اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انتخاب شغل یکی از جنبـه‌های مختلف زنـدگی است، که انتخاب مناسب آن می‌تواند زمینه‌ساز احساس رضایت در سایر زمینه‌های زندگی شود. پژوهش حاضر برای تعیین اثر آموزش هدفگذاری شغلی بر دانشجویان ‌سال آخر کارشناسی‌ رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران در انتخاب اهداف شغلی خود، و تعیین شغل مناسب، براساس شناخت هرچه بیشتر نسبت به نیازها، اهداف، علایق، توانایی‌ها و متناسب با تیپ شخصیتی ‌خود انجام شده است. پرسشنامه محقق ساختهِ انتخاب شغل، ابتدا در اختیار نمونه 80 نفری از دانشجویان قرار گرفته و پس از اصلاح نهایی بر روی یک نمونه 50 نفری از دانشجویان کارشناسی رشته روان‌شناسی پیام‌نور اجرا و سپس از بین آنها 40 نفر آزمودنی‌ بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش (20=n) و کنترل (20=n)، برای‌ اجرای روش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون–پس‌آزمون جایگزین شدند. گروه آزمایش طی‌10 جلسه، تحت آموزش هدفگذاری شغلی قرارگرفتند. یافتهها نشان داد که میانگین گروه آزمایش بهطور معناداری از میانگین گروه کنترل بالاتر بود که این افزایش را به عمل آزمایشی نسبت داد. نتایج حاکی از اثربخشی هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل شرکت‌کنندگان است. یافته‌های حاصله از تمام خرده مقیاسهای موجود در مقیاس‌ انتخاب شغل (نگرش، انتظارات و توانایی ‌انجام‌کار) نیز حاکی از تاثیر آموزش هدفگذاری شغلی بود.

کلیدواژه‌ها