شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری ،تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر توجه به نیروی انسانی و مسائل آن از قبیل کاهش استرس‌های مرتبط با کار؛ توجه به رفاه و بهزیستی رهبر و پیروان حائز اهمیت ویژه‌ای است که این موضوعات در رهبری سالم نهفته است. با توجه به اینکه تئوری رهبری سالم مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در تحقیقات گذشته مورد توجه نبوده و همراستایی اقدامات آن بر اساس نقاط مرجع بررسی شده است. در این پژوهش به طراحی مدل رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک در شرکت‌های دولتی فعال حوزه صنعت برق است پرداخته می‌شود. استراتژی این تحقیق، از روش تئوری داده بنیاد و تحلیل محتوا برای طراحی چارچوب استفاده شد. بدین منظور با 19 نفر از خبرگان اجرایی در شرکت های دولتی و خبرگان دانشگاهی که با ترکیب روش‌های نمونه‌گیری هدفمند، قضاوتی و روش گلوله‌برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. بر اساس الگوی نقاط مرجع رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی ، رویکرد رفاه و بهزیستی با استراتژی رهبری مبتنی بر پیرو محور ، رویکرد رفتاری با استراتژی رهبری مبتنی برهدف محور ، سبک رهبری با استراتژی رهبری مبتنی بر فعال محور و رویکرد محیطی با استراتژی رهبری مبتنی بر تعاملی محور همراستا است. رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی در برگیرنده مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است و مدیریت اثربخش آنها می‌تواند به بهبود عملکرد سازمان در بلند مدت منجر گردد و بهره‌گیری از آن می‌تواند نتایج مثبت و ارزشمندی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and determining healthy leadership strategies based on occupational well-beingTheory of strategic reference points

نویسندگان [English]

  • shima safarmohammadluo 1
  • Saeed Esmaeely 2
  • Mehdi Kheirandish 3
  • Alireza Koushakijahromi 4
1 PhD , Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Department of public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran .
3 Professor, Department of Public Administration, Shahid Satari University, Tehran ,Iran
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's era,considering human resources and its issues such as reducing work-related stress and paying attention tothe well-being ofthe leader and his followers is of particular importance.These issues lie inthe healthy leadership.Considering that the theory of healthy leadership based on strategic reference points has received less attention in past research and the alignment of its actions based on reference points has been investigated.In this research,the design of a healthy leadership framework with on occupational well-being based onthe theory of strategic reference points in public companies ofthe electricity industry is discussed.inthe qualitative section of the research,the Grounded theory and content analysis strategy were usedto design the framework.the strategy of the research,the grounded theory method was usedto design the framework.For this purpose,in-depth interviews were conducted with19executive experts in state-owned firms and university experts who were combining purposefully,judgmental and snowball sampling methods selected.based on the reference points framework of healthy leadership with on occupational well-being,welfare and well-being approach with follower-based leadership strategy,behavioral approach with goal-based leadership strategy,leadership style with active-based leadership strategy and environmental approach with interactive leadership strategy are aligned.Healthy leadership withon occupational well-being,the results showed that healthy leadership with on occupational well-being based onthe theory of strategic reference points includes a set of internal and external factors whose Their effective management can lead tothe Maintain and improve the performance ofthe organization inthe long run.Finally ,the results showed that healthy leadership with on occupational well-being in state-owned firms is a multifaceted phenomenon that can be used to produce positive and valuable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Organizational Leadership
  • healthy Leadership with on occupational well-being
  • State companies
  • strategic reference points
ابطحی، سیدحسین و عابسی، سعید. (1392). توانمندسازی واگذاری کار و تفویض اختیار، تهران: فوژان.
ابطحی، سیدحسین. اعرابی، سیدمحمد. جعفری نیا، شمس الله و نجاری، رضا. بررسی موردی استراتژی منابع انسانی. تهران:  فوژان (1394).
استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و روش ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
 اعتمادی ، م. (1398). الگوی رهبری ناب در سازمان‌های دولتی .رساله دکتری، به راهنمایی میرعلی سیدنقوی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی(ره) تهران.
آقا حسینی، منصوره .(1392) . تدوین استراتژی‌های منابع انسانی براساس مدل بامبرگر و مشولم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین )ع( شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی.
بازرگان، ع .(1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن. تدوین، اجرا، و آثار استراتژی منابع انسانی (چاپ پنجم). ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی .
تاری وردی، یدالله، حبیبی، علی .(1395). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی. پژوهش‌های جدید درمدیریت و حسابداری،13(3)، 85 -100.
چمنی‌فرد، راحله و نیک‌پور، امین. (1398)، سبک‌های رهبری نوین در سازمان . تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
حساس یگانه، یحیی، باغومیان، رافیک. (1384). حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. حسابدار رسمی،1(1)، 45-86.
حسین پور، داوود. الوانی، سیدمهدی. قزل، علیرضا (1393). انتخاب‌ استراتژی ‌مناسب ‌ارزیابی‌ عملکرد‌ کارکنان ‌با ‌استفاده ‌از‌ تئوری ‌نقاط ‌مرجع‌ استراتژیک (مورد‌ مطالعه: ‌شرکت ‌طراحی‌ مهندسی‌ و ‌تامین ‌قطعات ‌ایران ‌خودرو). فصلنامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم انداز ‌مدیریت ‌دولتی، 17، .159-137.
حسینی، سیدمحمدرضا. (1397). الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت‌های سهامی درچهارچوب اصول حاکمیت شرکتی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده). پژوهش‌های حقوق تطبیقی،50(22)،57-90.
حیاطی، یگانه، عرب، محمد و موحد، الهام (1395). بررسی وضعیت سبک رهبری مدیران و ارتباط آن با سلامت روان کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393. فصلنامه بیمارستان، سال شانزدهم، شماره 1، 62-55.
خلج‌آبادی فراهانی، فریده ، حیدری، جلال . (2013). بررسی کیفی مشارکت مردان متأهل در تنظیم خانواده در شهرستان زنجان. فصلنامه پژوهش حکیم: 16(1). .  50-57
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (a1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع . چاپ ششم. تهران: انتشارات صفار.
درامامی، فاطمه (1391). رابطه سبک رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان. طب انتظامی، سال اول، شماره 1، 25-19.
شعرباف علیایی، لیلا، همتیان، هادی، دانایی، ابوالفضل. (1399). انگیزش کارکنان به‌عنوان راهبردی برای ارتقای تا‌ب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد17 (2) .
شکاری.، علیایی.، هاشم زهی و همکاران.(1395). عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی(مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان(. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.(22)7: 71-82.
صادقی مقدم، محمدرضا .(1391). طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه خودرو سازی (مطالعه موردی: ایران خودرو). پایان نامه دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
صفری علی و بهرامی کیا، قاسم (1394). شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک مطالعه موردی : شرکت‌های پیمانکاری خدماتی، شرکت پالایش گاز پارسیان، کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
 طبائی زاده فشارکی، حمید، محمد پورزرندی، محمد ابراهیم، مینوئی، مهرزاد. (1397). تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌های تجاری ایران . فصلنامه حسابداری مدیریت 38(11)، 109-126 .
قاسمی، حمید. (1400). مرجع پژوهش (ویرایش نوزدهم). تهران: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور.
قاسمی، شاهرخ، جزنی، معمارزاده طهران، صیاد شیرکش، حسن‌زاده. (2021). مدلی برای انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی با تمرکز بر بُعد سیاسی؛ مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی ،(46)12، 19-36.
قلی‌پور، آرین، ابراهیمی، الهام،(1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: رویکرد آمیخته، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال نهم، شماره سی و دوم،صص 96-73.
کرسول، جان( 1394 ). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریۀداده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی). ترجمۀ حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار، ویرایش دوم.
محقر، ع؛ صادقی‌مقدم، م. ر.(1390) . هماهنگی زنجیره تامین در صنعت خودرو: رویکرد تئوری برخواسته از داده‌ها. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی.(1)4، 29-63.
مظلومی، نادر؛ ناصحی‌فر، وحید و احسانفر ،گلشن (1392)، رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه در ایران ، پژوهشنامه بیمه، دوره بیست وهشتم ، شماره صدونه: 56-33.
مهاجرانی, امیرعلی, مشایخی, علینقی, طالبیان، مسعود. (2019). حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت‌های دولتی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران،(53)14، 1- 19.
موسوی تقی‌آبادی، نگار سادات،کاظمی،ملک زاده. (2022). طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق. رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره وری،(1)1.
موسی خانی، مرتضی، مجرد، ناهید (1392). شناسایی استراتژی‌های منابع انسانی با رویکرد SRP  ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 12 .