طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فشارزاهای چالشی و فشارزاهای بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فشارزاهای چالشی و فشارزاهای بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل 257 نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. آن‌گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، فشارزاهای چالشی اثر مثبت معنی‌دار و فشارزاهای بازدارنده اثر منفی معنی‌داری بر رفتارهای مدنی سازمانی، عملکرد تکلیفی و عزت‌نفس سازمان‌محور دارند. یافته‌ها همچنین حاکی از اثر مثبت فشارزاهای بازدارنده بر قصد ترک شغل و اضطراب و اثر منفی این فشارزاها بر سلامت روان بودند. به‌علاوه نشان داده شد که اضطراب بر قصد ترک شغل اثر مثبت مستقیم و بر سلامت روان، رفتارهای مدنی سازمانی، عملکرد تکلیفی و عزت‌نفس سازمان‌محور اثر منفی مستقیم دارد. نتایج مربوط به روابط غیرمستقیم نیز اثر فشازاهای بازدارنده را بر سلامت روان، رفتارهای مدنی سازمانی، عملکرد تکلیفی و عزت‌نفس سازمان‌محور از طریق اضطراب مورد تأیید قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some outcomes of challenge stressors and hindrance stressors in employees of Iran National Steel Industrial Group

چکیده [English]

The purpose of this research was to design and to test a model of some outcomes of challenge stressors and hindrance stressors. The participants consisted of 257 employees of INSIG who were selected by stratified random sampling method. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using AMOS-21 software package. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data properly. Better fit and more meaningful results obtained by omitting 3 non-significant paths and using AMOS modification indices. The results also showed that challenge stressors have positive significant effect and hindrance stressors have negative significant effect on organizational citizenship behaviors, task performance and organization-based self-esteem. Positive significant effect of hindrance stressors on turnover intention and anxiety and negative significant effect of these stressors on psychological health also confirmed. In addition, findings showed that anxiety has positive significant effect on turnover intention and negative significant effect on psychological health, organizational citizenship behaviors, task performance and organization-based self-esteem. The results of indirect effects showed that hindrance stressors have indirect effect on psychological health, organizational citizenship behaviors, task performance and organization-based self-esteem through anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • challenge stressors
  • hindrance stressors
  • organization based self esteem- psychological health