رفتار شهروندی سازمانی: تاملی بر رابطه وجدان کاری، سازشپذیری با رفتارکاری مخرّب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی میزان تاثیر دو متغیر پیشبینیکننده موسوم به وجدانکاری و سازش-پذیری بر دو متغیر ملاک موسوم به رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکاری مخرّب در میان کارکنان شرکت پالایش گاز فجر جم، میباشد. در راستای هدف مذکور، هفت فرضیه مطرح گردیده که در یافتهها، به آنها اشاره میشود. جامعه آماری تحقیق 926 نفر از پرسنل شرکت پالایش گاز فجر جم بود که 150 نفر از آنها به روش نمونهگیری نظاممند انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق، استفاده از مقیاس گلدبرگ (1999) برای سنجش وجدانکاری و سازشپذیری (دو متغیر پیشبین) و پودسکف و همکارانش (1990) برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی (اولین متغیر ملاک) و مقیاس انحراف سازمانی و میان فردی بنت و روبینسون (2000) جهت سنجش رفتار کاری مخرّب (دومین متغیر ملاک)، بود. در تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد. تحلیل یافتههای تحقیق نشان داد که سازشپذیری و وجدانکاری، پیشبینی-کننده رفتار شهروندی سازمانی هستند. سازش پذیری و وجدان کاری، همبستگی ساده و چندگانه معنیداری با رفتارکاری مخرّب دارند.

کلیدواژه‌ها