رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه‌ای فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. به این منظور از روش توصیفی از نوع پیمایشی – همبستگی استفاده شد و داده‌ها از طریق دو پرسشنامه‌ محقق‌ساخته و یک پرسشنامه استانداردشده‌ای که 263 نفر از کارکنان دانشگاه آن‌ها را تکمیل نموده‌اند جمع‌آوری شدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها از نظرات کارشناسانه و تخصصی صاحب‌نظران و برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی در قالب تحلیل توصیفی داده‌ها، آزمونt-test ، ضریب همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، تحلیل واریانس یکراهه، t برای دو گروه مستقل انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با کیفیت زندگی کاری، بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با فرهنگ سازمانی، بین فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد فرهنگ سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری، نقش میانجی را به خوبی ایفا می‌کند. در خصوص وضعیت متغیرهای مورد مطالعه، یافته‌ها بیانگر آن بودند که عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری از وضعیت نامطلوب و متغیر فرهنگ سازمانی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination relationship between organizational justice and quality of working life in shahid beheshti University and Mediating role of organizational culture in the relationship

چکیده [English]

The purpose of this research was the Identify the relationship between organizational justice and quality of work life and the mediating role of organizational culture from the point of view of employees at Shahid Beheshti University. For this purpose from survey - descriptive were used. To collect data, the two researcher-made questionnaires and the standardized questionnaire of 263 employees were used. For analyzing the data of research descriptive and inferential statistical methods (variate T-test, bivariate T-test, Pearson correlation, structural equation, ANOVA) were used. Research findings indicated that between organizational justice and those components with quality of working life, between organizational justice and those components with organizational culture, between organizational cultures with quality of working life is a significant positive correlation. Also results indicated that organizational culture well play the role of mediator on the relationship between organizational justice and the quality of working life, Regarding the variables studied, research findings indicated that organizational justice and the quality of working life was unfavorable situation and organizational culture was relatively desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice- quality of work life- organizational culture