بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ساختار سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی دو مقوله مهم هستند که امروزه در حوزۀ تئوریهای مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژهای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که برهم تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این پژوهش تلاش گردیده تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به این دو مقوله، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در بین کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به هدف و ماهیت موضوع و فرضیهها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی/ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق600 نفر از کارکنان دانشگاه میباشند،که با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به روش تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادههای دو پرسشنامه ساختار سازمانی با ضریب آلفای 78% و پرسشنامه تحلیلرفتگی شغلی مسلچ با ضریب آلفای 86 % است. نتایج نشان داد که بین تمام عوامل ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی همبستگی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها