بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران درسال 1388 صورت پذیرفت. جامعه پژوهش کلیه کارکنان شاغل و متأهل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود. نمونه تحقیق 50 نفر شامل (27زن و 23 مرد) که به روش داوطلبانه انتخاب شدند. فرضیه اصلی پژوهش: بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق، از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث (1951) بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروههای مستقل) استفاده شد. یافتهها نشان داد که بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در سطح 0.05>p رابطه مثبت و معناداری وجود داردr=0.42) ). همچنین بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت زناشویی تفاوت معنادارای درسطح 0.05>p مشاهده شد. مردان از رضایتمندی زناشویی بیشتری برخوردار بودند. ولی بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت شغلی در سطح 0.05>p تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها