تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز گروه روانشناسی

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

چکیده: از آنجا که چشم­انداز روشنی از وضعیت رشد مسیر شغلی دانش­آموزان در دست نیست پژوهش حاضر به­منظور تاثیر اموزش مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش­آموزان مقطع ابتدایی است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل 72 دانش­آموز (مقطع سوم، چهارم و پنجم ابتدایی) است که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از دو مدرسه به­صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه نقشه شناختی مسیر شغلی محقق­ساخته (ویژه کودکان دبستانی ) جمع­آوری شد برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس یک­راهه و تحلیل کوواریانس) نکوا) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش در قبل و بعد از برنامه آموزشی، دارای تفاوت معناداری است، هم­چنین بین نقشه شناختی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. از یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که از طریق مشاوره مسیر شغلی می­توان رشد نقشه شناختی اشتعالات دانش­آموزان ابتدایی را گسترش داد و به آن­ها برای انتخاب شغل بهتر در سنین بالاتر کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. ســمیعی، فاطمــه؛ باغبــان، ایــران؛ عابــدی، محمدرضــا؛ حــسینیان، ســیمین. (1390 .(نظریــههــای
 2. مشاوره مسیر شغلی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی: اصفهان.
 3. شـجاعی، سـتاره. (1389 .(موانـع اشـتغال افـراد بـا آسـیب بینـایی. نـشریه تعلـیم و تربیـت اسـتثنایی
 4. ویژهنامه آموزش شغلی و توانبخشی حرفهای. شماره 106)12 ،(صفحه 34 .
 5. شـفیعآبـادی، عبـداالله. (1382 .(راهنمـایی و مـشاوره شـغلی و حرفـهای و نظریـههـای انتخـاب شـغل
 6. (چاپ سیزدهم). تهران: رشد.
 7. حیــدری، ح؛ باغبــان، ایــران و (1392 .(بررســی اثربخــشی مــشاوره شــغلی بــر نقــشه شــناختی
 8. اشتغالات و خودپنـداره شـغلی دانـشآمـوزان دختـر و پـسر مقطـع راهنمـایی، دومـین کنفـرانس
 9. بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
 10. درخـشنده، فاطمـه. (1387 .(مقایـسه آرزوهـای شـغلی دانـشآمـوزان عـادی بـا دانـشآمـوزان دارای
 11. اخـتلال گفتــاری دوره دبیرســتان شـهر اصــفهان در ســال 1387 .پایـاننامــه کارشناســی ارشــد
 12. مشاوره شغلی، دانشگاه اصغهان .
 13. علویــان، هــادی. (1373 .(بررســی تــاثیر قــشر اجتمــاعی بــر پیــشرفت تحــصیلی بــر پایــه برخــی از
 14. متغیرهــای اقتــصادی، اجتمــاعی، فرهنگــی. پایــاننامــه کارشناســی ارشــد دانــشکده علــوم
 15. اجتماعی. دانشگاه علامه تهران.
 16. نـادری، خیرالـسنا. (1381 .(بررسـی مقایـسه بـین خودپنـداره بـا تیـپ شخـصیتی و آرزوهـای شـغلی
 17. دانشآمـوزان دختـر و پـسر پـیشدانـشگاهی شـهر کـرد. پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد دانـشکده
 18. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
 19. همتـی علمـدارلو، قربـان. (1389 .(نگهـداری شـغلی افـراد کـمتـوان ذهنـی. نـشریه تعلـیم و تربیـت
 20. استثنایی ویژهنامه آموزش شغلی و توانبخشی حرفهای. شماره 106)12 ،(صفحه 18 .
 21. Auger, R. W.; Blackhurst, A. E. & Wahl, K. h. (2005).Occupational aspirations of
 22. elementary aged children’s career aspirations and expectations. Professional
 23. School Counseling. 8(5), 322-330.
 24. Brown, S. D. & Lent,R.W.(2005).Career Development and Counseling.Putting
 25. Theory and Research to Work. Canada:wiley.
 26. Beavis, a. (2007):”Evidence in Support of Gottferedsons common cognitive map
 27. of occupation”. Australian Journal of Career Development. 16.138-44.
 28. Barker, M; Margaret, A. (1994). The influences of sex role stereotyping & self
 29. steem on the career aspiration of children. The university of Alabama.
 30. Care, E; Deans, J. & Brown, R. (2007).The realism and sex type of four to five –
 31. year-old children’s occupational aspirations. Journal of Early Childhood
 32. Research. 5 (2), 155-168.
 33. Creed. P. A. Patten. W. Pridaks. L. A. (2007).Predicting Changes Over Time in
 34. Career Planning and Occupation for High School Students. Journal of
 35. adolescents. 30, 377-392.
 36. Gottfredson, L. S. (1996). Gottfredson’s theory of circumscription and compromise.
 37. In D.
 38. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 179-232).
 39. San
 40. Francisco: Jossey-Bass.
 41. Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental
 42. theory of
 43. occupational aspirations [Monograph]. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-
 44. Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise,
 45. and selfcreation.
 46. Helwig, A. A. (1998). Gender-role stereotyping: testing theory with a longitudinal
 47. sample. Sex Roles. 38 (5/6), 403-423.
 48. Helwig, A. A. (2001).A test of Gottfredson’s theory using a ten-year longitudinal
 49. study. Journal of Career Development. 28(2), 77-95.
 50. Herting, W.K. & Anne, B. (2000). Factors affecting the occupational and
 51. educational aspirations of children and adolescents.Professional School
 52. Counseling. Journal of vocational Behavior. 52, 271-274.
 53. Junk, K. E. & Armstrong, P. I. (2010). Stability of career aspirations: A
 54. longitudinal test of Gottfredson’s theory. Journal of Career Development, 1-
 55. Layan, R. T. (2003). The structured career development interview. All rights
 56. reserved.
 57. Rinaldi, M., Mcneil, K., Firm, M., Kolesti, M., Perkins, R., & Singh, S.P.
 58. (2004).What are the benefits of evidence-based support employment for
 59. patients with first-episode Psychosis? Psychiatric Bultine, 28 281-284.
 60. Shu, X; Marini, M (1998). Gender related change in accupational
 61. aspirations.Sociology of education. 71(1).Pages43-68.
 62. Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational
 63. behavieor. In D, Brown(Ed).Career choice and Development (pp.149-205).San
 64. Francisco: Josses-Bass.
 65. Sharf, R. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling. (4th ed)
 66. Thomson:Brooks/.cole.
 67. Smith,k.(2007). Investigation of Shared Cognition Map. Journal of Management
 68. Studies. 29.3. pp. 349-368.
 69. Trice, A. D; Hughes, M.A ;Odom, C. ;Woods, K. & Mcclelland, N.C.(1995).The
 70. origins of children’s career aspirations: IV testing hypotheses from four
 71. theories. The Career Development Quarterly. 43 (4), 307-315.
 72. Zunker, V. G. (2006). Career counseling: A Holistic Approach.
 73. Texas:Thomson.:Brooks/cole