نقش میانجیگری خودکارآمدی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سلامت روان و اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 نویسنده مسئول و استاد دانشگاه

3 استادیار دانشگاه

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سلامت روان و اهمال-کاری در سازمان آموزش و پرورش بود. بدین منظور 400 نفر دبیر، مدیر و کارشناس اداری به روش نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی(1390)، انگیزش شغلی رایت (2004)، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1985)، خودکارآمدی شرر (1982)، رضایت شغلی فیلد و روث(1951)، سلامت روان لایبوندولایبوند(1995) و مدیریت زمان کوئین و همکاران(1990) استفاده شده است. برای بررسی متغیر های پژوهش از ضرایب مسیر رگرسیونی و تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد در سطح (p<0/ 05) بین عوامل خودکارآمدی، رضایت شغلی و سلامت روان با اهمال‌کاری ارتباط منفی و بین عامل فرسودگی شغلی با اهمال‌کاری ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین ضرایب تعیین بیانگر این است که 42 درصد از تغییرات اهمال کاری بوسیله تغییرات عوامل سلامت روان، خودکارآمدی، مدیریت زمان، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی تبیین می‌شود. به دلیل معنادار شدن مقدار کای اسکوئر مدل(P>0/ 05) می توان  نتیجه گرفت مدل با داده های پژوهش برازش دارد.

عنوان مقاله [English]

The role of self-efficacy mediation, Job's motivation, Job's satisfactory, Job's wear (fatigue) and time management in related to mental health and Procrastination in Education organization

نویسندگان [English]

 • bahram afshari 1
 • Seyeed Ali Siadat 2
 • Hossien Ali Mehrabi kooshki 3
1 - PHD student in educational management
2 Responsible author ,professor
3 Assistant professor
چکیده [English]

The purpose of presented research was to investigate self-efficacy mediation, job's motivation, job's satisfactory, job's fatigue and time management in related to mental health and Procrastination in Education organization. So that 400 persons of teachers, managers and administrative expert are selected with the sampling method proportion to volume. For gathering (collecting) information, Safariniya and razlighi's organizational Procrastination (1390), Right's Job's motivation (2004), Maslash & Jackson's Job's fatigue (1985), Sharer self-efficacy (1982), Field and Roth's Job's satisfactory (1951), Libund and libund's mental health (1995)
And Queen and colleague's time management (1990) scales are used. For investigating study's variables, coefficient of regression line and analysis of structural equations path are used. The results of analysis revealed that in level (P < 0.05) there is negative relationship among self-efficacy, Job's satisfactory and mental health with negligence and there is positive relationship among Job's fatigue with Procrastination. Also determine coefficients indicative that 42% of Procrastination changes explain through changes of mental health, self-efficacy, time management, Job's satisfactory, job's motivation and job's fatigue, due to significance of the quantity of the q-square model (P > 0.05), it can concluded that model fitted with research's data.

 1. امیدوار، هدایت. امیدوار، خسرو. امیدوار، عظیم. (1391). تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت. مجله روانشناسی مدرسه. 2 (3) : 22 - 6.
 2. ایزدی، فاطمه. ( 1390). رابطه ی ویژگی های شغلی با سلامت روان و انگیزش شغلی معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد مرودشت.
 3. بهدانی، سوسن. دستجردی، رضا. شریف زاده، غلامرضا. (1391). رابطه توکل به خدا و کارآمدی با سلامت روان بیماران دیابتی. مجله دانشگاه بیرجند. 19 (3): 311 – 302.
 4. براتی بختیاری، سیامک(1376). بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی متغیرهای خودکارآمدی، عزت نفس و خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه‌ی شهرستان اهواز. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. حافظی، فریبا؛ افتخار، زهرا؛ شجاعی، رضا. (1390). رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند. یافته های نو در روان شناسی. 6(19): 35-19.
 6. حسومی، طاهره. ساریخانی، ناهید. (1389). بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. 6 (1) : 107 – 90 .
 7. حیاتی، داود. ارشدی، نسرین. نیسی، عبدالکاظم. ( 1391). .نقش وسطه ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی. مجله دستاودهای روان شناختی دانشگاه اهواز. 4 (3) : 42 – 19.
 8. ذرراتی، ناهید. خیر، محمد. (1393). پیش بینی سلامت روان بر اساس ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان پزشکی. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. 1 (1) : 10 – 1 .
 9. رضایی،اکبر. خلیل زاده، احد.(1388). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس. فصلنامه علوم تربیتی.2(7):121-145.
 10. طباطبایی نسب، عبادالله. محمودی، اعظم. (1394). ارتباط بین سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. 20 (5) : 452 – 444 .
 11. علوی لنگرودی، کاظم. غفوری، حمیده. ( 1394). رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شعلی دبیران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 6 (3) : 110 – 85 .
 12. غلامی حیدرآبادی، زهرا. ( 1390). بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی، با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران. فصلنامه مشاوره و روان درمانی. 2 (7) : 122 – 104 .
 13. کاهه، داود. هیودی، طیبه. (1391). رضایت شغلی و سلامت روان. فصلنامه پایش. 11 (3) : 397 – 391.
 14. گنجی ارجنگی،معصومه، فراهانی، محمدنقی.(1388). رابطة استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان . پژوهش در سلامت روان شناخت . ی دورة دوم،. شمارة سوم، ص 15
 15. مقیمی،سید محمد. ( 1386 ).سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.
 16. مرادی بکالی، حسین. (1389). بررسی رابطه مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد. روان شناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه آزاد مرودشت.
 17. نجفی، محمود. فولادچنگ، محبوبه. (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش آموزان. دو ماهنامه ی داتشگاه شاهد. 14 (22) : 82 – 69.
 18. نجفی، مشتاق. (1380). بررسی اثر خودکارآمدی ادرک شده و بازخورد بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم رشته ریاضی- فیزیک دبیرستان‌های پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 19. Bandura, A. (۱۹۹۳). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, ۲۸, ۱۱۷-۱۴۸.
 20. Bandra A. Self efficacy. In: Ramachaudran VS. encyclopedia of human Behavior. 1994; 4: 71-8.
 21. Balkis, M and . Duru, E. (2007). Theevaluation of the major characteristics and aspects of theprocrastination in the framework of psychological counseling andguidance . Educational Sciences: Theory and Practice, 7 , 376-385.
 22. Belshideh K, Taghipoor M, Hashmi sheikh shabani SA, Jazayeri SZ. Investigation the relationship of work fatigue with public health of women teachers in guidance section operational counselor publication: Period; 2011: 1.
 23. Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons.
 24. Coote, Elizabeth A, PhD (1987). Procrastination in the workplace: A study of the dispositional and situational determinants of delay behavior at work.
 25. Gollwitzer, P. M., Wieber, F.(2010). Overcoming Procrastination through Planning. In C.Andreou. M.D.white(EDS.),The Thief of Time. Philosofical Essays on Procrastination. (pp.185-205).
 26. Hashemi Nazari SS, Khosravi J, Faghihzadeh S, Etemadzadeh SH. A survey of mental health among fire department employees by GHQ-28 questionnaire in 2005, Tehran-Iran. Hakim Medical Journal 2007; 10: 56-64 [Persian]
 27. ILO. Mental health in the workplace: situation analysis (preliminary report). 1 st Edition, US ILO:Geneva, 2000
 28. Stead Rebecca, Shanahan J. Matthew and Neufeld W.J. Richard. “I’ll go to Therapy, Eventually”: Procrastination,
 29. Stress and Mental Health. Personality and Individual Differences. 2010: 49(3):175-180.
 30. Sang G, Valcke M, Braak J, Tondeur Jo. Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers and Education 2010; 13: 45-61.
 31. Shaa’bani Bahar GH, Konoi MZ. Relationship between work fatigue with physical education teachers’ public health of loreston province, physical management and behavioral Science studies. Second Year 2011; 3: 77.
 32. Jain S, Dowson M. Mathematics anxiety as a function of multidimensional self-regulation and self-efficacy.
 33. Contemp Educ Psychol. 2009; 34(3 ): 240-9.
 34. Odaci, H. (۲۰۱۰). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, ۵۷, ۱۱۰۹-۱۱۱۳.
 35. Kaplan H, Sadock BJ. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry.Translated by: Pourafkari N. 1 st Edition,Shahrashoob: Iran [Persian]
 36. Marmot M, Wilkinson RG. Social Determinants of Health. Translated by Montazeri A. 1 st Edition, Iranian Students Book Agency: Iran, 2008
 37. Martinez, J. (2008). Assessing quality, out come and performance management. Generva: World Health organization
 38. Mohammad Beigi, A., Bakhtiari, M; Mohammadkhani, SH., Sadeghi, Z. () the survey of relationship between dysfunctional schemas and mental health in Beheshti University of Medical Sciences students. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2012, 22(97): 26-34
 39. Nasri, Sadegh. Shahrokhi, Moslem. Damavandi, Majid Ebrahim. predicting of academic Negligence on the basis of perfectionism and test anxiety in students. Journal of Teaching and Learning, 2012, 1(1).
 40. Raggi A, Leonardi M, Mantegazza R, Casale S, Fioravanti G. Social support and self-efficacy in patients with Myasthenia G ravis: a common pathway towards positive health outcomes. Neurol Sci. 2010; 31(2):231-5.
 41. Robert E. Quinn & sue R.Faerman & Michael P. Thompson & Michael R. McGrath, Becoming a Master Manager: A Contemporary Framework, (New York: John Wiley & Sons, 1990), PP. 75-76.
 42. Brayfield AH, Rothe HF. An index of job satisfaction. J Applied Psychology 1951; 35: 307-311
 43. Pajares. F. (1997) Self- efficacy belifs in academic setting. review of Educational reaserch. 66,543-578.
 44. Sabzipoor,Amir,Reshnoodi,Behzad,Amiri,Somayeh & Karam Elahi, Ali. (2014). The relationship between the type of personality introversion–extraversion with Job Satisfaction and Organizational Commitment of Teachers. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol.5, (2), pp: 181-194. .(in Persian)
 45. Schoar,A. Codena,N. Cristea,A. (2011). Fighting Procrastiationin the Workplace. An Enperimental,Development Ideas,42.
 46. Sirois, F. M. (۲۰۰۴). Procrastination and counter-factual thinking: Avoiding what might have been. British Journal of Social Psychology, ۴۳, ۲۰۹-۲۸۹.
 47. Shah Mohammadi, D. mental health around the world, Sadra Publications: 2002, Tehran, Iran.
 48. Sherer, M., Maddux, J.E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. and Rogers, R.W. (1982). The self-efficacy scale : Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-671
 49. Yao, M. P. (۲۰۰۹). Academic procrastination frequency and cognitive behavioral correlates. Doctoral Thesis, Ohio State University.