بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اﻟﺰﻫﺮا

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودپنداره با کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است، که در آن از سه پرسشنامه خودپنداره بک، مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و سلامت عمومی استفاده شد. جامعه آماری شامل مربیان مهدکودک که در سال 1391 در استان تهران مشغول به فعالیت بود، که به­روش تصادفی ساده 289 نفر انتخاب شدند. داده­ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زیرمقیاس­های خودپنداره بک با زیر مقیاس­های سلامت عمومی رابطه مستقیم و معناداری را نشان می­دهد. تمام زیرمقیاس­های آزمون خودپنداره­ی بک با زیرمقیاس­های کیفیت زندگی و کیفیت زندگی به­صورت کلی و هم­چنین سلامت روانی و زیرمقیاس­های آن ارتباط مستقیم و معنی­داری دارند. هم­چنین بیشتر مؤلفه­های خودپنداره می­توانند زیرمقیاس­های کیفیت زندگی و سلامت روانی را پیش­بینی نمایند. بنابراین به­نظر می­رسد که تلاش برای ارتقا خودپنداره، گامی مؤثر در جهت اعتلای سلامت روانی و کیفیت زندگی مربیان مهد است. 

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی ثانی، ا. هاشمیان، ک.(1389). اثربخشی روان‌درمانی تحلیل تعاملی TA" گروهی بر تغییر خودپنداره و افزایش عزت‌نفس پرسنل وظیف زندان‌های خراسان شمالی. مجله اصلاح و تربیت شماره 79، صص18ـ10
 2. استورا، ب. (1377)، تنیدگی یا استرس، ترجمه پریرخ دادستان، تهران، انتشارات رشد.
 3. برک، ل. (2007). روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) جلد اول، ترجمه سیدمحمدی (1389). تهران، نشر ارسباران.
 4. بیابانگرد، ا .(1382). روش‌های افزایش عزت‌نفس درکودکان و نوجوانان. چاپ هفتم، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 5. حسینیان، س. (1384). بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی، مجله مطالعات روان‌شناختی، سال اول شمارگان 2 و 3، صص 82ـ73.
 6. چناری، م .(1387). مقایسة خودپندارة دانش‌آموزان واجد والدین دارای نگرش‌های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنس دانش‌آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش سال دوم، شماره 4، تابستان 1387.
 7. رضاپور میرصالح، ی. ریحانی کیوی، ش. خباز، م. ابوترابی کاشانی، پ (1389). مقایسه رابطه تبیین مؤلفه‌های ابرازگری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، شماره (13)، صص 51ـ45.
 8. شعاع کاظمی، م. (1387). بررسی مقایسه‌ای رفتار چت کردن و رابطه آن با خودپنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان‌شناختی، سال چهارم، شماره 2.
 9. شعاع کاظمی، م. مومنی جاوید، م (1387). مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی. پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1387. صص 72ـ57.
 10. شهاب جهانلو، ع. غفرانی‌پور، ف. کیمیاگر، م. وفایی، م حیدرنیا، ع. سبحانی، س. ع. جهانی، ژ 1386). ارتباط بین آگاهی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی با کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتیک مصرف‌کننده دخانیات. مجله پزشکی هرمزگان سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان، 86، صص: 261ـ266.
 11. صابری، ه. پاشاشریفی، ح. افروز، غ. ع. حسینیان، س (1388). رابطه رضایت شغلی، رضایت زناشویی و احساس خودکارآمدی با سلامت روان معلمان مدارس عادی، تیزهوشان و آهسته گام. مجله اندیشه و رفتار، شماره 12، تابستان 1388. صص 44 ـ 29.
 12. غفاری، ا. ارفع بلوچی، ف (1390). رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، سال اول، شماره 2، صص: 136ـ121.
 13. کاوه، م. ح. شجاعی‌زاده، د. شاه محمدی، د. افتخار اردبیلی، ح. رحیمی، ع. بوالهری، ج (1381). ارزیابی نقش معلمان در ارائه خدمات سلامت روان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، سال اول، شماره 4. صص 14ـ1.
 14. کریم‌زاده شیرازی، م. رضویه، ا. کاوه، م. ح. ارتباط کیفیت زندگی و خودکارآمدی معلمان شاغل شهرستان شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 1، شماره 1، بهار 1387 صص: 35 ـ28.
 15. نجات، س. منتظری، ع. هلاکوئی ‌نائینی، ک. محمد، ک. مجدزاده، ر. (1385). استانداردسازی پرسشنامة کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHQOL- BREF): ترجمه و روان‌سنجی گونة ایرانی. فصلنامه دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دورة چهارم، شمارة چهارم، صص 12-1.
 16. نصیری، حبیب‌الله ( 1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تهیة نسخة ایرانیآن. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
 17. Campbell, J. D., Assanand, S., & Paula, A. D. (2003). The structure of the self-concept and its relation to psychological adjustment. Journal of Personality, 71(1), 115.
 18. Epstein, S. (1973). The Self-Concept Revisited or a Theory of a Theory. American Psychologist (1973), 28, 404-414.
 19. Fernandez, A. R. (2009). Physical self-concept and psychological well-being/wellness during adolescence. Published on February 3, 2009 at 5:55 AM.
 20. Maniago B, Why Kindergarten Jobs are Important. Accessible on: http://www.streetdirectory.com/travel_guide/main/business_finance_marketing/why_kindergarten_jobs_are_important.html.
 21. Martinez, c. J. Martin, A, J. Dowson, m. (2006).Investigating self-concept and health-related quality of life. http://www.self.ox.ac.uk/Conferences/2006/Donovan1.pdf.
 22. Šimickova-Čizkova, j. (2011). Monitoring of teachers and teaching profession students’ quality of life. Health Education: Initiatives for Educational Areas. School and Health 21, 2011.
 23. Park J. (2003). Adolescent self-concept and health into adulthood. Health Rep. 2003; 14 Supply: 41-52.
 24. Relationship between Teacher Self-Concept and Teacher Efficacy. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (New Orleans, LA, November 13-16, 1990).
 25. Tatalović Vorkapić, S. (2012). The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences. 2012; 2(2): 28-37.
 26. Van Gent, T; Goedhart, A.W.; Treffers, P. D. A. )2011). Self-Concept and Psychopathology in Deaf Adolescents: Preliminary Support for Moderating Effects of Deafness-Related Characteristics and Peer Problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v52 n6 p720-728 Jun 2011.
 27. Vickery CD, Gontkovsky ST, Caroselli JS (2005). Self-concept and quality of life following acquired brain injury: a pilot investigation. Brain Inj. 2005 Aug 20; 19(9):657-65