مسیر میانجی هوش تعامل گرا به علایق شغلی دانش‌آموزان دبیرستانی از طریق پیشرفت تحصیلی در درس‌های خاص

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی در دروس‌ خاص در رابطه ی بین هوش تعامل گرا و علایق شغلی دانش‌آموزان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. 370 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به مقیاس هوش تعامل گرا گاردنر و مقیاس علایق شغلی هالند پاسخ دادند. همچنین میانگین دروس‌ اصلی رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها با روش‌ همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد هوش تعامل گرا اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در دروس‌ ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی بر همه ابعاد علایق شغلی داشت. علاوه بر آن هوش تعامل گرا اثر غیرمستقیم منفی و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در دروس‌ معارف اسلامی، عربی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بر ابعاد علایق شغلی اجتماعی، متهورانه و قراردادی علایق شغلی داشت. همجنین هوش تعامل گرا اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی در دروس‌ خاص دارد. پیشرفت تحصیلی در دروس‌ ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر همه ابعاد علایق شغلی (شامل واقع‌گرا، اجتماعی، جستجوگر، متهورانه، هنرمندانه و قرارداری) داشت. پیشرفت تحصیلی در دروس‌ معارف اسلامی، عربی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی اثر مستقیم منفی و معنادار بر ابعاد علایق شغلی اجتماعی، متهورانه و قراردادی داشت. نتیجه‌گیری: نتایج بر نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی در دروس‌ خاص در رابطه ی بین هوش تعامل گرا و علایق شغلی دانش‌آموزان تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediational pathway among integrationist intelligence and vocational interests with academic achievement of special lessons in high school students

نویسندگان [English]

  • Ali Zeinali 1
  • Parinaz Karimzadhagh 2
1 Islamic Azad University, Urmia Branch
2 Islamic Azad University, Urmia Branch
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was investigate the role of integrationist intelligence in vocational interests with mediated by academic achievement of special lessons among students. Method: This is a descriptive-analytical study and from type of structural equation modeling. The population included all high school students at the mathematical, experimental and humanistic fields of Urmia city in 2015-16 academic years. Totally 370 person were selected by multi-step cluster sampling method and completed the analytical intelligence’ scale (Gardner, 1983) and vocational interests’ scale (Holland, 1985). The average of special lessons of mathematical, experimental and humanistic field considered as an indicator of academic achievement. The data were analyzed by Pearson correlation and structural equation modeling methods from type of path analysis. Findings: The findings showed integrationist intelligence has a direct positive and significant effect on academic achievement at the special lessons. Academic achievement at the mathematic, physics, chemistry and biology lessons has a direct positive and significant effect on all aspect of vocational interests (include realistic, social, investigative, enterprising, artistic and conventional). Academic achievement at the islamic studies, arabic, english and persian literature lessons has a direct negative and significant effect on social, enterprising and conventional aspect of vocational interests. Also the integrationist intelligence with mediated academic achievement at the mathematic, physics, chemistry and biology lessons has an indirect positive and significant effect on all aspect of vocational interests. In addition the integrationist intelligence with mediated academic achievement at the islamic studies, arabic, english and persian literature lessons has an indirect negative and significant effect on social, enterprising and conventional aspect of vocational interests (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrationist intelligence
  • vocational interests
  • academic achievement
  • special lessons
  • high school students
- اکبرزاده، م.، هزاردستان، ف.، عابدی، م.ر.، باغبان، ا.، و فراست، ه. (1389). هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت‌های سیاهه کروی فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه. مجله رویکردهای نوین آموزشی، 5(2)، 96-65.
- اکبری‌فرد، سکینه. (1388). رابطه بین هوشهای چندگانه گاردنر و تیپ های شخصیتی بریکز- مایرز (درونگرایی برونگرایی، ادراکی- قضاوتی) با سازگاری شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان دورود. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
- پوریحیی کلوری، س‌ص. (1391). تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش جنبشی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهرستان قدس (92-91). پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
- تشکری، ط. (1384). بررسی رابطه هوش، خلاقیت و علایق شغلی با انتخاب رشته در دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- حسینیان، س.، و یزدی، س. م. (1383). هدایت شغلی از طریق همخوانی شخصیت با محیط شغلی و هنجاریابی آزمون SDS. مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 78(24و25)، 25-1.
- حق‌شناس، ل؛ عابدی، م.ر.، امیرجعفری، ا.ص.، و حسینیان، س. (1390). هنجاریابی تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت شغلی راماک (بر اساس طرح‌بندی رو) در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. مشاوره شغلی و سازمانی، 6(1)، 132-116.
- رضاخانی، س.د. (1393). ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 5(4)، 205-179.
- رنجبری، ف؛ ملک پور،م؛ فرامرزی،س. (1392). اثر بخشی آموزش مبتنی بر هوش های چند گانه ی گاردنر بر میزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه ی سوم ابتدایی شهر اصفهان، ناتوانی های یادگیری، شماره 7 : 45-60.
- شریفی، ح.پ. (1384). نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.
- سیف، ع.ا. (1391). روان شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران.
- صیدی، ص. (1393). بررسی مقایسه‌ای آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه گاردنر بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان در درس علوم بر اساس سبک یادگیری فلدر و سیلورمن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه.
- عبدی، ع.، نوروزی، د.، ملکی، ح.، و ابراهیمی قوام‌آبادی، ص. (1390). مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 9(1)، 120-101.
- علی بخشی، ز.، و زارع، ح. (1389) اثربخشی آموزش خودتنظیمی یادگیری و مهارت های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال چهارم، 69-80.
- مطلب زاده، خ.؛ منوچهری، م. (1388). بررسی رابطه هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) در فراگیران ایران. مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 42 )، 140-135.
- هاشمی اسفرجانی، ف. (1391). بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر بهبود نارسایی خواندن کودکان دارای اختلال ADHD در مقطع چهارم دبستان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی.
- هاشمی، و.، بهرامی، ه.، و کریمی، ی. (1385). بررسی رابطه هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روانشناسی، 10(3)، 287-275.
- هاشمی، و. (1383). بررسی رابطه هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
- Adeyemi, B. A. (2012). Effects of computer assisted instruction (CAI) on students’ achievement in social studies in Osun state, Nigeria. Journal of Social Sciences, 3(2), 269-277.
- Ayesha, B., & Khurshid, F. (2013). The relationship of multiple intelligence and effective study skills with academic achievement among university students. Global Journal of Human Social Science, 13(1), 20-32.
- Beceren, B. O. (2009). Determining multiple intelligence pre-school children (4-6 age) in learning process. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2473-2480.
- Boglut, A., Rizeanu, S., & Burtaverde, V. (2015). Vocational guidance for undergraduate psychology students, psychometric properties of the questionnaire of vocational interests in psychology. Social and Behavioral Sciences, 187(5), 713-718.
- Brian, M., Galla, J., Wood, E. T., Kim Har, A. W., & Chiu David, A. (2014). A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. Journal of School Psychology, 24, 123-130.
- Ebru Ikiz, F., Savi Cakar, F. (2010). The Relationship between Multiple Intelligences and Academic Achievements of Second Grade Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2 Sayı: 3, 83-92.
- Furnham, A. (2014). Increasing your intelligence: Entity and incremental beliefs about the multiple intelligences. Learning and Individual Differences, 32, 163-167.
- Holland, J. L. (1985). Vocational preference inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment.
- Kowalski, C. M., Vernon, P. A., & Schermer, J. A. (2017). Vocational interests and dark personality: Are there dark career choices? Personality and Individual Differences, 104(1), 43-47.
- Krause, J. S., Saunders, L. L., Staten, S., & Rohe, D. E. (2011). Vocational interests after recent spinal cord injury: comparisons related to sex and race. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(4), 626-631.
- Nauta, M. M. (2010). The development, evolution, and status of Holland’s theory of vocational personalities: reflections and future directions for counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 57(1), 11-22.
- Ozdemir, P., Guneysu, S., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences. Journal of Biological Education, 40 (2), 74-78.
- Piengkes, N., Wolther, S. R., Nooyod, A., & Prameteerawatchai, P. (2014). The study of English achievement for the 4th grade students by the intergrated multiple intelligence model. Social and Behavioral Sciences, 116(2), 2478-2480.
- Raissi Ahvan, Y., Zainali Pour, H., Zarei, E. (2015). Gardner's multiple intelligences as a predictor of academic performance achievement of high school students. Academic Journal of Psychological Studies, 4(4), 199-205.
- Savas, P. (2012). Pre-service English as a foreign language teacher' perceptions of the relationship between multiple intelligences and foreign language learning. Learning and Individual Differences, 22(6), 850-855.
- Shahzada, G., Khan, U. A., Ul Islam, F., & Faqir, K. (2014). Interrelation of multiple intelligences and their correlation with students' academic achievements: a case study of Southern region, Khyber Pakhtunkhwa. FWU Journal Of Social Sciences, 8(2), 59-64.
- Shore, J. R. (2001). An investigation of multiple intelligences and self-efficacy in the university english as a second language classroom (Doctoral dissertation, George Washington University). Retrieved from http://www.getcited.org/pub/103379279/
- Teo, T., Noyes, J. (2014). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2011.641674.
- Tulbure, C. (2012). Learning styles, teaching strategies and academic achievement in higher education: A cross-sectional investigation. Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, 398-402.