طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان-ها، افزایش نیاز به کارکنان دانش‏پایه در سال‌های آینده است. پژوهش حاضر با هدف کشف چگونگی مدل مفهومی تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه با تأکید بر شیوه‏های مدیریت منابع انسانی سازمان‏دهی شد. یافتن عوامل منابع انسانی مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانش‏پایه با رویکرد کیفی انجام پذیرفت که در آن، چارچوبی از پیش تعیین شده مانند نظریه یا مدل وجود نداشت و این چارچوب بر اساس داده‌های گردآوری شده، طراحی شد. برای انجام پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه سوابق پژوهش‌های پیشین، شناخت نسبتاً جامعی از ادبیات موجود در این زمینه حاصل شده و بر همین اساس نیز فهرستی مقدماتی از عوامل منابع انسانی اثرگذار بر ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه فراهم شد. سپس این عوامل با روش دلفی تکمیل و نهایی شد. یافته‏های به‏دست آمده نشان می‏دهد که برنامه‏های منابع انسانی شامل توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای، از طریق متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران می‏توانند قصد ماندن کارکنان دانشی را پیش‏بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی

چکیده [English]

One of the most basic and important challenges that facing organizations is the increase in demand of knowledge workers in future years. The study aimed to explore how the conceptual model of knowledge workers’ organizational sustainability strengthening with emphasis on human resource management practices. HR factors affecting survival knowledge workers was conducted by using a qualitative approach in which there was no predetermined framework such theory or model and this framework based on data collected were designed. To do this, first by studying the history of earlier research, a comprehensive understanding of the literature in this field is derived and accordingly, the preliminary list of HR factors affecting organizational survival of knowledge workers provided. Then these elements were complete and final with the Delphi method. The results obtained show that HRM practices including the development of skills, compensation, opportunity to participate, organizational support and procedural justice can anticipate intend to stay through job satisfaction, organizational commitment and trust in management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HRM practices
  • Delphi technique
  • Intention to stay
  • knowledge workers
  • organizational sustainability