شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

رقابت و حفظ حیات سازمانی در دنیای متغیر و چالش­برانگیز امروز مستلزم بهره­گیری از سرمایه انسانی گران­بهایی است که خلاق، مسئولیت­پذیر، با اعتماد به نفس، معتقد به تسهیم اطلاعات و دانش سازمانی بوده و منافع خود را در راستای منافع سازمان دانسته و برای رسیدن به اهداف سازمان به تسهیم اطلاعات و دانش موجود در سراسر هرم سازمانی پرداخته تا با اظهار نظرات نوآورانه و راه­حل­های خلاقانه خویش سدی محکم در مقابل پدیده­های مخربی هم­چون فرسودگی شغلی و سکوت سازمانی ایجاد نمایند. این پژوهش که از نوع پیمایشی، کاربردی و با هدف شناسایی عوامل درون فردی مؤثر در ایجاد سکوت سازمانی، دارای 5 فرضیه بوده است. داده­های به­دست آمده از 234 نفر نمونه که از بین کلیه کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شده­اند، توسط تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده و از نرم­افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و یافته­های پژوهش نشان داده است که متغیرهای بی­اعتمادی و بدبینی به مدیر، همنوایی با جمع و طفره رفتن اجتماعی بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار داشته و متغیرهای حفظ موقعیت کنونی و گروه­اندیشی هیچ­گونه تأثیری بر سکوت سازمانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیلی، هادی. (1392). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عوامل به‌وجود آورنده سکوت سازمانی در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 2. براتی، الهام (1389). سکوت سازمانی در سازمان‌های دولتی (دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی): بررسی نقش فرهنگ سازمانی، دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 3. خنیفر، حسین. (1385). بررسی ابعاد روانی فلات شغلی کارکنان و راهکارهای علمی برون رفت، فرهنگ مدیریت، سال چهارم (12)، 8.
 4. خنیفر، حسین؛ نوری، حسن؛ بردبار، حامد؛ چراغی، حمزه؛ میرزاجانی، فهیمه سادات، (1389). سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان‌های ایرانی)، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
 5. خیری داویجانی، محمد (1392). بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سکوت سازمانی در شعب بانک تجارت استان همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 6. دانایی فرد، حسن؛ پناهی، بلال. (1389). تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی: تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم (3).
 7. دانایی فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر؛ براتی، الهام. (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 8.
 8. رضازاده کرمانی، رضا. (1390). بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان، پایان‌نامه دانشگاه تهران.
 9. زارعی متین، حسن؛ شجاعی، زهرا. (1390). بررسی دلایل و پیامدهای سکوت سازمانی، فصلنامه مدیر امروز، سال 4 (13).
 10. زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم. (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم (21)، 104-77.
 11. سرایوند، الهام. (1391). یادگیری سازمانی و ارتباط آن با سکوت سازمانی در بانک مسکن شهرستان همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 12. شاهزاده احمدی، روح اله. (1391). سکوت سازمانی، نشریه بینش، سال اول (1)، 13-1.
 13. طبری، محمود. (1387). بررسی رابطه سکوت سازمانی با امنیت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان.
 14. موسویان فر، بی بی نرگس. (1391). بررسی رابطۀ شخصیت کارکنان و سکوت سازمانی در سازمان مخابرات مرکزی استان اهواز، دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 15. Argyris, C. (1977). Duble loop learning in organizations. Harvard Business Review, 55(5), 115-129.
 16. Avery, D. R., & Quinones, M. A. (2000). Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness. Journal of Applied psychology, 87, 81-6.
 17. Bowen, F., & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies, 40, 1393-1417.
 18. Clair, R.P. (1998). Organizing Silence: as voice and as silence in the narrative exploration of the treaty of new E chota. Western journal of communication, 61, 315-337.
 19. Clair, R.P. (1999). Organizational Silence: A word of possibilities. Albany, NY: state university of New York Press, 13, 42-71.
 20. Davenhauer, B.P. (1980). Silence: The phenomenon and its ontological significance. Bloomington, IN: Indiana University Press. 1-12.
 21. Dimitris, B., & Vakola, M. (2006). Organizational silence: A New Challenge for Human Resource Management. Athens University of economics and business, 1-19.
 22. Gorden, W. I. (1988). Range of employee Voice, Employee Responsibilities & Rights. Journal, 4, 283-299.
 23. Greenberg, J., & Edwards, M. S. (2009). Voice and Silence in Organizations. Bingley, UK: Emerald Press.
 24. Harlos, K. P. (2001). When organizational voice systems fail: More on the deafer syndrome and frustration effects. Journal of Applied Behavioral Science, 37, 324-342.
 25. Hazen, M. A. (2006). Silence, perinatal loss and polyphony: a Post Modern perspective. Journal of Organizational Change Management, 19(2), 137-249.
 26. Henrikson, K., & Dayton, E. (2006). Organizational silence and hidden threats to patient safety. Health Research and Educational Trust, 5(1).
 27. Henrikson, K., & Dayton, E. (2009). Organizational Silence and Hidden threats to Patient Safety. Health Services Research, 41(4), 1539-1554.
 28. Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to decline in firms, Organizations, and states. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 29. LePine, J. A., & Van Dyne, L. (2001). Voice and Cooperative Behavior as Contrasting forms of Contextual Performance: Evidence of Differential Relationships with Big Five Personality Characteristics and Cognitive Ability. Journal of Applied Psychology, 86, 326- 336.
 30. Miller, J.G. (1972). Living systems: the organization, behavioral silence, 17, 1-82.
 31. Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic word. Academy of Management Review, 25(4), 706-732.
 32. Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2001). Speaking up, remaining silent: The dynamics of voice and silence in organizations. Journal of management studies, 40(6), 1353-1365.
 33. Morrison, E. W., Milliken, F. J., & Hewlin, p. f. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employee`s don’t communicate upward and what. Journal of Management studies, 40(6), 131- 146.
 34. Perlow, L., & Williams, S. (2003). Is silence killing your Company? Harvard Business Review, 39, 8-52.
 35. Perlow, L. A. (2003). When you say yes but mean no. New York crown publishing Group.
 36. Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and behavioral Sciences, 24, 1389-1404.
 37. Vakola,M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and Consequences of organizational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27, 441-458.
 38. Vakola, M., & Dimitris, B. (2006). Organizational silence: a new challenge for human resource management.
 39. Van Dyne, L., & Soon, A., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management studies, 40(6), 1359-1392.