بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

   سازه‌آرایی تحصیلی-شغلی به­عنوان سازه‌ای مرکب از دو بعد انطباق‌پذیری مسیر تحصیلی-شغلی و رشد شغلی، می‌تواند نقشی موثر در آمادگی تصمیم‌گیری مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول متوسطه ایفا کند. برای تعیین سودمندی هوش‌هیجانی در سنجش سازه‌آرایی تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول متوسطه، با انتخاب نمونه‌ای تصادفی-در دسترس از 514 (240 پسر، 274 دختر) دانش آموزان اول متوسطه، رابطه بین هوش‌هیجانی و ابعاد سازه‌آرایی مسیر تحصیلی-شغلی و اعتبار نموی هوش‌هیجانی در پیش­بینی رشد شغلی بررسی شد. همبستگی پیرسون رابطه مثبتی قابل ملاحظه‌ای را بین مولفه‌ها و ابعاد هوش­هیجانی با ابعاد سازه‌آرایی مسیر تحصیلی-شغلی نشان داد. تحلیل کانونی وجود 5 متغیر کانونی را در ارتباط بین هوش‌هیجانی با سازه‌آرایی مسیر تحصیلی-شغلی نشان داد. رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد هوش‌هیجانی فراتر از ویژگی‌های دموگرافیکی و انطباق‌پذیری می‌تواند رشد شغلی دانش آموزان را پیش بینی کند (07/0=R2Δ؛ 001/0>P). این مطالعه بر حمایت‌ها از سودمندی هوش‌هیجانی در مشاوره سازه آرایی مسیر تحصیلی-شغلی افزود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Utility of Emotional Intelligence in junior high school students’ Career Construction

چکیده [English]

چکیده

Career construction as a construct composed of two dimensions of career adaptability and vocational development can play an effective role in junior high school students’ career decision making readiness. In order to indicating the utility of emotional intelligence in career construction assessment, by selecting a random-in access sample of 514 junior high school students (240 boys, 274 girls) the relationship between emotional intelligence and dimensions of career construction, and incremental validity of emotional intelligence in predicting vocational development was examined. The Pearson's correlations showed considerable positive relations between components and dimensions of emotional intelligence and dimensions of career construction. The Canonical correlation showed 5 canonical variates in relationship between emotional intelligence and dimensions of career construction. The Hierarchical regression showed that emotional intelligence can predict vocational development beyond demographics and career adaptability (ΔR2=0.07, P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Career Decision Making Readiness
 • Career Construction
 • Career Adaptability
 • Vocational Development
 • Emotional intelligence
 1. اژه ای، ج. غلامعلی- لواسانی، م. و ارمی، ح. (1394). مقایسه تنظیم هیجان میان افراد دارای سوء مصرف مواد و عادی. مجله روانشناسی، 74 (1)، 137-146.
 2. باعزت، ف. و شریف زاده، ح. (1391). رابطه هوش معنوی و هوش‌هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13 (4)، 55-68.
 3. بانشی، ع. صمدیه، هـ. و اژه ای، ج. (1393). اهمیت پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه هیجانات تحصیلی و خودتنظیمی. مجله روانشناسی، 18 (4)، 381-392.
 4. پردلان، ن. عابدی، م. باغبان، ا. نیلفروشان، پ. (1393). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انطباق پذیری مسیر تحصیلی-شغلی ر دانشجویان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 18 (1)، 22-34.
 5. دهشیری، غ. (1381). هنجاریابی پرسشنامه بهر هیجانی بار-اون (EQ-i) در بین دانشجویان دانشگاه های تهران و بررسی ساختار عاملی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. زارع، م. (1380). مطالعه سهم هوش‌هیجانی در پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: انسیتو روانپزشکی ایران.
 7. منتظرغیب، ط. احقر، ق. کیانژاد، م. (1391). رابطه هوش‌هیجانی با میزان سخت رویی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13 (4)، 55-68.
 8. Bar-On, R. (1995). EQ-i: The emotional quotient inventory manual. A test of emotional intelligence. New York: Multi-Health Systems, Inc.
 9. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18(1), 13-25.
 10. Bar-On, R. (2012). The Impact of Emotional Intelligence on Health and Wellbeing. In A. D. Fabio (Ed.), Emotional Intelligence: New Perspectives and Applications (pp. 28-50). Rijeka: InTech.
 11. Bar-On, R. & Parker, J. D. A. (2000). The Bar-On EQ-i:YV: Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
 12. Borges, N. J. (2007). Behavioral Exploration of Career and Specialty Choice in Medical Students. Career Development Quarterly, 55(4), 351-358.
 13. Boyatzis, R.E. (2006). Using tipping points of emotional intelligence and cognitive competencies to predict financial performance of leaders. Psicothema, 18, supl. 124-131.
 14. Brown, C. George-Curran, R. & Smith, M. L. (2003). The Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Decision-Making Process. Journal of Career Assessment, 11(4), 379-392. doi: 10.1177/1069072703255834
 15. Chan, S. H. J. & Mai, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 89, 130-139. doi: 10.1016/j.jvb.2015.05.005
 16. Coetzee, M. & Harry, N. (2014). Emotional intelligence as a predictor of employees' career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 90-97. doi: 10.1016/j.jvb.2013.09.001
 17. De Fabio, A. D. Palazzeschi, L. Asulin-Peretz, L. & Gati, I. (2013). Career Indecision Versus Indecisiveness: Associations With Personality Traits and Emotional Intelligence. Journal of Career Assessment, 21(1), 42-56. doi: 10.1177/1069072712454698
 18. Di Fabio, A. & Blustein, D. L. (2010). Emotional Intelligence and Decisional Conflict Styles: Some Empirical Evidence Among Italian High School Students. Journal of Career Assessment, 18(1), 71-81. doi: 10.1177/1069072709350904
 19. Di Fabio, A. & Kenny, M. E. (2011). Promoting Emotional Intelligence and Career Decision Making Among Italian High School Students. Journal of Career Assessment, 19(1), 21-34. doi: 10.1177/1069072710382530
 20. Di Fabio, A. & Maree, J. G. (2012). Group-based Life Design Counseling in an Italian context. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 100-107. doi: 10.1016/j.jvb.2011.06.001
 21. Di Fabio, A. & Palazzeschi, L. (2014). Incremental variance of trait emotional intelligence compared to personality traits in career decision-making difficulties. Personality and Individual Differences, 60, Supplement, S31. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2013.07.060
 22. Ekermans, G. Saklofske, D. H. Austin, E. & Stough, C. (2011). Measurement invariance and differential item functioning of the Bar-On EQ-i: S measure over Canadian, Scottish, South African and Australian samples. Personality and Individual Differences, 50(2), 286-290. doi: 10.1016/j.paid.2010.10.004
 23. Elias, M. & Bar-On, R. (2007). The relationship between Narrative Career Counselling, emotional intelligence (EI) and social-emotional learning (SEL). In K. Maree (Ed.), Shaping the Story: A Guide to Facilitating Narrative Career Counselling (pp. 223-228). Pretoria, South Africa.: Sense Publishers.
 24. Emmerling, R. J. & Cherniss, C. (2003). Emotional Intelligence and the Career Choice Process. Journal of Career Assessment, 11(2), 153-167. doi: 10.1177/1069072703011002003
 25. Ginzberg, E. (1984). Career development. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (pp. 172-190). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 26. Gothard, B. (2001). Career Development Theory. In B. Gothard, Phil Mignot, M. Offer, & M. Ruff (Eds.), Careers Guidance in Context (pp. 10-37). London: SAGE Publications.
 27. Gottfredson, L. S. (2005). Applying Gottfredson’s Theory of Circumscription and Compromise in Career Guidance and Counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: putting theory and research to work (pp. 71-100). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 28. Guan, Y. Deng, H. Sun, J. Wang, Y. Cai, Z. Ye, L. Li, Y. (2013). Career adaptability, job search self-efficacy and outcomes: A three-wave investigation among Chinese university graduates. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 561-570. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2013.09.003
 29. Guan, Y. Guo, Y. Bond, M. H. Cai, Z. Zhou, X. Xu, J. Ye, L. (2014). New job market entrants' future work self, career adaptability and job search outcomes: Examining mediating and moderating models. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 136-145. doi: 10.1016/j.jvb.2014.05.003
 30. Guzman, A. B. & Choi, K. O. (2013). The relations of employability skills to career adaptability among technical school students. Journal of Vocational Behavior, 82(3), 199-207. doi: 10.1016/j.jvb.2013.01.009
 31. Hartung, P. J. Porfeli, E. J. & Vondracek, F. W. (2008). Career Adaptability in Childhood. Career Development Quarterly, 57(1), 63-74.
 32. Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145-155. doi: 10.1016/j.jvb.2009.01.002
 33. Hirschi, A. & Valero, D. (2015). Career adaptability profiles and their relationship to adaptivity and adapting. Journal of Vocational Behavior, 88, 220-229. doi: 10.1016/j.jvb.2015.03.010
 34. Howes, L. M. & Goodman-Delahunty, J. (2014). Life Course Research Design: Exploring Career Change Experiences of Former School Teachers and Police Officers. Journal of Career Development, 41(1), 62-84. doi: 10.1177/0894845312474370
 35. Johnston, C. S. Luciano, E. C. Maggiori, C. Ruch, W. & Rossier, J. (2013). Validation of the German version of the career adapt-abilities scale and its relation to orientations to happiness and work stress. Journal of Vocational Behavior, 83, 295-304. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.002
 36. Koen, J. Klehe, U.C. & Van Vianen, A. E. M. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 395-408. doi: 10.1016/j.jvb.2012.10.003
 37. Krumboltz, J. D. & Worthington, R. L. (1999). The School-to-Work Transition from a Learning Theory Perspective. Career Development Quarterly, 47(4), 312-325.
 38. Krumboltz, J. D. Foley, P. F. & Cotter, E. W. (2013). Applying the Happenstance Learning Theory to Involuntary Career Transitions. The Career Development Quarterly, 61(1), 15-26. doi: 10.1002/j.2161-0045.2013.00032.x
 39. Li, Y. Guan, Y. Wang, F. Zhou, X. Guo, K. Jiang, P. Fang, Z. (2015). Big-five personality and BIS/BAS traits as predictors of career exploration: The mediation role of career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 89, 39-45. doi: 10.1016/j.jvb.2015.04.006
 40. Maggiori, C. Johnston, C. S. Krings, F. Massoudi, K. & Rossier, J. (2013). The role of career adaptability and work conditions on general and professional well-being. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 437-449. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2013.07.001
 41. McCrae, & Costa, P. T. (2012). Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective (` Ed. 3 ed.): Guilford Publications.
 42. Negru-Subtirica, O. Pop, E. I. & Crocetti, E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal associations between career adaptability and vocational identity: A three-wave longitudinal study with adolescents. Journal of Vocational Behavior, 88(0), 131-142. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2015.03.004
 43. Ohme, M. & Zacher, H. (2015). Job performance ratings: The relative importance of mental ability, conscientiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 87(0), 161-170. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2015.01.003
 44. Puffer, K. A. (2011). Emotional Intelligence as a Salient Predictor for Collegians’ Career Decision Making. Journal of Career Assessment, 19(2), 130-150. doi: 10.1177/1069072710385545
 45. Rencher, Alvin C. (2002). Methods of Multivariate Analysis, 2d ed. New York: John Wiley and Sons.
 46. Rocha, M. & Guimaraes, M. I. (2012). Adaptation and Psychometric Properties of the Student Career Construction Inventory for a Portuguese Sample: Formative and Reflective Constructs. Psychological reports, 111(3), 845-869.
 47. Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.
 48. Savickas, M. L. (2002). Career Construction: A Developmental Theory of Vocational Behavior. In D. Brown (Ed.), Career Choice and Development (4 ed. pp. 149-206): John Wiley & Sons, Inc.
 49. Savickas, M. L. (2009a) Report on framework and follow up studies. Life-design International Research Group: career adaptability project meeting. Berlin, Humboldt Universidad. Courtesy of the author.
 50. Savickas, M. L. (2009b) Student Career Construction Inventory. Provisional version courtesy of the author.
 51. Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and practice to work (pp. 147-183). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 52. Savickas, M. L. & Porfeli, E. J. (2011). Student Career Construction Inventory. From NCDA-Vocopher
 53. Savickas, M. L. Nota, L. Rossier, J. Dauwalder, J.P. Duarte, M. E. Guichard, J. van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. doi: 10.1016/j.jvb.2009.04.004
 54. Savickas, M.L. & Porfeli, E.J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673.
 55. Shulman, S. Vasalampi, K. Barr, T. Livne, Y. Nurmi, J. E. & Pratt, M. W. (2014). Typologies and precursors of career adaptability patterns among emerging adults: a seven-year longitudinal study. J Adolesc, 37(8), 1505-1515. doi: 10.1016/j.adolescence.2014.06.003
 56. Supeli, A. & Creed, P. A. (2014). The Incremental Validity of Perceived Goal Congruence: The Assessment of Person-Organizational Fit. Journal of Career Assessment, 22(1), 28-42. doi: 10.1177/1069072713487849
 57. Sy, T. Tram, S. & O’Hara, L. A. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 461-473. doi: 10.1016/j.jvb.2005.10.003
 58. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn & Bacon.
 59. Taber, B. J. & Blankemeyer, M. (2015). Future work self and career adaptability in the prediction of proactive career behaviors. Journal of Vocational Behavior, 86, 20-27. doi: 10.1016/j.jvb.2014.10.005
 60. Tolentino, L. R. Garcia, P. Lu, V.N. Restubog, S.L. Bordia, P. & Plewa, C. (2014). Career adaptation: The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, and career optimism. Journal of Vocational Behavior, 84, 39-48.
 61. Wilkins, K. G. Santilli, S. Ferrari, L. Nota, L. Tracey, T. J. G. & Soresi, S. (2014). The relationship among positive emotional dispositions, career adaptability, and satisfaction in Italian high school students. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 329-338. doi: 10.1016/j.jvb.2014.08.004
 62. Wols, A. Scholte, R. H. J. & Qualter, P. (2015). Prospective associations between loneliness and emotional intelligence. Journal of Adolescence, 39, 40-48. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.12.007
 63. Zacher, H. (2014). Career adaptability predicts subjective career success above and beyond personality traits and core self-evaluations. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 21-30. doi: 10.1016/j.jvb.2013.10.002
 64. Zhang, W. Zou, H. Wang, M. & Finy, M. S. (2015). The role of the Dark Triad traits and two constructs of emotional intelligence on loneliness in adolescents. Personality and Individual Differences, 75, 74-79. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.025