ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان در دانشگاه اصفهان: مقایسه مدل هالند و گاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 گروه مشاوره-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه علامه طباطبایی

3 معاونت پرورشی و فرهنگی-اداره کل امور تربیتی و مشاوره

چکیده

Abstract: For aim of indicating better model for use in career counseling with university Student a sample of 640 university students (321 m & 319 fm) fromUniversity ofIsfahan was selected cluster-randomly, and Occupational Preference Form of Personal Globe Inventory performed between them. Results of randomization test of order relations in each of three groups (men, women, separately; men and women together, supported from better fit forHolland's model than Gati's model (in    difference of fit, P=0.01).  In each groups, correspondence index (CI) ofHolland's model was greater than 0.70 (respectively CI=0.72, 0.75, & 0.72, P=0.02), but CI of Gati's model was respectively 0.50, 0.56, & 0.50, (P>0.05). Results didn't show any difference in model fit betweenHolland’s and Gati’s model cross sex (P>0.05 for each model). Results supported from cross cultural validity ofHolland’s RIASEC model and structural validity of Occupational Preference form of Personal Globe Inventory. Some implications and suggestions were discussed.Keywords:  Holland’s RIASEC model; Gati’s hierarchical model; Validation of vocational interest models; Randomization Test of Hypothesized Order Relations; Globe Inventory.چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین بهترین مدل برای مشاوره مسیر شغلی دانشجویان، از بین دو مدل هالند (1997) و گاتی (1991)، نمونه­ای 640 نفری (321 مرد و 319 زن) از دانشجویان دانشگاه اصفهان، به­صورت خوشه­ای تصادفی انتخاب و فرم رجحان به مشاغل سیاهه کروی فردی در میان آن­ها اجرا شد.  نتایج آزمون گمارش تصادفی الگوهای ترتیبی فرض شده در روابط، در هر سه نمونه دانشجویان مرد، دانشجویان زن، و مجموعه دانشجویان زن و مرد حامی برازش بهتر مدل هالند نسبت به مدل گاتی (در اختلاف برازش، 01/0=P) بود. در هر سه گروه، شاخص همخوانی ((CI مدل هالند بالاتر از 70/0 (به­ترتیب، 72/0، 75/0، و 72/0 ،02/0=P)؛ ولی CI مدل گاتی به­ترتیب 50/0، 56/0، و 50/0 (05/0 <P) به­دست آمد. در نمونه زن و مرد، مدل هالند و مدل گاتی برازش متفاوتی از خود نشان نداند (به ترتیب 75/0=P ، 89/0=P). نتایج این پژوهش از اعتبار بین فرهنگی نظریه هالند و روایی ساختاری فرم رغبت به مشاغل سیاهه کروی فردی حمایت کرد. مضامین و پیشنهاداتی نیز برای پژوهش­های بعدی مورد بحث قرار گرفت.کلید واژه­ها: مدل RIASEC هالند، مدل سلسله مراتبی گاتی، اعتباریابی مدل­های رغبت شغلی، آزمون گمارش تصادفی الگوی ترتیبی روابط فرض شده، سیاهه کروی فردی. 

عنوان مقاله [English]

The Structure of Vocational Interests of students in university of Isfahan: Examining Holland’s and Gati’s RIASEC Models

نویسندگان [English]

  • Mahdi Akbarzadeh 1
  • Mohammad Mostafavi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
3 Educational and Cultural Deputy of the General Directorate for Educational Affairs and Advice - Ministry of Education
چکیده [English]

For aim of indicating better model for use in career counseling with university Student a sample of 640 university students (321 m & 319 fm) from University of Isfahan was selected cluster-randomly, and Occupational Preference Form of Personal Globe Inventory performed between them. Results of randomization test of order relations in each of three groups (men, women, separately; men and women together, supported from better fit for Holland's model than Gati's model (in difference of fit, P=0.01). In each groups, correspondence index (CI) of Holland's model was greater than 0.70 (respectively CI=0.72, 0.75, & 0.72, P=0.02), but CI of Gati's model was respectively 0.50, 0.56, & 0.50, (P>0.05). Results didn't show any difference in model fit between Holland’s and Gati’s model cross sex (P>0.05 for each model). Results supported from cross cultural validity of Holland’s RIASEC model and structural validity of Occupational Preference form of Personal Globe Inventory. Some implications and suggestions were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holland’s RIASEC model
اکبرزاده،مهدی؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران(1388)،. پایایی و روایی فرم رجحان به مشاغل سیاهه کروی فردی (OP-PGI) در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله علوم رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره ، دانشگاه اصفهان.
اکبرزاده، مهدی؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران(1389)، کاربرد آزمون آرایش تصادفی روابط منظم فرض شده، برای آزمون اعتبار مدل شش ضلعی هالند در ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله پژوهش های تربیتی و روانشناختی، دردست چاپ
پروچاسکا, ج. ا. و نورکراس, ج. س (1999). نظریه های رواندرمانی ،یحیی سید محمدی (مترجم)،تهران: انتشارات رشد.
حق شناس، ل؛ عابدی، م؛ باغبان، الف(1385). هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت استرانگ در میان دانش آموزان دوره متوسطه نظری، فنی حرفه ای، کار و دانش و دوره پیش دانشگاهی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره ، دانشگاه اصفهان.
یزدی،م ؛ حسینیان، س (1375). راهنمای رغبت سنج تحصیلی- شغلی هالند (ویژه مشاوران نظام جدید آموزش متوسطه). دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی سازمان آموزش و پرورش.
Armstrong, P. I., & Rounds, J. (2008). Linking Leisure Interests to the RIASEC World of Work Map. Journal of Career Development, 35(1), 5.
Armstrong, P. I., Day, S. X., McVay, J. P., & Rounds, J. (2008). Holland’s RIASEC Model as an Integrative Framework for Individual Differences. Journal of Counseling Psychology, 55(1), 1-18.
Armstrong, P. I., Rounds, J., & Hubert, L. (2008). Re-conceptualizing the past: Historical data in vocational interest research. Journal of Vocational Behavior, 72, 284–297.
Burns, S. T. (2014). Validity of Person Matching in Vocational Interest Inventories. The Career Development Quarterly, 62(2), 114-127. doi:10.1002/j.2161-0045.2014.00074.x
Einarsdottir, S., Rounds, J., Agisdottir, S., & Gerstein2, L. H. (2002). The Structure of Vocational Interests in Iceland: Examining Holland’s and Gati’s RIASEC Models. European Journal of Psychological Assessment, 18(1), 85-95.
Gati, I. (1991). The Structure of Vocational Interests. Psychological Bulletin, 109(2), 309-324.
Gottfredson, G. D., & Duffy, R. D. (2008). Using a Theory of Vocational Personalities and Work Environments to Explore Subjective Well-Being. Journal of Career Assessment, 16(1), 44–59.
Gupta, S., Tracey, T. J. G., & Jr, P. A. G. (2008). Structural examination of RIASEC scales in high school students: Variation across ethnicity and method. Journal of Vocational Behavior, 72, 1-13.
Hansen, J.-I. C. (2013). Nature, Importance, and Assessment of Interests. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling : putting theory and research to work (2 ed., pp. 387-416). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hedrih, V. (2008). Structure of vocational interests in Serbia: Evaluation of the spherical model. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 13-23.
Nagy, G., Trautwein, U., & Lüdtke, O. (2010). The Structure of Vocational Interests in Germany:Different Methodologies, Different Conclusions. Journal of Vocational Behavior, 76, 153-169.
Nauta, M. M. (2013). Holland’s Theory of Vocational Choice and Adjustment. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling : putting theory and research to work (2 ed., pp. 55-82). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Rounds, J., & Tracey, T. J. (1996). Cross-cultural structural equivalence of RIASEC models and measures. Journal of Counseling Psychology, 43, 310–329.
Sidiropoulou-Dimakakou, D., Mylonas, K., & Argyropoulou, K. (2008). Holland’s hexagonal personality model for a sample of Greek university students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 8, 111–125.
Silvia, P. J. (2006). Interest and Vocations. In P. J. Silvia (Ed.), Exploring the Psychology of Interest. New York: Oxford University Press, Inc.
Staggs, G. D., Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2007). Convergence of Personality and Interests: Meta-Analysis of the Multidimensional Personality Questionnaire and the Strong Interest Inventory. Journal of Career Assessment, 15(4), 423–445.
Sverko, I. (2008). Spherical model of interests in Croatia. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 14-24.
Tracey, T. J. G. (1997). RANDALL: Amicrosoft fortran program for a randomisation test of hypothesized order relations. Educational And Psychological Measurement, 57(1), 164-168.
Tracey, T. J. G. (2000). Analysis of circumplex models. In H. E. A. Tinsley & S. D. Brown (Eds.),Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling (pp. 641-664). San Diego: Academic
Tracey, T. J. G. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the Spherical Model of Interests and Competence Beliefs. Journal of Vocational Behavior, 60, 113-172.
Tracey, T. J. G. (2008). Adherence to RIASEC structure as a key career decision construct. Journal of Counseling Psychology, 55(2), 146-157.
Tracey, T. J. G. (2010). Development of an abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI-Short. Journal of Vocational Behavior, 76, 1-15.
Tracey, T. J. G. (2010). Interest Assessment Using New Technology. Journal of Career Assessment, 18(4), 336-344. doi:10.1177/1069072710374495
Tracey, T. J. G., & Sodano, S. M. (2008). Issues of Stability and Change in Interest Development. Career Development Quarterly, 57(1), 51-62.
Tracey, T. J. G., & Ward, C. C. (1998). The structure of children’s interests and competence perceptions. Journal of Counseling Psychology, 45, 290-303.
Volodina, A., & Nagy, G. (2016). Vocational choices in adolescence: The role of gender, school achievement, self-concepts, and vocational interests. Journal of Vocational Behavior, 95–96, 58-73. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.005