تدوین مدل نیت ترک شغل درکارمندان بانک مرکزی بر اساس سه‌گانه تاریک شخصیت: نقش واسطه‌ای حمایت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه­ای حمایت سازمانی ادراک­ شده در رابطه بین سه­ گانه تاریک شخصیت و نیت ترک شغل کارکنان بانک مرکزی انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هم بستگی بود، جامعه آماری پژوهش پرسنل بانک مرکزی بود که در سال 1398 مشغول خدمت بودند، از این جامعه تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. داده­ ها با استفاده از مقیاس نیت ترک شغل (کیم و لیونگ، 2007)، مقیاس دوجین کثیف (جنیسون و وبستر،2010) و مقیاس حمایت سازمانی ادراک شده (آیزنبرگر و همکاران،1986) گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم شخصیت­ های ماکیاولیسم (25/0 =ß، 01/0>P)، خودشیفته (48/0 =ß، 01/0>P)و ضداجتماعی بر نیت ترک شغل (26/0 =ß، 01/0>P) مثبت معنادار است و اثر مستقیم حمایت سازمانی ادراک شده بر نیت ترک شغل (31/0- =ß، 01/0>P) منفی معنادار بود. درنهایت نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین شخصیت ماکیاولی (011/0 =ß، 05/0>P)، شخصیت خودشیفته (012/0 =ß، 05/0>P) و شخصیت ضد­اجتماعی با نیت ترک شغل(011/0 =ß، 05/0>P) نقش واسطه­ ای دارد. نتیجه­ گیری: بنابراین مسئولان بانک مرکزی می­توانند جهت کاهش تاثیر منفی سه گانه تاریک شخصیت و پیشگیری از تمایل به ترک شغل اقداماتی انجان دهند که کارکنان توجه و حمایت سازمنا را به طور محسوس درک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Model of Turnover Intention among Central Bank Employees Based on Dark Triad of Personality: Mediating Role of Perceived Organizational Support

نویسندگان [English]

  • salman zarei 1
  • mahbobeh eshghi 2
  • khadijeh fooladvand 1
1 Professor of psychology department، lorestan university, khoramabad, Iran.
2 M.A Student conseling psychology, university Tehran, tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of current study was to determine the mediating role of perceived organizational support in the relationship between dark personality triad and turnover intention. Method: The research study was descriptive - correlational. The statistical population of the study consisted of the staff of the Central Bank in Tehran who was employed in the year 1398. Data were collected using Turnover intention scale (Kim and Leung, 2007), Dirty Dozen scale (Jenson & Webster, 2010), Perceived Organizational Support Scale (Eisenberger et al, 1986), and analyzed using structural equation modeling. Results: The results showed that the direct effect of Machiavellian on turnover intention (ß=0.25،P<0.01), narcissistic on turnover intention (ß=0.48،P<0.01), Psychopath on turnover intention (ß=0.26،P<0.01) is positive and significant; and the direct effect of perceived organizational support on turnover intention (ß=-0.31،P<0.01) is negative and significant. Finally, the results of the Bootstrap test showed that perceived organizational support in the relationship between Machiavellian and turnover intention (ß=-0.011،P<0.05), between narcissistic and turnover intention (ß=0.012،P<0.05) and between psychopath and turnover intention (ß=0.011،P<0.05) has a mediating role. Conclusion: Therefore, central bank officials can take steps to reduce the negative impact of the dark triad of personality and prevent the turnover intention so that employees can perceive the attention and support of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark triad of personality
  • Perceived organizational support
  • Turnover intention
بامری، مصیب. و ناستی­زایی، ناصر. (1395). نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل ترک خدمت. پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، 6(22)، 62-95.
عرب­زادگان، مائده. (1390). رابطه بین اشتیاق شغلی با تعارض کار- خانواده و سلامت کارکنان با توجه به نقش میانجی حمایت سرپرست و حمایت خانواده در کارکنان شرکت پالایش نفت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
یوسفی، رحیم. و پیری، فائزه. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوجین کثیف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۲۲ (۱) 76-67.
مباشری، الیاس. و بابایی، محمدرضا. (1396). بررسی رابطه میان فلات شغلی و ترک خدمت در کارکنان پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس نوبی. ماهنامه پژوهش­های مدیریت و حسابداری، 37، 52-63.