شناسایی ابعاد و مولفه های تعادل کار- زندگی کارکنان شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-منابع انسانی،دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور،تهران ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های تعادل کار- زندگی کارکنان شرکت ملی گاز ایران می باشد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش پژوهش کیفی محسوب می شود. شناسائی مؤلفه‏های مدل و تدوین آن با روش تحلیل مضمون و روش دلفی(3 راند) انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه‏های نیمه ساختاریافته استفاده شد، نتایج حاصل پس از پیاده سازی، به صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی، مقوله بندی و سپس، بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و ویژگی های مشترک به مضمون هایی بین اصلی و فرعی تقسیم شد. با بررسی مصاحبه ها، شناسه های اولیه ایجاد شد و سپس شناسه گذاری های مصاحیه ها انجام شد.

یافته ‎ها: با شناخت مضمونها با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه 124 عامل در تعادل کار و زندگی کارکنان شرکت ملی گاز ایران شناسایی شد.

نتیجه‏گیری: در این تحقیق، عوامل مؤثر بر تعادل کار خانواده براساس برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور کارکنان شرکت ملی گاز ایران، بصورت7 مولفه و 37 شاخص (ساختار دولت: شامل4 شاخص، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی: شامل2 شاخص، مدیریت سرمایه انسانی: شامل 9 شاخص، عوامل و فناوری‏های مدیریتی: شامل 6 شاخص، توسعه فرهنگ سازمانی: شامل 7 شاخص، نظارت و ارزیابی : شامل 5 شاخص، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری: شامل 4 شاخص) مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying dimensions and components of work-life balance among Employees of National Iranian Gas Company

نویسندگان [English]

  • Nadia Hashemi 1
  • Hasan Darvish 2
1 Ph.D.students of Management Faculty of Payame -Noor University.Tehran.Iran.
چکیده [English]

Goal: This study aims to identify the dimensions and components of the work balance in the life of staff working for the National Iranian Gas Company.

Method: The current study is applied in terms of development and qualitative in terms of research. Identifying the components of the model and formulating them were performed by the context analysis and Delphi method (3 rounds). The semi-structured interviews were used to gather data. After implementation, the results were explored, conceptualized, categorized row by row, and next, based on the similarity, conceptual association, and common features, were divided into major and minor contexts. The initial identifiers were created by investigating the interviews and then, their identifications were done.

Findings: Based on the results of the interview, 124 factors were identified in the work balance and staff life of the National Iranian Gas Company context.

Conclusion: In this research, the factors affecting the balance of the family work were confirmed based on the roadmap for correcting the country's official system of the staff's National Iranian Gas Company, by 7 components, and 37 indicators (government structure includes 4 indicators, e-government development, and intelligentization 2 indicators; human capital management includes 9 indicators, factors, and management technologies 6 indicators; organizational culture development includes 7 indicators; monitoring and assessment include 5 indicators; protection of peoples rights and official heath include 4 indicators).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Life Balance
  • National Iranian Gas Company
  • --
آذربایجانی مسعود.، طاهرپور کلانتری حبیب‌الله.، و رهنورد آهن، فرج‌الله. (1398). تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسلام و شناسایی عوامل سطح فردی مؤثر بر تعادل کار- خانواده. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9(30):23-44  
اسدی، آریو.، فیاضی، مرجان.، و حسنقلیپور یاسوری، طهمورث. (1393). عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو. مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 6(2): 209-226
برازنده, امین, سماواتیان, حسین, نوری, ابوالقاسم, عابدی, محمد رضا. (1399). اثربخشی برنامه آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری بر تعارض کار-خانواده و خودشکوفایی کارکنان بر اساس نقش تعدیل گر امنیت شغلی ادراک شده و خوش بینی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. انتشار آنلاین از تاریخ 1 بهمن 1399.
تقی پور، حسینعلی. (1398). رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر). آموزش علوم دریایی، 6(17): 123-112
داوودی مرضیه.، و مراد، شمسی.(1397). شناسایی عوامل موثر بر توازن بین کار و زندگی در زنان شاغل. نشریه علمی زن و فرهنگ، 10(38): 43-60.
رحمانی علیرضا، رادفر مولود، علی نژاد وحید، آذرابادی افسانه. بررسی ارتباط بین تعادل کار - زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۹. مجله پرستاری و مامایی ۱۴۰۰; ۱۹ (۱۰) :۸۰۹-۸۰۱
رئیسی اسفرجانی، سیروس. (1395). بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی درکارکنان دادگستری شهرستان اقلید، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران،تهران،https://civilica.com/doc/511399
سیدجوادین، سید رضا.، روشن نژاد، مژگان.، و گلرد، پروانه. (1393) بررسی عوامل مؤثر بر توازن کار- خانواده در نهادهای آموزشی. زن در توسعه و سیاست، 12(1): 56-39.
شاکری محسن، برزگر بفرویی کاظم، پناهی کاظم. اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر تعادل کار و زندگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد. طلوع بهداشت. ۱۴۰۰; ۲۰ (۱) :۱۲-۲۴
شکیب، بهناز.، و خوزستانی هنرور، نگار. (1396). عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت نسوز گستران یزد). سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین درعلوم مدیریت و اقتصاد.
شیخ شبانی، سیداسماعیل.، ارشدی، نسرین.، و بذرافکن، حسام. (1390). تحلیـل سـاختاری تعـارض کـار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خـانواده، 1(3).
صفاری‌نیا، مجید.، و صالح میرمحسنی، وحیده. (1392). بررسی رابطۀ بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کار- زندگی. شناخت اجتماعی، 2(3): 88-76.
طالبی، ابوالفضل.، کوشکی جهرمی، علیرضا.، و بودلایی، حسن. (1399). طراحی مدل تعادل سریز کار-خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور). فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، 17(3، شماره پیاپی 64): 181-202.
عباسی، صباح. (1397). تجارب زیسته مدیران زن مدارس از تعادل کار و زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
عسگری، ناصر. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی موانع فردی و سازمانی تعادل کار و زندگی. فصلنامه نظارت و بازرسی، (37):71-92.
عینعلی، الهه. (1398). بررسی تاثیر نوآوری بر رضایت از کار، رضایت از تعادل کار-خانواده و رضایت از زندگی کارآفرینان حاضر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مقایسه با جهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج
قویدل، مهناز. (1394). تاثیر عوامل فردی موثر بر تعادل کار / زندگی بر عملکرد شغلی کارکنان مورد مطالعه: کارکنان بانک رفاه شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال.
مرادی، ظهیر.، و حضرت پور، معصومه. (1395). بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی مدیران با تعادل کار و زندگی کارکنان. اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل).
 مظلومی، نجمه السادات. (1397). مطالعه تطبیقی تعادل کار زندگی در بین کارکنان زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود،
میرمحمدی، سیدمحمد. (1392). نقش تعادل کار و زندگی در تغییرات نگرشهای کاری مورد مطالعه: پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (16).
نجفی، تکتم.، اسدی، محمود رضا.، امیری، مجتبی.، و ملک مکان، سمیه. (1392). بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه؛ مطالعه موردی. فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، 2(8).
نظری صفت، ربابه. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تعادل بین کار وزندگی کارکنان بانک تجارت استان همدان با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی AHP . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان همدان.
وزارت نفت و دانشگاه تربیت مدرس (1397) بررسی عوامل سازمانی موثر بر تعادل کار و زندگی و تحکیم بنیان خانواده کارکنان زن شاغل در صنعت نفت شروع پروژه:95/9/2 اتمام پروژه :97/8/2 (این پروژه به سفارش امورزنان وخانواده وزارت نفت وکارفرمایی مدیریت پژوهش وفناوری شرکت ملی گاز باهمکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام یافته است)