ویژگیهای ر وان‌سنجی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش آن با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه اصفهان

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین اعتبار سازه و پایایی نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش آن با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سطح تحصیلات، سابقه شغلی، جنس، وضعیت تأهل و سن) به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان شرکت مخابرات شهر اصفهان در سال 1390 تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده 141 نفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای را تکمیل نمودند. نتیجه ساختار عاملی یا اعتبار سازه با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، پنج عامل بود. این عوامل عبارت بودند از: عامل اخلاقی، ارزش‌های متعدد، تحمل خطرات یا تهدیدها، فراتر رفتن از اطاعت و هدف اخلاقی. پایایی این مقیاس و پنج عامل آن از طریق آلفای کرونباخ برآورد شد که همگی رضایت­بخش بودند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که میانگین شجاعت اخلاقی حرفه‌ای کارمندان در سطح مطلوبی است و نتایج آزمون تی و تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و ابعاد آن با سطح تحصیلات، سابقه شغلی، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی‌داری نداشته اما با سن ارتباط معنی‌داری دارد به­طوری که آزمون تعقیبی شفه نشان داد که در عامل فراتر رفتن از اطاعت، بین گروه‌های سنی 30- 20 و 60- 51 سال تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 1. دشتی، م. (1379). ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. قم: نشر مشرقین.
 2. قراملکی، ا. (1386). اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 3. قراملکی، ا.، نوچه فلاح، ر. (1386). موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها. تهران: مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا.
 4. مکارم شیرازی، ن. (1377). پیام قرآن دوره دوم: اخلاق در قرآن. انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع).
 5. DeVellis, R. F. (2003). Factor analysis. scale development: theory and applications. London: SAGE Publications.
 6. Harris, H. (1999). Courage as a management virtue. Business and Professional Ethics Journal, 18(3/4), 27–46.
 7. Hesselbein, F. (2005). The Leaders we need. Leader to Leader, 35, 4–6.
 8. Koch, H. (1992). Es kündet dareios der könig…vom Leben im persischen grossreich. zabern. German.
 9. Lachman, V. (2007). Moral courage: a virtue in need of development?. Medical Surgical Nursing, 16(2), 131-133.
 10. Milne, G.R. (2000). Privacy and ethical issues in database/interactive marketing and public policy: a research framework and overview of the special issue. Journal of Public Policy & Marketing, 19(1), 1-6.
 11. Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4rd edition). New York: McGraw-Hill.
 12. Pears, D. (2004).The Anatomy of Courage. Social Research, 71(1), 1–12.
 13. Salvucci, S., Walter, E., Conley, V., Fink, S., & Saba, M. (1997). Measurement error studies at the national center for education statistics. Washington D. C.: U. S. Department of education.
 14. Sekerka, L.E., & Bagozzi, R.P. (2007). Moral courage in the workplace: moving to and from the desire and decision to act. Journal of Business Ethics, 16(2), 132 - 149.
 15. Sekerka, L.E., Bagozzi, R.P., & Charnigo, R. (2009). Facing ethical challenges in the workplace: conceptualizing and measuring professional moral courage. Journal of Business Ethics, 89(4), 565- 579.
 16. Solomon, R. C. (1998). The Moral psychology of business: care and compassion in the corporation. Business Ethics Quarterly, 8(3), 515–534.
 17. Srivastva, S., & Cooperrider, D. L. (1998). Organizational Wisdom and Executive Courage. The New Lexington Press, San Francisco, CA.
 18. Sturges, P. (2003). Doing the right thing: Professional ethics for information workers in Britain. New Library World. London, 104(3), 94- 102.
 19. Velasquez, M. G. and C. Rostankowski. (1985). Ethics: Theory and Practice. Englewood Cliffs, NJ.
 20. Verschoor, C. C. (2003). Eight ethical traits of healthy organization. Strategic Finance, 85(3), 20–30.
 21. Verschoor, C. C. (2004). Toward a corporation with conscience. Strategic Finance, 85(7), 20.
 22. Worline, M. C., Wrzesniewski, A., & Rafaeli, A. (2002). Courage and work: breaking routines to improve performance, in R. Lord, R. Klimoski and R. Kanfer (eds.), Emotions in the workplace: understanding the structure and role of emotions in organizational behavior (Jossey-Bass, San Francisco, CA).