بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن (TA) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پتروشیمی بیستون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شیوه تحلیل ارتباط محاوره­ای بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی انجام شد.روش: روش تحقیق به صورت نیمه تجربی میدانی دارای پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که در سال ۱۳۹۲ به کار اشتغال داشتند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰ نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) گمارده شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان (۱۳۸۶) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می­یر (۱۹۹۷) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از نر افزار SPSS و با روش تحلیل کواریانس یک متغیره و چندمتغیره داده ها تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای (TA) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی تأثیر داشته است (۰۵/۰˂P) و (۰۱/۰˂P).نتیجه گیری: با توجه به اثرگذاری مطلوب مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره­ای در بهبود سازگاری و تعهد شغلی، اجرای برنامه های مبتنی بر این رویکرد برای ادارات و سازمان های صنعتی توصیه می شود.کلید وازه ها: تحلیل ارتباط محاوره ای، تعهد سازمانی، سازگاری شغلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transactional Analysis (TA) group counseling on Job Adjustment and Organizational Commitment in Staff of Bistoon Petrochemical Company

چکیده [English]

Abstract
Aim: This research has been done with the aim of effectiveness Transactional analyses group counseling on job adjustment and Organizational commitment among in staff of Bistoon Petrochemical Company.
Methods: Research method is experimental of pre-test, post-test and fallow up with control group. Statistical social consist all the staff of Bistoon Petrochemical Company. The random sampling consisted of 30 staff. The randomly 15 staff selected to experimental group and 15 staff selected to control group. Measurement tools included Meyer & Allen questionnaire (1997) and Purkabirian`s Job adjustment questionnaire (1386s.c.). Data were analyzed with spss20.
Results: results showed that Transactional analyses group counseling has the effect on job adjustment and Organizational commitment (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transactional analyses- Job adjustment- Organizational commitmen
 1. ابراهیمی، احمد. (۱۳۸۷). تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. ابوالقاسمی، شهنام؛ مقتدر، لیلا. (۱۳۸۸). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن. سال اول، شماره ۱، ص ۸۵-۷۷.
 3. استوارت، یان. (۱۹۸۷). روش نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل. ترجمه بهمن دادگستر (۱۳۹۰). تهران: انتشارات دایره.
 4. اسکندری، نازیلا (۱۳۸۷). بررسی رابطه ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان. بازیابی شده در ۲۰ شهریور ۱۳۸۹، از: www.farsedu.ir/attachment/Eskandari.pdf
 5. اشرفی، بزرگ. (۱۳۷۴). تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
 6. بهزادی، حسن؛ موسوی، مریم؛ سنجی، مجیده. (۱۳۹۱). بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، ۱۸ (۳)، ص ۴۲۶-۴۰۷.
 7. بهمنی، ناهید. (۱۳۸۹). اثربخشی مشاوره شغلی به سبک تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری شغلی کارکنان شرکت نفت اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. پورسلطانی، حسین؛ اندام، رضا؛ فرجی، رسول. (۱۳۸۹). رابطه تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب ایران. دوفصلنامه پژوهش در مورد مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال دوم (دهم پیاپی)، ش ۳ (۱۹ پیاپی).
 9. پورکبیریان، نسرین. (۱۳۸۶). مقایسه کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس با توجه به همخوانی یا ناهمخوانی رغبت هایشان با محیط کار. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.
 10. جزنی، نسرین. (۱۳۹۲). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
 11. جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادرعلی؛ بهبودیان، جواد؛ شهیدی، نیما. (۱۳۹۱). ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگی ها و تهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۴. ص ۸۲-۶۱.
 12. خدابخشی، مریم؛ کرمی، ابوالفضل؛ نورانی پور، رحمت ا... . (۱۳۸۹). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای بر استرس شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره دوم، شماره ۳.
 13. خسروی، زهرا. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی در دبیران شهرستان ارسنجان. بازیابی شده در ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۹ از www.farsedu.ir/attachment/Khosravi.pdf
 14. رضایی، شادی. (۱۳۸۳). بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر میزان دسترس شغلی پرستاران شاغل در مراکز توان بخشی شهر ری، تهران. شمیرانات و پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.
 15. زونکر، ورنون جی. (۲۰۰۶). مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل نگر. ترجمه زهرا یوسفی و محمدرضا عابدی (۱۳۹۰). چاپ اول. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 16. ساروقی، احمد. (۱۳۷۵). تعهد سازمانی و رابطه آن با ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۳۵.
 17. سیدنقوی، میرعلی؛ رفعتی آلاشتی، کبری. (۱۳۹۱). رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی در تعدیل این رابطه (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس). سال سوم، ش ۱۱. ص ۹-۲۳.
 18. شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا. (۱۳۹۳). نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ هجدهم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 19. شفیع آبادی، عبدالله. (۱۳۹۱). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل با تجدید نظر کلی و اضافات. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد.
 20. عابدزاده، حمید. (۱۳۸۷). بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمان. رشد آموزش فنی و حرفه ای (ویژه کارآفرینی). ۴(۱)، ۵۸-۵۱
 21. عرب، محمد؛ رحیمی، عباس؛ والی، لیلا؛ روانگرد، رامین؛ اکبری ساری، علی. (۱۳۹۱). بررسی ارتباط بین شاخص های محیط کاری پرستاران و ابعاد فرسودگی شغلی در آنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۹، شماره ۳، ص ۵۱-۳۹.
 22. عیسی خانی، احمد؛ فانی، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن. (۱۳۹۱). تبیین رابطه بین تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان. پژوهش های مدیریت عمومی. سال پنجم، شماره شانزدهم. ص ۳۸-۲۳.
 23. فرهنگی، علی اکبر. (۱۳۹۰). نظریه های ارتباط سازمانی. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 24. کثیری، الهه. (۱۳۸۸). بررسی رابطه ابعاد سه گانه تعهد سازمانی با عملکرد شغلی مدیران شعب بانک مرکزی، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 25. کرد تمینی، بهمن؛ کوهی، ملیحه. (۱۳۹۰). بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان. پژوهش های مدیریت عمومی. شال چهارم، شماره ۱۴، ص ۱۴۴-۱۲۹.
 26. Akiyama, T., Miaked, Y., Kawamurae, Y., Tsudac, H., Kurabayashif, L., Tominagag, M., Nodab, T., Akiskalh, K., Akiskalh, H. (۲۰۰۵). Temperament and job stress in Japanese company employees, Journal of affective disorders, ۱۰۱-۱۱۲.
 27. Allen, N. J., Meyer, J. P. (۱۹۹۰). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment. Journal of occupational psychology. ۶۳:۱-۱۸.
 28. Cheng, I. C., Ming-Shin, N. L., Hsiang, Ming, H. (۲۰۰۶). Populations at Risk Across the Lifespan: Empirical studies the impact of social support and job stress on public health nurses organizational citizenship behaviors in rural Taiwan.
 29. Culverson, D. E. (۲۰۰۲). Exploring Organizational Commitment Following Radical Change: A Case Study within the Parks Canada Agency. Master Dissertation, University of Waterloo, Ontario, Canada.
 30. Dawis, R. V., Lofguist, L. H. (۱۹۸۴). A psychological theory of work adjustment: An individual difference model and its application. Minneapolis: university of Minnesota press.
 31. Di, Xie. (۲۰۰۵). Exploring organizational learning culture, job satisfaction, motivation to learn, organizational commitment, and internal service quality in a sport organization, Doctoral Dissertation, School of the Ohio State University.
 32. Festinger, L., (۱۹۵۷). A theory of cognitive dissonance. Vol:۲. Stanford university press, USA.
 33. Fingan, J. (۲۰۰۰). The Impact of Person and Organizational Values on Organizational Commitment. Journal of Occupational an Organizational Psychology, ۷۳ (۲), ۱۴۹- ۱۶۹.
 34. Kapel, D. E., Newka, E. (۱۹۹۷). American Educator’s Encyclopedia, New York. Greeweed Press.
 35. Landy, F. J., Conte, J. M. (۲۰۱۰). Work in ۲۱st century (Third Edition). John Wiley & Sons, INC.
 36. Lawrence, L. (۲۰۰۷). Applying Transactional analysis and personality assessment to improve patient ion selling and communication skill. Journal of pharmaceutical Education.
 37. Lok, P., Crawford, J. (۱۹۹۹). The Relationship between Commitment and Organizational Culture, Subculture, Leadership Style and Job Satisfaction in Organizational Change and Development. Leadership & Organization Development Journal, ۲۰ (۷), ۳۶۵-۳۷۳.
 38. Malhotra, N., Mukherjee, A. (۲۰۰۴). The relative influence of organizational commitment and job satisfaction on service quality of service customer-contact employees in banking call centers. journal of service marketing, ۱۸, ۱۶۲-۱۷۴.
 39. Meyer, J. P., Allen, N. J. (۱۹۹۳). Commitment to organization and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, ۷۸, ۵۳۸-۵۵۱.
 40. Meyer, J. P., Allen, N. J., Smith, C. A. (۱۹۹۳), Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component model. Journal of Applied Psychology, ۷۸, ۵۳۸-۵۵۱.
 41. Meyer, J. P., Stanely, D. J., Hrscovitch, L., Topolnytsky, L. (۲۰۰۲). Affective continuance, normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, ۶۱, ۲۰-۵۲.
 42. Miranda, H., Louise, C. (۲۰۰۷). Job stress may be depressing stressful jobs may make for depressed workers, study shows; web MD medical news. New Yorks university of Rochester.
 43. Neath, M. (۲۰۰۲). Leadership and organization Development journal, ۱۳-۱۶.
 44. Saks, A. M., Mudrack, P. E., Ashforth, B. E. (۱۹۹۶). The Relationship between the Work Ethic, Job Attitudes, Intentions to Quit, and Turnover for Temporary Service Employees. Canadian Journal of Administrative Sciences, ۱۳ (۳), ۲۲۶-۲۳۶.
 45. Yousef, D. A. (۲۰۰۰). Organizational Commitment and Job Satisfaction as Predictors Attitudes toward Organizational Change in a non–western setting. Personnel Review, ۵ (۲۹), ۵۶-۷۰.