مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای در دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران بود. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران در بهار سال 1394 به تعداد 2400 نفر و تمام کارمندان مرد خشکی شرکت نفتکش ایران در بهار سال 1394 به تعداد 420 نفر بود که از میان آن‌ها 150 دریانورد به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده و 240 کارمند خشکی به روش نمونه‌برداری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های مثبت‌اندیشی اینگرام و وینسکی (1999)، رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (1969) و کیفیت زندگی حرفه‌ای تیموسی، پدروسو، فرنسیسکو و پیلاتی (2008) بود. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد دریانوردان در رضایت شغلی میانگین بالاتری را نسبت به کارمندان خشکی کسب کردند. ولی تفاوت معناداری بین مثبت‌اندیشی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی دیده نشد. نتیجه‌گیری: رضایت شغلی گذشته از کیفیت زندگی حرفه‌ای و سبک-های تفکر مانند مثبت‌اندیشی از عوامل بسیار زیادی از جمله مزایا و حقوق دستمزد افراد تأثیر می-پذیرد. بنابراین می‌توان در افزایش رضایت شغلی کارکنان با مشاغل سخت مانند دریانوردی عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی مانند حقوق و مزایا را هدف قرار داد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of optimism, job satisfaction and quality of work life of seafarers and onshore of NITC

چکیده [English]

Aim: This purpose of study was comparison of optimism, job satisfaction and quality of work life of seafarers and onshore staff of National Iranian Tanker Company. Method: The study utilized descriptive Casual comparison design and the statistic population of the study included all seafarers of National Iranian Tanker Company in the spring of 1394 with the quantity of 2400, and all male onshore staff of National Iranian Tanker Company in the spring of 1394 with the quantity of 420, through a random sampling 150 seafarers and through a targeted sampling 240 onshore staff were selected. Research Tools were positive automatic cognition questionnaire by Ingram & Wisnicki (1988), job satisfaction inventory by Smith, Kendall & Hulin (1969) and quality of work life questionnaire by Timossi, Pedroso, Francisco & Pilatti (2008). Results: Data analysis multivariate analysis of variance showed that seafarers got higher average score on job satisfaction than onshore staff. However, there were no significant differences between positive thinking and the quality of work life of seafarers and onshore staff. Conclusion: Job satisfaction in addition to quality of work life and thinking styles as positive-thinking is affected by many factors, including the benefits and salary. So for increase the job satisfaction of staff at troublesome jobs like seafaring the effective factors on job satisfaction, such as salaries and benefits could be targeted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job satisfaction- onshore staff- positive thinking- quality of work life- seafarers
 1. براتی احمدآبادی، هاجر.، عریضی سامانی، سیدحمیدرضا.، و نوری، ابوالقاسم. (1389). رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، بهار 4(1 پیاپی 13):81-65.
 2. بهروزی، ناصر.، نعامی، عبدالزهرا.، شکرکن، حسین.، و تقی‌پور، منوچهر. (1387). مقایسه عدالت سازمانی، خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان معلول و غیرمعلول سازمان‌های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3(15):152-137.
 3. رجبی، غلام‌رضا. (1392). بررسی رابطه ویژگی‌های شغل و رضایت شغلی در کارکنان پالایشگاه نفت شیراز. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5(14):118-106.
 4. سلطانزاده، وحید.، قلاوندی، حسن.، و فتاحی، مسلم. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز. فصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4(2):149-125.
 5. گل پرور، محسن.، و کرمی، مهرانگیز. (1389). نقش تعدیل‌کننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی‌عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، پاییز 4(3 پیاپی 15):23-7.
 6. گل‌پرور، محسن.، نیری، شیرین.، و مهداد، علی. (1389). الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش‌های اخلاقی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، بهار 4(1 پیاپی 13):25-7.
 7. ناظم، فتاح.، غلامرضاشاکری ارقنه، جواد.، مطلبی، آزاده. (1390). ررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد. پژوهش اجتماعی، 4(12):95-75.
 8. نعیمی، گیتا.، نظری، علی‌محمد.، و ثنایی ذاکر، باقر. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار- خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(10):72-57.
 9. Avery, R. E., Smillie, L. D., & Fife-Schaw, C. R. (2015). Employee achievement orientations and personality as predictors of job satisfaction facets. Personality and Individual Differences, 76:56-61.
 10. Bekhet, A. K., & Zauszniewski, J. A. (2013). Measuring use of positive thinking skills: psychometric testing of a new scale. Western Journal of Nursing Research, 35(8):1074-93.
 11. Brawley, A. M., & Pury, C. L. S. (2016). Work experiences on MTurk: Job satisfaction, turnover, and information sharing. Computers in Human Behavior, 54:531-546.
 12. Chiu, S-F., & Chen, H-L. (2005). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The meditational role of job satisfaction. Social Behavior and Personality, 33(6):523-540.
 13. Gonzalez-Baltazara, R., Hidalgo-Santacruza, G., Leon-Cortesa, S. G., Contreras-Estradaa, M. I., Aldrete-Rodrigueza, M. G., Hidalgo-Gonzalezb, B. J., & Barrera-Vegac, J. A. (2015). Quality of Work Life and Mental Health in Primary Care Physicians. Procedia Manufacturing, 3:4935-4940.
 14. Hauff, S., Richter, N. F., & Tressin, T. (2015). Situational job characteristics and job satisfaction: The moderating role of national culture . International Business Review, 24(4):710-723.
 15. Hayes, B., Bonner, A., & Douglas, C. (2015). Haemodialysis work environment contributors to job satisfaction and stress: a sequential mixed methods study. BMC nursing, 14:58.
 16. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Culture and organizations: Software of the mind (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
 17. Ingram, R. E., & Wisnicki, K. S. (1988). Assessment of positive automatic cognition. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6):898-902.
 18. Jokinen, E., & Heiskanen, T. (2013). Is the Measured Good Quality of Working Life Equivalent to Strategically Strong HRM System. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81:131-141.
 19. Jung, J. Y., Oh, Y. H., Oh, K. S., Suh, D. W., Shin, Y. C., & Kim, H. J. (2007). Positive-Thinking and Life Satisfaction amongst Koreans. Yonsei Medical Journal, 48(3):371-378.
 20. Kaasa, A. (2011). Work values in European countries: Empirical evidence and explanations. Review of International Comparative Management, 12(5):852-862.
 21. Kermansaravi, F., Navidian, A., Navabi Rigi, S., & Yaghoubinia, F. (2014). The relationship between quality of work life and job satisfaction of faculty members in Zahedan University of Medical Sciences. Global journal of health science, 7(2):228-34.
 22. Kinicki, A. J., Mckee-Ryan, F. M., Schriesheim, C. A., & Carson, K. P. (2002). Assessing the construct validity of the job descriptive index: a review and meta-analysis. The Journal of applied psychology, 87(1):14-32.
 23. Kooij, D. T. A. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G. W., Kanfer, R., & Dikkers, J. S. E. (2011). Age and work-related motives: Results of a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32(2):197-225.
 24. Mathieu, C. (2013). Personality and job satisfaction: The role of narcissism. Personality and Individual Differences, 55(6):650-654.
 25. Mazerolle, S. M., Eason, C. M., Monsma, E. V., & Mensch, J. M. (2015). The Role of Personality in Job Satisfaction Among Collegiate Athletic Trainers. Journal of athletic training. [Article in Press]
 26. Nazari, S., Tojari, F., & Esmaeili, M. R. (2014). The Relationship between Mental Health with Job Stress, Quality of Work Life, and Self-efficacy among Referees. International Journal of Sport Studies, 4(5):531-539.
 27. Sheykhshabani, S. H., & Beshlideh, K. (2011). Interaction of Environment and Personality in Predicting Job Satisfaction of Iranian Employees. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15:4089-4092.
 28. Sut, H. K., & Mestogullari, E. (2015). Effect of Premenstrual Syndrome on Work-Related Quality of Life in Turkish Nurses. Safety and Health at Work. [Article in Press]
 29. Timossi, L. S., Pedroso, B., Francisco, A. C., & Pilatti, L. A., (2008). Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The s QWL Model. International Conference On Industrial Engineering and Operations Management, Rio de Janeiro, Brazil, October 13-16.
 30. Williamson, J. M., Lounsbury, J. W., & Han, L. D. (2013). Key personality traits of engineers for innovation and technology development. Journal of Engineering and Technology Management, 30(2):157-168.