تأثیر آموزش مشاوره گروهی به سبک سایکودرام (روان نمایشگری) بر بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ

2 دانشگاه اﺻﻔﻬﺎن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره گروهی سایکودرام بر بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی اجرا شد. روش تحقیق بهصورت نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند که براساس نمونهگیری 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه پرسشنامه بازخورد کارکنان آلدرز (2000) و پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان (1386) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از نرمافزار spss و با روش تحلیل کوواریانس دادهها تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که آموزش مشاوره گروهی سایکودرام بر بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی تأثیر داشته است (p<0/05) و (p<0.01).

کلیدواژه‌ها