رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

چکیده

از آنجایی که سبکهای فرزندپروری بر جنبههای مختلف تحول نوجوان تاثیرگزار است و گرایش به مشاغل بخشی از هویتیابی را در نوجوانان تشکیل میدهد، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان انجام شد. به این منظور تعداد 190 نفر از نوجوانان پسر سال سوم دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران به شیوه تصادفی خوشهای چندمرحله-ای جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای بهکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه شیوهها و ابعاد فرزندپروری (رابینسون و همکاران، 2001)، پرسشنامه سبک-های هویتیابی (برزونسکی، 1989) و پرسشنامه گرایش به مشاغل (نجفی، ١٣٧٤) بود. پرسشنامه سبکهای هویتیابی و گرایش به مشاغل توسط نوجوانان و پرسشنامه شیوهها و ابعاد فرزندپروی توسط والدین تکمیل گردید. به-منظور تحلیل آماری دادههای پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شیوه فرزندپروری مقتدرانه بهطور معناداری توانست سبک هویت اطلاعاتی نوجوانان را پیشبینی کند. همچنین یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بهطور معنادار شیوه فرزندپروری مستبدانه پیشبینی-کننده سبک هویت سردرگم در نوجوانان میباشد اما هیچکدام از شیوههای فرزندپروری گرایش به مشاغل انسانی و مشاغل ابزاری را پیش بینی نکردند (01/0>P).

کلیدواژه‌ها