بررسی رابطه خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی است. روش‌ پژوهش حاضر از نوع  کاربردی و کمّی است که روش متناسب با آن با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از آزمون همبستگی در سال تحصیلی 94-93 انجام شده است. جامعه‌ آماری، کلیه دانشجویان مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 11784 نفر (شامل 5434 مرد و6350 زن) است. تعداد نمونه  1178 نفر (550 مرد و 628 زن) است که با روش نمونه‌گیری طبقه­ای – تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسش‌نامه خودپنداره شغلی (شفیع آبادی، 1381)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی (پینتری چودیگروت، 1990)، پرسش‌نامه فراشناخت- 30 (ولز و کارترایت- هاتون، 2004). کارآفرینی روبینسون و همکاران (1991) است. برای تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (نمودار، میانگین و ...) و تحلیلی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته­های پژوهش ضریب همبستگی خودپنداره شغلی با کارآفرینی کل آزمودنی­ها و در سطح 01/0 معنی­دار است. ضریب همبستگی باورهای انگیزشی نیز با کارآفرینی کل آزمودنی­ها در سطح 01/0 معنی­دار بود. هم­چنین ضریب همبستگی فراشناخت با کارآفرینی کل آزمودنی­ها در سطح 01/0 معنی­دار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش­بین خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفرینی کل آزمودنی­ها در سطح 01/0 معنی­دار است. نتایج نشان داد هرچه ویژگی‍های خودپنداره شغلی و فراشناخت دانشجویان بیشتر باشد، خلاقیت آن­ها بیشتر است و کارآفرین‍تر هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی قوام، صغری (1391). ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش‌آموزان، براساس باورهای معرفت‌شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی ِسطح بالا، مجله روانشناسی تربیتی دوره جدید سال هشتم زمستان، 1391 شماره 26.
 2. ابراهیمی قوام‌آبادی، صغری. (1377). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه بر درک مطلب، سرعت یادگیری، دانش فراشناخت، خودپنداره، مفهوم خود تحصیلی، برنامه‌ریزی و تنظیم وقت و حل مسأله. رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. احمدپور داریانی، محمود. (1380). ضرورت توسعه آموزش کارآفرینی. تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر.
 4. احمدی، لیدا. (1385). تأثیر مشاوره شغلی به سبک کوچینگ در تغییر نگرش نسبت به بازار کار و افزایش مهارت‌های کاریابی در فارغ‌التحصیلان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. اکبری، حبیب الله. (1384). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های کاریابی به‌روش کلوپ شغلی بر نگرش نسبت به بازار کار و خودپنداره شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مرد مراجعه‌کننده به مراکز کاریابی وزارت کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. آوانسیان، اما. (1377). نقش آموزش راهبردی فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش-آموزان زن مدارس روزانه مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. بشاورد، سیمین. (1380). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان عقب ماندة ذهنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 8. پورمقدم، طاهره. (1386)، تأثیر آموزش برنامه‌ریزی شغلی با رویکرد هستی‌گرایانه بر افزایش خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 9. پیری کامرانی، مرضیه. (1386). مقایسه خلاقیت و خودپنداره حرفه‌ای در زنان کارآفرین و غیر کارآفرین شهر کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. پیرخائفی، علیرضا و همکاران. (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه‌های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی تابستان، سال سوم، شماره 2، صص 61-51.
 11. تمنایی فر، محمدرضا. صدیقی ارفعی، فریبرز و سلامی محمد آبادی، فاطمه. (1389). رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی، راهبردهای آموز. پاییز، فصلنامه راهبردهای آموزشی دوره 3، شماره 3، صص 126-121.
 12. جزایری، علیرضا و اسماعیلی معصومه. (1381). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مساله. توانبخشی زمستان، شماره 11، ص 27.
 13. جهانیان، مهدی. (1385). کارآفرینی. بابل: انتشارات علوم رایانه، چاپ دوم، ص 23 – 24.
 14. خرازی، سیدعلی نقی، اژه‌ای، جواد، قاضی طباطبایی، سیدمحمود و کارشکی، حسین. (1387). بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی: آزمون یکالگوی علی. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 38 (3): 69-87.
 15. سالاری‌فر محمدحسین. (1380). رابطه بین دانش فراشناختی و حل مساله. تازه‌های علوم شناختی، (3)3 پیاپی 11): 16-27.
 16. سیف، علی اکبر. (1387). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). ویرایش ششم، نشر دوران، تهران.
 17. شفیع‌آبادی، عبدالله. (1381). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرف‌های و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
 18. شکرکن و دیگران (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز.
 19. قورچیان، نادرقلی، فتحعلی خانی، منوچهری، موسوی، سیدمختار و خالق، داوود. (۱۳۷۸). نظریه‌های یادگیری و نظریه فراشناختی در فرایند یاددهی- یادگیری. چاپ دوم، تهران: انتشارات تربیت.
 20. کریم‌زاده، منصوره، (1380). بررسی رابطه مفهوم خود (تحصیلی و غیرتحصیلی) و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان دختر شهر تهران (گرایش‌های ریاضی فیزیک و علوم انسانی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 22.
 21. کورمن، ا. ک. ( 1977)، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه: حسین شکرکن (1370). تهران: انتشارات رشد.
 22. کیامنش علی‌رضا و پوراصغر، نصیبه. (1385). نقش خودپنداره ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنس در پیشرفت ریاضی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، تابستان، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 2، صص 94-77.
 23. مقصودی، جعفر. (1385). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی (هوش هیجانی، خلاقیت، خودپنداره، خودکارآمدی و منبع کنترل) کارآفرینان تهرانی با افراد عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 24. موسوی‌نژاد، عبدالمجید، (1376)، بررسی رابطه باورهای انگیزشی یادگیری خودنظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان-شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 25. مهرابی‌رزوه، فاطمه. (1385). بررسی تاثیر مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی و انتخاب شغل کرامبولتز بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه کارجویان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 26. نجفی، محمود و فولادچنـگ، محبوبـه. (1386). رابطـه خودکارآمـدی و سـلامت روان در دانـش-آمـوزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی–پژوهشی دانش و رفتار، شماره 69 ،2 تا 8.
 27. Bandura, A. (2005). Social foundations of thought and action, A Social cognitive theoryEnglewood.NJ:Prentice Hall.
 28. Braten, I. (2008). The relationship beyween motivational belief and learning strategy use among Norwegian collge student, Contemporary Educatinal Psychology. 23, 182-194.
 29. Dipboy, R. H. Zullowski, W. H. Dewhirst H.D &Arvey, R. D.)1978). Self_ esteem As a moderator of the relationship between scientific interestand the Job satisfaction Of physicists and engineers. Journal of Psychology, vol, 63, No.3, 289_294.
 30. Dwek, c.s., & Elliot, E.S. (2005). Achievemet motivation. In P.H. Mussen(Ed), Handbook of chid Psychology. Vol. 4,643-691. NewYork: Wiley.
 31. Finkelman. J. (1969). Unpublished paper, New York University
 32. Flavell, j. (1979). Met cognition and cognitive monjtoring. American psychologist. vol 34.906-911.
 33. Greenhaus, J. H., Badin, I. J. (1974). Self_ esteemprerformance, and satisfaction, Journal of Applied Psychology, vol 52: No, 6.
 34. Hornaday, J. (1982). Research about living entrepreneurs, In C. Kent, Sexton & k. Vesper (eds). Encyclopedia of entrepreneurship Englewood Cliffs. N J: Prentice Hall Co.
 35. Hornaday, J. (2007). Research about living entrepreneurs, In C. Kent, Sexton & k. Vesper (eds). Encyclopedia of entrepreneurship Englewood Cliffs. N J: Prentice Hall Co.
 36. Hornaday, J. A & Bunker, C. S. (1970) the nature of the entrepreneur. Personnel Psychology, 23, 47-54.
 37. Hornaday, J.A & Bunker, C. S. (2007). The nature of the entrepreneur. Personnel Psychology. 23, 47-54.
 38. Jalajas, David Stewart. (1989). A self concept theory of occupational stress: Empirical results from two longitudinal field studies. Doctorate Dissertation, Stanford University.
 39. Leal, L. (1987). Investigation of relations between Metamemory, and university student׳ s examination performance. Journal of Educational Psychology, 12 35-40
 40. Pintrich, P. R. and DeGroot, E .V (1990). Motivational self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational psychology, 82, 75-82
 41. Pintrich, P.R. and Degroot, E.v. (2010). Motivational and Self- RegulatedLearning Components of lassroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82,33-40.
 42. Purdie, N., and Hattie, J. (2006). Cultural Differences in the Use of Strategies fo Self-Regulated Learning. American Educational Research Journal, 33,845-871.
 43. Robinson, P. B., Stimpson, D. V. Huefner, J. C. and Hunt, H. K. (1991). An attitude Approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, summer, pp. 13 _ 31.
 44. Schickedanz. Judith .A. (2005). understandin children adolescents. (4thed) new York: springer.
 45. Shaver, K.G. & Scott, L.R., (2005). Person, Process, Choice:ThePsychologh of New Venture Creation, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(winter): 23-45.
 46. Timmins, J. A. (2006). Characteristics and role demands of entrepreneurship .American Journal of small Business 3: 5_ 17.
 47. Wells. A. & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the meta cognition questionnaire: Properties of the MCQ-30, behavior therapy, 42, 385-396.
 48. Davids, I, F (1963). Characteristics of small business founders in Texas & Georgia. Athens, Ga: Burea of Business Research, University of Georgia .
 49. ntrepreneurial Studies, pp. 504_ 515.
 50. Tang. T. L. &SarsField_Boldwin, L. (1991, Jul.). The effects of self esteem. Task label, and performance feedback on goal setting, certainty, and attribution. Journal of Psychology. Vol 125(4). 413_418.
 51. Wells. A. & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the meta cognition questionnaire: Properties of the MSQ-30, behavior therapy, 42,385-396.
 52. Welsh, J. A. and White. J. P. (1981). Conveging on characteristics of entrepreneurs. In K. H.Vesper,ed. Frontiers of entrepreneurship research. Wellesley, MA: Babson Center for E- -Shirey, larkin (2000). How can wediscern metacognition in year one children from interactions between students and teacher school of education. Elementary school journal 92-513-555p