بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه قابلیتهای عام اشتغال-زای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی: یافته‌های یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نیاز آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی در حوزه قابلیتهای عام اشتغالزای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی میپردازد. روش پژوهش از نوع ترکیبی– اکتشافی بود. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای اصفهان و آزاد خوراسگان است که بر اساس جدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه با مدیران صنایع استان اصفهان و پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که بر اساس مولفه‌های مهارت‌های اشتغال‌زای بازارکار استان اصفهان ساخته شده. پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 83/. به دست آمده است. داده‌های گردآوری شده به کمک تحلیل واریانس یک راهه، تی تک متغیره ،آزمون-های تعقیبی بونفرونی ، از طریق نرم افزار SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان از نظر برخورداری از قابلیت کارآفرینی تفاوت معناداری با گروه پیش‌فرض جامعه داشتند و این تفاوت بیان کننده کمتر بودن نمرات دانشجویان نسبت به انتظارات مدیران می-باشد. هم‌چنین، نتایج نشان داد دانشگاه و جنسیت تاثیری در میزان برخورداری دانشجویان از قابلیت کارآفرینی ندارد اما در زمینه رشته و مقطع تحصیلی تفاوت معنادار دیده شد. کلید واژه‌ها: کارآفرینی، قابلیت‌های اشتغال‌زا، بازار کار، دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

عنوان مقاله [English]

A study of educational need of humanities postgraduate students in scope of labor market employability competencies with Entrepreneurship Approach: Mixed method study the findings of a

چکیده [English]

This research investigates the educational need of humanities postgraduate students in scope of labor market employability competencies with EntrepreneurshipApproach The method used in the research is based on exploratory mixed methods design. according to Morgan's table 331 of the students were pinpointed as the research sample. The tools used to get data are; interviewing with the industrial managers of Esfahan province and a questionnaire prepared by the researcher which is based on the market employability skills of the province which are delivered to the students and the alpha coefficient equal .83 is obtained. Data collected analyze with ANOVA, one sample T test and bonferroni post hoc test by the use of the SPSS software (version 17). Due to the results of the research, the students of the University of and Azad university of Khorasgan from view point of the Entrepreneurship skill as one of the labor market expected employability competencies has been meaningful relationship with default group. Although the results show that the gender and type of university have no influence on the amount of the Entrepreneurship skill but major and Degree have no influence on the amount of the Entrepreneurship skill the of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship- Employability competencies- Labor market- Postgraduate students