پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی ‏گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیرهای رضایت زناشویی، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی، با میانجی گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل بوده است.روش: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، طرح ‏پژوهش غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی و متوسطه دوم شهرتهران(29468 نفر) بوده است که از میان آنها تعداد 447 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای اجرای پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه سلامت ‏عمومی (28-GHQ )، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ‏واکس و همکاران (1986)، پرسشنامه رضایت شغلی دانت(1966)، مقیاس رضایت زوجیت افروز(1389) و فرم محقق ساخته(مشخصات فردی) استفاده به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار ‏توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندمتغیری، تحلیل مسیر) استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که متغیر رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی نمی­تواند رابطه بین متغیرهای خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و رضایت زناشویی را با سلامت روان میانجی گری نماید. با توجه به رابطه معنادار و مستقیم بین متغیرهای خودکارآمدی، رضایت زناشویی و وضعیت مسکن با سلامت روان می­توان گفت که مدل در سه مسیر خودکارآمدی به سلامت روان، رضایت زناشویی به سلامت روان  و وضعیت مسکن به سلامت روان برازش دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که متغیرهای خودکارآمدی، رضایت زناشویی و وضعیت مسکن اثر مستقیمی بر روی سلامت روان دارند و می توانند سهمی(23درصد) از واریانس سلامت روان را تبیین و پیش بینی نمایند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با بکارگیری شیوه هایی برای افزایش خودکارآمدی معلمان در دوره تربیت معلم، ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی و افزایش رضایت زناشویی ایشان در دوره اشتغال می توان به ارتقای سطح سلامت روان  و افزایش رضایت شغلی در بین آنها کمک نمود.

عنوان مقاله [English]

Predict the mental health of teachers based on the variables of marital ‎satisfaction and self-efficacy, with the mediation of job satisfaction in order ‎modeling

نویسندگان [English]

 • seyed sadegh nabavi 1
 • Faramarz Sohrabi 2
 • golamali Afrooz 3
 • Simin Hossinian ‎ 4
 • Ali Delavar 2
1 Imamreza International University
2 Allamehtabatabaei University
3 Tehran University
4 Alzarah University
چکیده [English]

Aim: The main objective of this study is to predict the mental health of teachers based on ‎marital satisfaction, self-efficacy, social support and socio-economic status, with the mediation ‎of job satisfaction has been in modeling. ‎
Methods: Due to the nature and objectives of the research, research design is non-experimental ‎and correlation. The study population consisted of all elementary and secondary school teachers ‎has been Tehran city. 447 teachers with cluster random sampling were selected for this study. In ‎order to collect research data from the General Health Questionnaire (28- GHQ), general self-‎efficacy questionnaire‌‌‌‌‌‌ Sherer‌ &‌ colleagues‌(1982), Social Support Questionnaire Wax and ‎colleagues(1986),Afrooz‏ ‏‎Marital‏ ‏‎Satisfaction‏ ‏‎Scale(2010),Dunnette Job Satisfaction‏ ‏‎ ‎Qestionnaire(1966) and form a self-made demographic) use was performed. for analysis of data ‎with descriptive and inferential statistics(multivariate regression, test t)was used. ‎
Results: The results showed that job satisfaction as a mediator failed relationship between self-‎efficacy, social support, socioeconomic status and marital satisfaction with the mediation of ‎mental health. Due to the significant relationship between self-efficacy, marital satisfaction and ‎mental health can be said that the model in the three path, self-efficacy to mental health, ‎marital satisfaction to mental health and housing status to mental health fit. Therefore, it was ‎concluded that self- efficacy, marital satisfaction and housing status has a direct impact on ‎mental health and can Explain and predict (23%) of the variance in mental health. ‎
Conclusion:According to the research findings, we can conclude that by applying ways of ‎increasing self-efficacy of teachers in teacher training, Improving their socio-economic status ‎and marital satisfaction in the course of employment can be increased to improve the mental ‎health and job satisfaction among helped them.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-efficacy- marital satisfaction- job satisfaction- mental health- teachers
 1. ‎‏ ‏‎Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. Hanbook of personality. Newyork, Guliford ‎publication.‎
 2. ‎ Bandura,‎‏ ‏A.‎‏ ‏‎(1991). Self-efficacy mechanism psychological and health, promoting behavior, ‎INJ.Madden, IV, Neurobiology of learning, emotion and affect‏.‏‎ Newyork: Raven.‎‏ ‏‎5(8):229-270.‎
 3. Bandura,A. (2006). Giude for constructing self-efficacy scales, Retrieved March, 20,2001,from. ‎http://www.emory.edu.education. ‎
 4. Barkdoll, Sharon. L. (1991). The relationship between Life affirming constructs and teacher`s coping ‎with job related stress and satisfaction. Journal society of Behavioral Medic. 2(15):63- 79.‎
 5. Droogenbroeck, F. V., Spruyt, B. (2015). Do teachers have worse mental health? Review of the existing‏ ‏comparative research and results from the Belgian Health Interview Survey. Journal of Teaching and ‎Teacher Education, 51, 88-100‎‏.‏‎ ‎
 6. ‎ Galloway, D., Panckhurst, F., Boswell, K., Boswell , C., Green, K. (2015). Mental Health, Absences ‎from Work, Stress and Satisfaction in a Sample of New Zealand Primary School Teachers, School Mental ‎Health , September, 7(3): 193-211. ‎
 7. Hamranova, A. (2015). Content Analysis of Selected Slovak Educational Journals Focusing on the Issue ‎of Teacher's Mental Health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2538-2542.‎
 8. Janis, tang. J., leca, S., MClenan, S. (2013). international archives of occupational and enviromental ‎health,August, 86(6): 657-666. ‎
 9. Karabiyik, B., & Korumaz, M. (2014). Relationship between teacher̕s self-efficacy perceptions and Job ‎satisfaction level. Social and Behavioral Sciences, 116: 826-830. ‎
 10. Klassen, R. M., Chiu, M. M. ( 2012). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher ‎gender, years of experience, and ‎job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3): 741-756.‎‏ ‏
 11. Maddux, J. E. (2002). Self-efficacy. The power of beliving you can, in C.R. the hanbook of positive ‎psychology. Newyork:Oxford University press. ‎
 12. Muris, P.(2002). Relationships between self-efficacy and symptoms of anxity disorders and depression in ‎a normal adolescent sample. Personality and individual differences, 32: 337-348.‎
 13. Pajares, F., & Schunk, D.H. (2002). Self and self-belif in psychology and education: an historical ‎perspective. Inj. Aronson & d. Cordova(ed) psychology of education. Newyork: academic press. ‎
 14. Pervin. L., and Cervone. (2005). Personality theory and research. NewYork Wiley International ‎Education.‎
 15. Sebastian, C., & Paula, B. (2003). Mental health status of teachers in 12 schools of Puente Alto, ‎Santiago, Chil.‎‏ ‏‎ Journal Revista medica de Chile, 131: 159-167. ‎
 16. ‏ ‏Nagai, Michiko., J. Tsuchiya, Kenji., Toulopoulou, Timothea., Takei, Nori.( 2007). Poor Mental Health ‎Associated with job dissatisfaction among school teachers in Japan, Journal of Occupational Health, 49: ‎‎515-530.‎
 17. ‏ ‏Ofovwe, C.E., Ofili, A. N., Ojetu. O.G., Okosun, F.E.( 2013). Marital satisfaction, job satisfaction and ‎psychological health of secondary school teachers in Nigeria, Jounal health, 5(4): 663-668.‎
 18. ‎Seibt, R., Spitzer, S., Druschke, D., Scheuch, K., & Hinz, A. (2013). Predictors of mental health in ‎female teachers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental health. 26(6): 856-‎‎869. ‎
 19. ‏ ‏Travers, C J., Cooper, C. L. (1993). Mental health, job satisfaction and occupational stress among UK ‎teachers. Journal Work and Stress, 7: 203-219.‎
 20. Zhang, Lulu., Zhao, jingping., Xiao, Huaqing., Zheng, Hongbo., Xiao, Yaonan., Chen, Miaoyang., Chen, ‎ingling. (2014). Mental health and burnout in primary and secondary school teachers in the remote ‎mountain areas of Guangdong province in the people`s Republic of china. Neuropsychiatric disease and ‎treatment journal , 10: 123-130.‎
 21. Zimmerman, B. J., and Cleary, T. J. (2006). Adolesecent development of personal agency. The role of ‎self-efficacy beliefs and self regulatory skill. NewYork: Information age publishing. ‎‏ ‏