ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه­ی بین راهبردهای رویارویی و استرس شغلی با خشنودی شغلی مدیران مدارس استان قم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس استان قم (816 نفر) بودند. نمونه پژوهش شامل 228 مدیر که از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند، و به آزمون­های راهبردهای رویارویی اندلر و پارکر (1990)، استرس شغلی و پرسشنامه توصیف شغل پاسخ دادند. داده­ها به­روش همبستگی و رگرسیون گام به گام که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد استرس شغلی و راهبرد رویارویی مسأله­مدار همراه با راهبرد رویارویی اجتناب­مدار توان پیش­بینی تغییرات واریانس خشنودی شغلی را دارد. متغیر راهبرد رویارویی اجتناب­مدار توان پیش­بینی تغییرات واریانس خشنودی شغلی را ندارد و متغیر راهبرد رویارویی هیجان­مدار و مسأله­مدار توان پیش­بینی تغییرات واریانس خشنودی شغلی را دارند. هم­چنین استرس شغلی توان پیش­بینی تغییرات واریانس خشنودی شغلی را دارد و متغیر راهبرد رویارویی مسأله­مدار توان پیش­بینی تغییرات واریانس استرس شغلی را دارد. نتیجه­گیری: آموزش مهارت­های رویارویی با مشکلات می­تواند در کاهش استرس شغلی و افزایش خشنودی شغلی نقش مهمی داشته باشند.

 1. آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ و غلامی فشارکی، محمد. (1389). بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی HSE . مجله علوم رفتاری. 4(4)، 297-291.
 2. آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ و طرخوارنی، حمید. (1386). بررسی ارتباط بین استرس‌های شغلی و رضایت‌مندی شغلی کارکنان. مجله علوم رفتاری. 1(2)، 129-121.
 3. ارشدی، نسرین؛ و شکرکن، حسین. (1387). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1)، 148-129.
 4. اسدی، حمید؛ حسینی رضی، ثریا؛ و جلیلی، پروین. (1391). پیش‌بینی خطر خودکشی دانشجویان براساس اعتقادات مذهبی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت عمومی. فصلنامه روان شناسی کاربردی. زمستان:4(پیاپی 24): 87-101.
 5. بهروزیان، فروزان؛ خواجه الدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک؛ و زمانی، ندا.(1388). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه‌های مقابله با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی. 8 (3)، 353-345.
 6. بهروزیان، فروزان؛ و نعمت‌پور، سرور.(1386). بررسی عوامل استرس‌زا، راهبردهای مقابله‌ای و ارتباط آنها با سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 85-84 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله علوم پزشکی. 6(3)، 286-287.
 7. پور بابکان، کتایون.(1389). رابطه بین استرس شغلی و رضایت‌مندی شغلی با بهداشت روان و مقایسه آن در کارکنان اقماری و روز کار مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 8. ربانی باوجدان، مژگان؛ ربانی باوجدان، مرجان؛ نیک آذین، امیر؛ کاویانی، ناهید؛ و خضری مقدم، انوشیروان.(1391). رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده مواد. فصلنامه روان شناسی کاربردی، پائیز:3(23): 102-85.
 9. دادستان، پریرخ؛ حاجی زادگان، مرضیه؛ علی پور، احمد؛ و عسگری، علی.(1386). اعتباریابی و رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان. فصلنامه روان شناسان ایرانی. سال سوم، شماره 11.
 10. ساراسون، ایرویون جی؛ و ساراسون، باربارا.(1387).روان شناسی مرضی.(ترجمه بهمن نجاریان و همکاران).تهران: انتشارات رشد.(2005).
 11. شفیع آبادی، عبداله. (1390). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
 12. شفیعی سروستانی، فرحناز؛ و شجاعتی، عباس.(1387). بررسی رابطه میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی مشاوران نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(2). 63-43.
 13. عاطف، لاله؛ روح الامین، مریم؛ نوری، ابوالقاسم؛ و مولوی، حسین.(1385). بررسی میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراحی عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 3(27)، 151-129.
 14. کاکابرایی، کیوان؛ شکری، امید؛ پورشهریار، حسین؛ تقی لو، صادق؛ و باقری، مریم.(1392). روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی و سبک‌های مقابله پاسخ به تنشگرها و رضایت تحصیلی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، تابستان:2(26): 128-111.
 15. نادی، آذر؛ خداپناهی، محمدکریم؛ و صالح صدق پور، بهرام.(1388). مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پائین در طبقات مختلف اجتماعی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، پائیز:3(11): 59-48.
 16. نعامی، عبدالزهرا؛ و زرگر، یدالله. (1387). شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطه این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. 4(1).
 17. Ahsan, N. Abhduiiah., Z. Yong Gun., D& Shah Alam, Syed .(2009).Astudy of job stress job and satisfaction among university staff in Malaysia.Europeanjounal of social sciences, 8, 121-131.
 18. Boyd, N. C., Lewin, J. R.,& Sager, J. K.(2009). A model of stress and coping and their influence on individual and organizational outcomes. Journal of Vocational Behavior, 75(2): 366-392.
 19. Caloudas, S. G. (2010). Personality, coping and quality of life in early stage breast cancer survivors. Dissertation Doctor of Philosophy, the University of Houston.
 20. Carstenj. (2006). The hidden reasons employees leave: How to recognize the subtle signs and act befor in too late. Journal of American Academy of Business; vol.5 p:28.
 21. Endler, N. D.,&Parker,J.D.( 2009).Multidimensional Assessment of coping : A Critical Evaluation.journal of Personality and social psychology, 54, 466-475
 22. Ismail, A. Yao., YeopYunus. K .(2009). Relationship between occupational stress and job satisfaction an Empirical study in malaysia. An Economoicjournal. 4(34), 29-3.
 23. Golbasi, z., Kelleci, m.,&dogan, s. (2008). Relafronships between coping stratcgties, Indiuidualcbavacteristics and job satisfaction in a sample of hospital Nurses: Cross – sectional question nairesuruey. International jornal of Nursingstudes. 45, 1800-1806.
 24. Khan, M. A. Reza, Amber. (2007). Occupational stress and coping mechanism to increase job satisfaction at Karachi.Pharmaceuticals Market Forces January.2(4).
 25. MahdBokti, Norliyana., Abu Talib, Mansour.( 2009). A preliminary study on occupational stress and job satisfaction among Navy personal at a Naval Base in Lumut, Malaysia.The journal of international social Resear.2(9).307-229.
 26. Mirkamali, S. M. (2010). Educational leadership and Administration,Tehran:Yastaroon Publication.
 27. Mrugank, V. T&Ashwin, W. J. (2005).Motivating saiesperson customer orientation: insights from the job characteristics model.Journal of research.58, 584- 592.
 28. NekoeiMoghadam., M. Beheshtifar., M. Shokohsaljohi, z. (2007). Determining Correlation between management styles and administrators, duties in kerman university of Medical sciences. JHA.10(29). PP: 37- 44
 29. Rahimi, SH. (2007). Study of effectiveness trainings inteltigence emotional- Introspection, absorption, adaption- on reduce job stress. Allametabatabaeiuniversity.
 30. Saki, R. (2009). Leadership in learning oriented school, Tehran: Education organization of Tehran.
 31. Smith, P.C &kendall, L.M. & Hulin, C.L. (1969). The Measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand MC Nally.
 32. Torkelson.E. (2004). The Role of gender and job Level in coping with occupational stress. Journal of work and stress. 18, 267 – 275.
 33. Willem, A &Buelens, M. &Jonghe, I. D. (2007).Impact of organizational structure of Nurses.Job satisfaction. International Journal of Nursing studies, 44, 1011 – 1020.