تأملی بر ویژگی‌های معلمان مبتلا به فلات شغلی: یافته‌های یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت

4 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

10.29252/jcoc.2022.225143.1104

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های معلمان مبتلا به فلات شغلی انجام گرفت. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد مرور نظام‌مند انجام شد. مؤلفه‌های شناسایی شده از طریق بررسی اسناد و منابع علمی موجود در زمینه فلات شغلی معلمان به‌دست آمدند. در مجموع 26 منبع انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. به‌منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از منابع علمی موجود از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه درباره ویژگی‌های فلات شغلی معلمان منجر به شناسایی 15 مؤلفه شد که عبارتند از: 1- بی‌میلی و انگیزه پایین نسبت به فعالیت‌های کاری 2- نگرش منفی به شغل و شرایط شغلی-سازمانی 3- ضعف در سلامت روانی- جسمانی 4- رضایت شغلی پایین 5- عدم توجه به رشد و توسعه شغلی 6- کاهش عملکرد 7- عدم بروز خلاقیت و تنوع در کار 8- حضور منفعلانه در محیط کار 9- حضور نامنظم در محل کار10- ایجاد جو منفی در محیط کار و ترغیب رفتارهای مخرب سازمانی 11- دشواری در تطابق با محیط و شرایط کاری 12- تنبلی آگاهانه 13- نیت ترک شغل 14- پایین بودن حس وفاداری و تعهد به شغل و سازمان و 15- تعامل نامناسب با دانش‌آموزان. نتیجه‌گیری: در مجموع مؤلفه‌ها و نشانگرهای شناسایی شده در این پژوهش حاکی از اثرگذاری منفی فلات شغلی بر ابعاد مختلف روانی- جسمانی و عملکردی معلمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Characteristics of Teachers with Career Plateau: a Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Hasanreza zeinabadi 1
  • Bigan Abdollahi 2
  • hossain abbasian 3
  • zahra kaeidi 4
1 associate professor of Kharazmi university
2 Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Management Faculty of Management
4 PhD Student in Educational Administration, Faculty of Management , kharazmi university. Tehran. Iran
چکیده [English]

Aim: The current study aimed to determine the characteristics of teachers with career plateau. Method: This study used a qualitative research design and a systematic review approach. Several components of career plateauing have been identified by reviewing the scientific documents and resources in the field of teachers' career plateau. A total of 26 sources were selected and analyzed. Inductive content analysis at three coding phases (i.e., open, axial, selective) was used to analyze the scientific data resources. Results: The current study identified 15 components about the career Plateau characteristics of the teachers, including 1- Reluctance and low work motivation; 2- Negative attitude towards job and job-organizational conditions; 3- Weakness of mental-physical health; 4- Low job satisfaction; 5- Lack of attention to career development; 6- Decreased performance; 7- Lack of creativity and diversity at work; 8- Passive presence in the workplace; 9- Irregular attendance in the workplace; 10- Creating a negative work environment and encouraging disruptive organizational behaviors; 11- Difficulty in adjusting to work environment; 12- Conscious laziness; 13- Intention to leave the job; 14- Low sense of loyalty and commitment to the job and organization; and 15- Poor communication with students. Conclusion: The identified components and indices represent the negative effect of the career plateau on the mental-physical and functional dimensions of the teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' Career Plateau
  • Systematic Review
  • career Plateau Characteristics