پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کاراکرم السادات رضایی[1]، دکتر  عبدالله شفیع آبادی[2]، دکتر  محمدرضا فلسفی نژاد[3] چکیدههدف  این پژوهش تبیین مشکلات و نیازهای روانی و اجتماعی بیکارشدگان جویای کار و شناسایی  نیازهای آنان در مسیر  اقدام برای تصمیم گیری شغلی بود . طرح پژوهش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری ) بود.جامعه پژوهش شامل  بیکارشدگان جویای کار و تحت پوشش بیمه بیکاری بودند . شرکت کنندگان تعداد از دوازده نفر بیکارشده بود که به شیوه هدفمند و با توجه به قاعده اشباع در پژوهش شرکت کردند.گرد آوری  اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه های کانونی و مشاهده انجام شد. یافته های حاصل تحلیل داده­ها نشان داد که بیکار شدگان جویای کار پیامد های روانشناختی فقدان ، انزوای اجتماعی  را در از دست دادن شغل تجربه می کنند . همچنین در  انتخاب هدف و برنامه مناسب شغل یابی و کسب مهارت جهت تصمیم گیری کارآمد شغلی  مشکل دارند و نیازمند آموزش به منظور ارزیابی مجدد توانایی های خود ، انتخاب هدف و برنامه ریزی مناسب ، جمع آوری درست اطلاعات شغلی ، ارتقای مهارت حل مساله ، و در نهایت تصمیم گیری شغلی کار آمد هستند. واژه های کلیدی: بیکارشدگی - راهبرد های عملی  - تصمیم گیری شغلی         [1]. دانشجوی دکتری رشته مشاوره (نویسنده مسئول) Email:rezaei.psych@yahoo.com.[2]. استاد دانشگاه علامه طباطبایی ashafiabady@yahoo.com[3]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی falsafinejad@yahoo.co.uk

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Consequences of Unemployness and Practical Strategies of Occupational Return-to-Work Decision Making

نویسندگان [English]

  • akramsadat rezaei 1
  • abdollah shafiabady 2
  • mohammad reza falsafinejad 3
1 education
2 alame tabatabaei university
3 alame tabatabaei university
چکیده [English]

Abstract
The aim of the current study was to explain unemployed jobseekers’ psychological and social problems and needs, and to identify their needs in the path toward occupational decision making. The qualitative research design was based on Grounded Theory. The study population consisted of unemployed jobseekers covered by the unemployment insurance. The number of participants (12 unemployed persons) was determined according to data saturation principle and in a purposive way. Data were collected using semi-structured interviews, focus groups and observation. Findings of data analysis showed that unemployed jobseekers experience psychological consequences of loss and social isolation in losing their job. Moreover, they have problem with choosing the proper goal and plan for job seeking and obtaining skill for effective occupational decision making, and need to be trained in order to reevaluate their capabilities, choose proper goal and program, collect occupational data correctly, promote problem solving skills, and finally to make effective occupational decisions.
Key Words: Unemployness- Practical strategies- Occupational decision making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployness- Practical strategies- Occupational decision making
- منابع فارسیاردهه، حمید.(1389). ارائه خدمات اشتغال کارآمد توسط سنجش میزان آمادگی اشتغال. سامانه اطلاعات بازارکار وزارت کار و امور اجتماعی. قابل دسترسی در: http://www.lmis.ir
حسینیان، سیمین؛ و یزدی، سیده منور. (1385). کاربردپذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازارکار ایران. مجموعه مقالات همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی، 120-134
رضایی، اکرم السادات . شفیع آبادی ،عبدا... .فلسفی نژاد، محمد رضا.(1394) .فصلنامه پژوهش های مشاوره. شماره 54. تابستان 94
زونکر،ورنون جی. مشاوره شغلی رویکرد کل نگر،ترجمه، نظری،محمد علی.(1388). انتشارات سمت
شفیع آبادی، عبدالله.(1391). راهنمای مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل (با اضافات وتجدید نظر
کلی). تهران: انتشارات رشد.
شفیع آبادی، عبدالله(1389).مجموعه مقالات نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران. انتشارات دیرین نگار.17-25
صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ و فرحبخش، کیومرث.( 1385). رابطه باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان)، 27و 28، 113-124.
فلیک،اووه(2008). درآمدی بر روش تحقیق کیفی،ترجمه جلیلی ،هادی(1388).. تهران نشر نی.
کرسول، جان دبلیو.کلارک،پلانو. (2006)روش‌های پژوهش ترکیبی.ترجمه،کیامنش، علیرضا. سرایی، (1390).جاوید. نشر آییژ
گلدارد، دیوید. (1986). مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره آموزش و کاربرد مهارت‌های خرد در مشاوره فردی،ترجمه حسینیان ،سیمین(1374). نشر دیدار.
- منابع انگلیسی
Betz, N. E.,& Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self- efficacy Expectations to perceived career options in college women and men. Journal of Counseling Psychology, 28, 399-410.
Broom, D.H & et al.(2006). The lesser evil: Bad jobs or unemployment? A survey of mid-
aged Australians . Social science & Medicine,63(3) , 575-586.
Conroy. Marie A Qualitative Study of the Psychological Impact of Unemployment on Individuals Dublin Institute of Technology, 2010. marie.conroy@dit.ie
De Raaf, S., M. Dowie and C. Vincent.( 2009). Improving career decision making of young workers: Design of a randomized experiment. Vancouver. Soci al Research and
Goldsmith .Arthur, Timothy Diette. Exploring the link between unemployment and mental health outcomesGuest editors discuss the impact of unemployment and mental health.Department of Economics at Washington & Lee University| April 2012. http://www.apa.org/index.aspx
Gechman, A.S &Wiener , Y.(1975). Job involvement and satisfaction as related to mental
helth and personal time devoted to work , Jorunal of Applied Psychology ,60(4),521-
Huang.Jin Birkenmaier. Julie, Youngmi Kim. (2014) Job Loss and Unmet Health Care Needs in the Economic Recession: Different Associations by Family Income. American Journal of Public Health 104:11, e178-e183. Online publication date: 8-Oct-2014.
Lee, M.S.M. & et al.(2009).Relationship between mental health and job satisfaction
among employees in a medical center department of laboratory med icine. Journal of
the Formosan Medical Association, 108(2), 46-154.
Lu, K.Y. & et al.(2007). Relationships between professional commitment, job satisfaction,
and work stress in public health nurses in Taiwan .Journal of professional
Nursing,23(2),110-116
McGee, Robin E. Thompson, Nancy J Unemployment and Depression Among Emerging Adults in 12 States, Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2010. Volume 12 March 19, 2015.: http://dx.doi.org/10.5888/pcd12.140451.
Mossakowski. Krysia N. The Influence of Past Unemployment Duration on Symptoms of Depression Among Young Women and Men in the United States. American Journal of Public Health: October 2009, Vol. 99, No. 10, pp. 1826-1832.doi: 10.2105/AJPH.2008.152561
Paschalو Sheeran, and Abrams , Dominic and Orbell, Sheina (1995) 'Unemployment, Self-Esteem, and Depression: A Social Comparison Theory Approach.' Basic and Applied Social Psychology, 17 (1-2). pp. 65-82. ISSN 0197-3533
Robin E. McGee, MPH; Nancy J. Thompson Suggested citation for this article: McGee RE, Thompson NJ. Unemployment and Depression Among Emerging Adults in 12 States, Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2010. Prev Chronic Dis 2015;12:140451. http://dx.doi.org/10.5888/pcd12.140451
Tiggeman. Marika , The effects of unemployment on the mood, self-esteem, locus of control, and depressive affect of school-leavers, Version of Record online: 17 AUG 2011DOI: 10.1111/j.2044-8325.1984.tb00145. Am J Public Health. 1985 May; 75(5): 502–506.
Sandifer.R, and Stein.S, Effects of unemployment on mental and physical health Journal of Novel Applied Sciences Available online at www.jnasci.org ©2013 JNAS Journal-2013-2-S/787-790 ISSN 2322-5149 ©2013 JNAS Self-esteem comparison between employed and non-employed
Tiggemann, M., Winefield, A.H. The Effects of Unemployment on the Mood, Self-Esteem, Locus of Control, and Depressive Affect of School-Leavers. British Psychological Society. Journal of Occupational Psychology. ISSN: 0305-8107
Vosler N.R., (1996) predictors of depression among workers the time of a plant closing and treatment of caree indecision. Journal of Vocation Behavior.22,63-81
Warren, J.R & et al.(2004). Job characteristics as mediators in SES- health relationships.
Social science & medicine,59(7),1367-1378.
Whooley Mary A, Catarina I. KiefeMargaret A. Depressive Symptoms, Unemployment, and Loss of Income: The CARDIA Study FREE. ChesneyJerome H. MarkovitzKaren Matthews, Stephen B. Hulley Arch Intern Med. 2002; 162(22):2614-2620. doi:10.1001/archinte.162.22.2614
Zunker, V. G. (2006). Career counseling: a holistic approach. New York: Thomson learning Inc