آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری اصفهان بر اساس آموزه های نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

مدیریت عملکرد کارکنان، عملکرد کارکنان و متعاقباً عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار ‌دهد، بنابراین باید به‌عنوان یک فرایند مهم در سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان‌‌ها مدنظر قرار گیرد. هدف این پژوهش استخراج شاخص های مدیریت عملکرد کارکنان از نهج‌البلاغه و سپس آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد کنونی شهرداری اصفهان بر این اساس می باشد. پژوهش از نوع ترکیبی است. به این صورت که ابتدا پیشینه‌ی پژوهش مطالعه گردیده و در ادامه با مطالعه‌ی نهج‌البلاغه، با استفاده از روش تحلیل مضمون، شاخص‌های مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان استخراج گردیدند. پس ‌از آن از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه نظرات متخصصان مدیریت اسلامی جمع‌آوری و تغییرات لازم اعمال گردید. در بخش کمّی پژوهش نیز پرسشنامه‌‌‌‌‌ای جهت سنجش میزان حاکمیت شاخص های استخراج‌شده در پنج بعد تعیین هدف، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت و انضباط طراحی گردیده و در نمونه‌ی مستخرج از جامعه آماری یعنی مناطق 15 گانه‌ی شهرداری اصفهان توزیع گردید. روش نمونه‌گیری در بخش کمی، نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی بوده است. بدین منظور 400 پرسشنامه در نمونه‌ی آماری مدنظر توزیع گردید که درنهایت 262 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتری t- تک نمونه‌ای استفاده ‌گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که در بعد آموزش و توسعه وضعیت کنونی شهرداری از دیدگاه کارکنان بالا تر از ایده آل، در بعد هدف گذاری ایده آل و در ابعاد انضباط، ارزشیابی عملکرد و سیستم جبران خدمت پایین تر از ایده آل قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Employee’s Performance Management System Pathology at Isfahan municipality Based on Teachings of NahjAlbalaghah

نویسندگان [English]

  • malihe javani 1
  • sayyed mohsen allameh 2
  • ali safari 2
1 Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Employee’s performance management can affect the performance of employees and subsequently the performance of the organization, Therefore, it should be considered as an important process in the human resource management system of organizations. The objective of the present study is the pathology of the current performance management system of Isfahan municipality Based on Teachings of NahjAlbalaghah. The research is based on a mixed method. First the literature reviews of the studies related to the subject was evaluated and then related concepts and indicators to the employees’ performance management were extracted through thematic analysis. The Islamic management experts’ viewpoints were collected and changed in case of necessity via interviews and questionnaires. A questionnaire was designed to assess the degree of the model governance in the quantitative part of the study after extracting performance management model, and they were then distributed among extracted samples from the statistical population, i.e., 15 zones of Isfahan municipality. The sampling method has been clustered random sampling method in the quantitative part in a way that it was attempted to distribute the questionnaires among all organizational levels of Isfahan municipality staff. Therefore, 400 questionnaires were distributed among the aimed statistical samples and 262 ones were completed and collected. Finally, through data analysis from the questionnaires, the distance between the status quo and ideal condition in the organization under study (Isfahan municipality) was evaluated for each of the dimensions and indicators separately and some suggestions were offered to improve the present performance management system of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal setting
  • Training and Development
  • Performance appraisal
  • discipline
  • Islamic Management
ایمانی، حسین.، قلی پور، آرین.، آذر، عادل و پورعزت، علی اصغر. (1400). شناسایی مؤلفه‌های سیستم مدیریت عملکرد در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری. مدیریت فردا، 20(67): 19-30.
دشتی، محمد. (1384). ترجمه نهج‌البلاغه. قم: موسسه فرهنگی پژوهش‌‌‌‌های امیرالمومنین (ع).
طهماسبی، ‌ملوک و احمدی، ‌سید‌احمد. (1399). طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران. مدیریت کسب‌وکار، 12(45): 294–318.
فرجاد، حاجیه رجبی.، رمضان زاده، محمد مهدی و خداوردی، محمد.(1401). تاثیر پاداش برشادکامی درمحیط کار با توجه به نقش میانجی درگیری کاری. مشاوره شغلی و سازمانی.14(50): 47-64.
قادرپناه، ‌فریبرز.، بهدادفر، ‌محمدرسول و شیخ، ‌علی‌رضا. (1393). آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 14(56): 23–50.
نجفی، تکتم.، قلی پور، آرین. (1395). آسیب‌شناسی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی تامین سرمایه امین). بهبود مدیریت،10(34): 159-179.