مدل ساختاری تأثیر سبک رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی و  عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی و شناسایی روابط علّی میان این متغیر ها می باشد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 600 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 235 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری اخلاقی کارلشون و همکاران (2011)، عدالت سازمانی ادراک شده کالکیت (2001) و سکوت سازمانی واکولا و بورادوس (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی ادراک شده با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی ادراک شده اثر مثبت و بر سکوت سازمانی اثر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر مستقیم عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی به صورت معکوس و معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural model of impact Ethical leadership style and perceived organizational justice on organizational silence

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate impact ethical leadership style and perceived organizational justice on organizational silence and the identification of causal relationships between these variables. The research method was descriptive – correlation. The statistical population of this study consisted of all Urmia university employees (N=600) during the 2014-2015 academic year, from which Cochran formula 235 were chosen as study sample through selected randomly. The data were collected through three standard questionnaire; Ethical leadership style (Kalshoven et al , 2011), perceived organizational justice (Colquitt , 2001) and organizational silence (Vakola & Bouradas, 2005) were used. to the data analysis statistical softwares such Spss & Lisrel was used. The analysis results showed that ethical leadership style and perceived organizational justice with organizational silence Urmia University Staff there are significant correlations. The results of structural equation modeling showed that ethical leadership style has a positive effect on perceived organizational justice and organizational silence a negative effect. Also the results showed that the direct effect of perceived organizational justice on organizational silence is significant inversely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Ethical leadership style"
 • " Perceived Organizational justice"
 • "Organizational Silence"
 • "Disregardful Silence"
 • "Defensive Silence"
 • "Altruistic Silence"
 1. - ابوالقاسمی، محمد؛ خیراندیش، مهدی؛ مهدوی نیک، مرتضی؛ و مهری، داریوش. (1393). تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی در آموزش و پرورش. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی. شماره 1، ص 15-1.
 2. - الوانی، سید مهدی؛ واعظی، رضا؛ و هنرمند، روح الله. (1394). نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). شماره 79، ص 26-1.
 3. - جمشیدی، ناصر؛ خنیفر، حسین؛ و نادری، جلال. (1392). طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 11، شماره 3، ص 75-51.
 4. - خضرلو، رقیه؛ حسنی، محمد؛ قلعه ای، علیرضا؛ و قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل. (1394). بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره هفتم، شماره 23، ص 122-104.
 5. -دلوی، محمدرضا؛ و سفیددشتی، فرزانه. (1392). تاثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمان ی: مطالعه موردی اداره امورمالیاتی شهر اصفهان. فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه. دوره 26، شماره 1، ص160-139.
 6. - زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ و سیار، ابوالقاسم. (1390). سکوت سازمانی:مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال ششم، شماره 21، ص 104-77.
 7. - زارعی متین، حسن؛ احمدی زهرانی، مریم؛ امینی، علیرضا؛ و نیکمرام، سحر. بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان. (1394). فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال هفتم، شماره 4 (شماره پیاپی،22)، ص 190-167.
 8. - ساکی، رضا؛ دستی، مرضیه؛ و نصری، صادق. (1394). رابطه سبک های رهبری تحولی – تبادلی مدیران با سکوت سازمانی: دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. دوره 5، شماره 1، ص 24-1.
 9. - عباس زاده، محمد؛ و بوداقی، علی. (1393). تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز). مجله مدیریت دولتی. دوره 6،شماره 2، ص 308-289.
 10. - عرب، فاطمه؛ رضایی راد، مجتبی؛ و اسماعیل نیا، کامبیز. (1394). بررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393. مجله تحقیقات سلامت در جامعه. دوره1، شماره 4، ص 27-21.
 11. - فرح بخش، سعید؛ و محمدی، طاهره. (1393). بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم آباد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره ششم، شماره 21، ص 112-95.
 12. - قلاوندی، حسن؛ و علی زاده، معصومه. (1393). تحلیل همبستگی ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران، عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه. فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه. دوره 27، شماره3، پیاپی 89 .
 13. - قلاوندی، حسن؛ و مرادی، زهرا. (1394). تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال 10، شمار 2، ص 71-63.
 14. - کوشازاده، سید علی؛ وکوشازاده، فاطمه. (1393). رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: نقش واسطه جو سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی. مجله مدیریت توسعه و تحول. شماره 16، ص 69-61.
 15. - گل پرور، محسن؛ جوادیان، زهرا؛ و حسین زاده، خیراله. (1390). الگوی ساختاری قرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر عضو وحمایت سازمانی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/ سازمانی. سال دوم، شماره 7، ص32-21.
 16. - محمودی کیا، مریم؛ ارشدی، نسرین؛ احمدی چگنی، سحر؛ و بهارلو، مصطفی. (1394). رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی روانشناختی با میانجی گری عدالت رویه ای و عدالت تعاملی. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 13، شمارۀ 1، ص 287-267.
 17. - محمد داودی، امیر حسین؛ و ولایی ملکی، مریم. (1393). رابطه رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی در دبیران دبیرستان های شهر ساوه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال هشتم، شماره 1، ص 142-115.
 18. - نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ اردلان، محمدرضا؛ و بهشتی راد، رقیه. (1394). بررسی تأثیر صخرة شیش های بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی. زن در توسعه و سیاست. دورة 13 ، شماره 3، ص 398-377.