تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مروزه، مثبت‌نگری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان‌ها دارد، رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی می‌باشد. شرکت‌کنندگان در پژوهش 222 نفر از میان کارمندان شرکت گاز استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. به‌منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثر واسطه‌ای و تعدیل‌کننده از تحلیل معادلات ساختاری، روش بوت استراپ و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته‌ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده‌های واقعی بودند. در مدل تأییدشده، سرمایه‌های روان‌شناختی به‌طور مستقیم و نیز با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار بود. همچنین یافته‌ها نشان دادند که هوش معنوی شغلی رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می‌کند. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود که به‌منظور ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی، سازمان‌ها شرایطی را برای افزایش سرمایه‌های روان‌شناختی، هوش معنوی شغلی و بهزیستی حرفه‌ای کارکنان فراهم آورند.

عنوان مقاله [English]

The effect of psychological capital on organizational citizenship behavior: mediating role of occupational well-being and moderating role of job spiritual intelligence

چکیده [English]

Today, positive thinking is one of the most important factors that influence the attitudes and behaviors of employees in the workplace. One of the behaviors that are very important for organizations is organizational citizenship behavior. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of psychological capital on organizational citizenship behavior with mediating role of occupational well-being and moderating role of job spiritual intelligence in employees of Lorestan Province Gas Company. The participants consisted of 222 employees of Lorestan Province Gas Company that were selected by multiple stages random sampling method. Fitness of the proposed model, indirect effect, and moderator effect was examined through structural equation modeling, bootstrap procedure, and moderated hierarchical regression. Findings indicated that the proposed model fit the data properly. The results also indicated that psychological capital directly and with mediating role of occupational well-being had impact on organizational citizenship behavior. Findings also indicated that job spiritual intelligence has moderated the relationship between psychological capital and organizational citizenship behavior. This research suggests that there need to provide conditions to promote psychological capital, occupational well-being and job spiritual intelligence to increase organizational citizenship behavior.

 1. Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive
 2. organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant
 3. attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48-70.
 4. Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The
 5. relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of management
 6. Journal, 26(4), 587-595.
 7. Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2004). The influence of employee
 8. organizational citizenship behavior on customer loyalty. International journal of
 9. Service industry management, 15(1), 27-53.
 10. Chen, C. C., & Chiu, S. F. (2008). An integrative model linking supervisor support and
 11. organizational citizenship behavior. Journal of Business and Psychology, 23(1-2), 1-
 12. Chen, D. J., & Lim, V. K. (2012). Strength in adversity: The influence of psychological
 13. capital on job search. Journal of Organizational Behavior, 33(6), 811-839.
 14. Chin, S. T., Anantharaman, R. N., & Tong, D. Y. (2011). The roles of emotional
 15. intelligence and spiritual intelligence at the workplace. J. Hum. Resource. Manage.
 16. Res. http://www. ibimapublishing. com/ journals/ JHRMR/ 2011/ 582992/ 582992.
 17. pdf.
 18. Culbertson, S. S., Fullagar, C. J., & Mills, M. J. (2010). Feeling good and doing great: the
 19. relationship between psychological capital and well-being. Journal of Occupational
 20. Health Psychology, 15(4), 421.
 21. Danna, K., & Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace: A review
 22. and synthesis of the literature. Journal of management, 25(3), 357-384.
 23. DeGroot, T., & Brownlee, A. L. (2006). Effect of department structure on the
 24. organizational citizenship behavior–department effectiveness relationship. Journal of
 25. Business Research, 59(10), 1116-1123.
 26. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three
 27. decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
 28. Emmons RA. (2000a). Spirituality and intelligence: Problems and prospects.
 29. International Journal of Psychology and Religion, 1(10), 57-64.
 30. Gooty, J., Gavin, M., Johnson, P. D., Frazier, M. L., & Snow, D. B. (2009). In the Eyes
 31. of the Beholder Transformational Leadership, Positive Psychological Capital, and
 32. Performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4), 353-367.
 33. Hinkin, T. J. (1998). A brief tutorial on the development of measures. Organizational
 34. Research Methods, 1, 104-121.
 35. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress.
 36. American psychologist, 44(3), 513.
 37. Jafri, H. (2012). Psychological capital and innovative behaviour: An empirical study on
 38. apparel fashion industry. Journal of Contemporary Management Research.
 39. Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing
 40. psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 41. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological
 42. capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel
 43. Psychology, 60(3), 541-572.
 44. Neal, J. (2004). Spiritual intelligence at work self-assessment. Available at neal &
 45. associates website.
 46. Rotimi, A. A. (2008). Predictive estimates of emotional, spiritual intelligence,
 47. selfefficacy and creativity skills on conflict resolution behavior among the NURTW,
 48. in the South-Western Nigeria. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 6, 68-74.
 49. Ryff, C. D. (1989). Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in quest
 50. of successful ageing. International journal of behavioral development, 12(1), 35-55.
 51. Shultz, M. I. (2008). Occupational well-being: The development of a theory a measure.
 52. Doctoral dissertation, Kansas state university.
 53. Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of
 54. job performance. Journal of Applied Psychology, 88, 500-517.
 55. Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W., & Bloodgood, J. M. (2003). The impact of
 56. psychological contract fulfillment on the performance of in-role and organizational
 57. citizenship behaviors. Journal of management, 29(2), 187-206.
 58. Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational
 59. commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal
 60. of management, 17(3), 601-617.