رابطه تعهد سازمانی با نظام ارزشی کارکنان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

چکیده

پژوهش‌های چندی در مورد رابطه بین ارز‌ش‌های ادراک شده سازمانی با تعهد سازمانی صورت گرفته است امّا رابطه بین ارزش‌های شخصی کارکنان با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نظام ارزش شخصی با انواع سه‌گانه تعهد بالفور و کسلر یعنی تعهد مبادله‌ای، تعهد همانندسازی و تعهد پیوستگی می‌باشد. بدین منظور تعداد 158 نفر از کارکنان یک سازمان دولتی به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ها جواب دادند. پرسشنامه‌های به کار رفته در این پژوهش عبارتند از زمینه‌یابی ارزش‌های شوارتز و پرسشنامه‌های روکیچ. و اعتبار پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر به وسیله همبستگی با نمرات ارزش آلن و میر مورد سنجش قرار گرفت. هم‌چنین پایایی این ابزارها نیز مورد تایید قرار گرفت. داده‌‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که انواع ارزش‌های ده‌گانه شوارتز می‌توانند ابعاد سه‌گانه تعهد سازمانی را پیش‌بینی نمایند. نتایج با استفاده از نظریه ارزش‌های شوارتز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها