بررسی رابطه بین حالت‌های مثبت روان‌شناختی با رضایتمندی شغلی در مدرسان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

2 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮای ﻣﺸﺎوره، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﻛﺰ بوکان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین حالت­های مثبت روان­شناختی با رضایتمندی شغلی در مدرسان مراکز وابسته به موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی استان تهران انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه­ی مدرسان مراکز وابسته به موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی استان تهران در سال تحصیلی 93-1394 است که حجم کامل آن برابر210 نفر است از این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 118(50 زن و 68 مرد) نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها عبارت­اند از: پرسش­نامه حالت­های مثبت روان­شناختی رجایی و همکاران و پرسش­نامه رضایت شغلی هستند. تحلیل آماری با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آنالیز واریانس چندمتغیره در نرم­افزار spss صورت گرفت. یافته­ها نشان داد که بین حالت­های مثبت روان­شناختی و رضایتمندی شغلی رابطه معنی­دار مثبت (01/0 ≥P) وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد، بین مولفه­های حالت­های مثبت روان­شناختی و رضایتمندی شغلی نیز رابطه معنی­دار مثبت (01/0 ≥P) وجود دارد و مولفه­های حالت­های مثبت روان­شناختی 66 درصد از واریانس رضایتمندی شغلی را تبیین می­نمایند. هم­چنین نتایج آنالیز واریانس چندمتغیره نشان داد، بین نمرات زنان و مردان در مولفه­های حالت­های مثبت روان­شناختی تفاوت وجود ندارد اما بین نمرات دو گروه در رضایتمندی شغلی تفاوت معنی­دار (01/0 ≥P) وجود دارد. عواطف مثبت یکی از عوامل موثر در رضایت شغلی است، پیشنهاد می­گردد که توجه به عواطف مثبت به­عنوان یکی از راهکاراهای افزایش رضایتمندی شغلی در سازمان­ها و موسسات به­کار رود. 

کلیدواژه‌ها


 1. بریری، ماهرخ. (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در معلمان. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 2. بهرامی، جمیله. (1390). روان‌شناسی مثبت فکر. برگرفته از سایت www.Google.com
 3. پوربهار، نفیسه. (1376). بررسی رابطه میان انگیزش با رضایت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی. چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 77-76، جلد اول، شماره 120.
 4. ریاحی مدوار، مرضیه. (1385). بررسی رابطه امیدواری و شادکامی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. زاهد بابلان، عادل، قاسم‌پور، عبداله، و حسن‌زاده، شهناز. (1390). نقش بخشش و سرسختی روان-شناختی در پیش‌بینی امید. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 3.
 6. زندی‌پور، طیبه، و یادگاری، هاجر. (1386). ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه‌های تهران. مطالعات زنان، سال 5، شماره 3.
 7. علی‌پور، احمد، و اعراب شیبانی، خدیجه. (1390). رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، سال ششم، شماره 22.
 8. کشاورز، امیر، مهرابی، حسینعلی، و سلطانی‌زاده، محمد. (1388). پیش‌بینی‌کننده‌های روان‌شناختی رضایت از زندگی. روان‌شناسی تحولی- روان‌شناسان ایرانی، سال ششم، شماره 22.
 9. یوسفیان، جواد. (1383). بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان. سازمان آموزش و پرورش استان یزد.
 10. Aspin, W. L., Richter, L., & Hoffman, R. (2001). Understanding How Optimism Work:an Examination of Optimisms Adaptive Moderation of Belief and Behavior, Research and Practice, 26:217-238.
 11. Caroline, B. B. (2004). Migration Theory: talking across discipline, New York, Rutledge.
 12. Carr, A. (2004). Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths, Brunner-Routledge.
 13. Chen, L-H., Liaw, S.Y & Lee, T.Z (2003). Using an HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms –an empirical study, International Journal of Manpower. Vol. 24 No. 3.
 14. Diener, E., Suh, E., Lucas, R., & Smith, H. (1999). Subjective Well-Being, Psychological Bulletin, 125:273-302.
 15. Lawler-Row, K.A., Karremans, C., & Scott, C. (2008). Forgiveness, physiological reactivity and health: The role of anger. International Journal of Psychophysiology, 68, 51-58.
 16. Luthans, S. M.& Jensen.(2008). Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development. Human Resource Development Review, 1(3), 304-322.
 17. Maltby, John, Liza Day, and Louise Barber. (2004). “Forgiveness and Mental Health Variables: Interpreting the Relationship Using an Adaptational-Continuum Model of Personality and Coping.” Personality and Individual Differences 37(8):1629–1641.
 18. Riemann, R., Angleitner, A., & Strelau, J. (1997). Genetic and Environmental Influences on Personality, Journal of Personality, 66:525-554.
 19. Seligman, Martin E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Simon and Schuster. p xi.
 20. Seligman, Martin., Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). "Positive Psychology: An Introduction". American Psychologist 55 (1): 5–14.
 21. Seligman, M. (1998). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life, New York, Pocket Books.
 22. Seligman, M. E. P., Rashid, T., & Parks, A. C. (2005). Positive psychotherapy. American Psycho- logist, 61, 774-788.
 23. Seligman, M.E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson,C.(2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist. 60(5), 410–421.
 24. Tse, W. S., & Yip, T. H. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for interpersonal theory of depression. Personality and Individual Differences, 46, 365-368.
 25. Warr, P. (1999). Well Being and the Work Place, New York.
 26. Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2005). Adolescent health-related quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of Life Research, 14, 1573-1584.