بررسی نقش واسطه‌ای جوجهت‌گیری هدف در تعیین اثر جهت‌گیری هدف در سطح فردی بر عملکرد شغلی و موفقیت شغلی در کارکنان یک سازمان خدماتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تعیین اثر جهت‌گیری هدف یادگیری فردی با میانجی گری جو جهت گیری هدف یادگیری و نیز اثر جهت گیری هدف عملکردی گرایشی فردی و اجتنابی با میانجی گری جو جهت گیری عملکردی گرایشی و اجتنابی بر عملکرد شغلی و موفقیت شغلی بود. الگوی پیشنهادی در یک نمونه 175 نفری از کارکنان یک سازمان خدماتی مورد آزمون قرار گرفت. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و AMOS ویراست 18 و SPSS ویراست 18 استفاده شد. جهت آزمون اثرهای واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز (2008) استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده‌ها داشت. بر اساس نتایج حاصله برای افزایش عملکرد شغلی و موفقیت شغلی کارکنان، سازمان ها باید جو جهت گیری یادگیری و عملکردی –گرایشی را فراهم آورند تا جهت گیری یادگیری و عملکردی – گرایشی کارکنان تسهیل گردد. همچنین برای کاهش اثرات منفی جهت گیری عملکردی-اجتنابی فردی بر عملکرد شغلی و موفقیت شغلی سازمان ها باید جو جهت گیری عملکردی اجتنابی را کاهش دهند.

عنوان مقاله [English]

بررسی نقش واسطه‌ای جوجهت‌گیری هدف در تعیین اثر جهت‌گیری هدف در سطح فردی بر عملکرد شغلی و موفقیت شغلی در کارکنان یک سازمان خدماتی

چکیده [English]

The main purpose of this study was designed to investigate the effect of individual learning goal orientation with mediating role of individual learning goal orientation climate and the effect of individual performance-prove orientation and individual performance-avoid orientation with mediating role of avoid-prove performance orientation on job performance and subjective occupational success. Data collected from 175 employees of service organizational. Structural equation modeling (SEM) through AMOS 18 and SPSS 18 software package were used for data analysis. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure in Preacher and Hayes (2008) SPSS Macro program for multiple mediation. Finding indicated that the proposed model fit the data. The results indicate that, the organizational to increase job performance and occupational success, should be provide learning and performance- prove orientation climate until facilitate learning and performance-prove orientation. Also, the organizational to reduce the negative effects of individual performance-avoid orientation on job performance and occupational success, should be decrease performance-avoid orientation climate