مسیر تولد: تحلیل زمینه‌ای، کشف فرایندها و مکانیزم‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر، شناسایی فرایندها و مکانیزم‌های مسیر تولد کارآفرینی تحصیلی در شرکت‌های دانش‌بنیان شهر اصفهان بود تا بر مبنای آن مدل پارادیمی مسیر تولد کارآفرینی تحصیلی ارائه شود. پژوهش: روش پژوهش کیفی از نوع نظریۀ زمینه­ای است که به صورت هدفمند و گلوله‌برفی با 15کارآفرین تحصیلی از 15 شرکت دانش‌بنیان مصاحبه‌های عمیق و بدون ساختار صورت پذیرفت. داده ­­ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: واکاوی داده ­ها نشان داد که مسیر تولد کارآفرینی تحصیلی شامل 64 خرده مقولۀ فرعی، 16 مقولۀ فرعی و 2 مقولۀ هسته است. مقوله‌های فرعی عبارت­اند از: گرایش علمی، دیدفرصت­یابانه، مولدگری مالی، ارزش اقدامی، سرسختی، انعطاف­مداری، رسالتمندی، توانمندی عاطفی، رشد پس از کارآفرینی، پشتوانه­سازی، خاص­گرایی، هیجان‌خواهی، توانمندی عملکردی، جویندگی، آفرینندگی و بسترپروری و مقوله­های هسته عبارت­اند از شاخص­گرایی و قابلیت‌پروری. نتیجه ­گیری: مسیر تولد کارآفرینی تحصیلی از بستر خانوادگی و تجارب شغلی اولیۀ در کودکی شروع می­شود. نقش عوامل علی سبب ایجاد دغدغه­مندی در فرد می­شود که تاثیرات مثبت عوامل مداخله­ گری مانند گرایش علمی، سبب شدت گرفتن نقش عوامل علی می­شود. در نهایت افراد جذب مسیر کارآفرینی تحصیلی می­شوند و با استفاده از راهبردهای مناسب به فعالیت در این مسیر می­پردازند. آنچه افراد در انتهای مسیر تجربه می­کنند، رشد پس از کارآفرینی تحصیلی در دو بعدی فردی و شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nascent academic entrepreneurship pathway: contextual analysis and discovery of processes and mechanisms of knowledge-based companies in Isfahan

نویسندگان [English]

  • ahmad sadeghi 1
  • razieh amini 2
1 Associate professor, university of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Phd student counseling, university of Isfahan,. Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to analyze the context to identify the processes and mechanisms of the nascent academic entrepreneurship path in knowledge-based companies in Isfahan, to provide a paradigm model of the nascent academic entrepreneurship path. Method: The qualitative research method is grounded theory and in-depth and unstructured interviews were conducted with 15 academic entrepreneur in 15 knowledge-based companies in a Purposive sampling and the snowball technique. Data were analyzed at three levels of open, axial, and selective coding. Results: Data analysis showed that the nascent academic entrepreneurship path includes 64 sub-categories, 16 categories, and 2 core categories. The subcategories include: Scientific Orientation, Opportunistic Perspective, Financial Productivity, Action Value, hardness, Flexibility, calling, affection Capability, Process Growth, Creating Support, Specialism, Excitement, Functional Capability, Inquisition, Creativity, and Foundationalism. The core categories include Indexism and Empowerment. Conclusion: The nascent pathway to academic entrepreneurship starts from the family background and early work experiences in childhood. The role of causal factors causes concern in the individual, which the positive effects of intervention factors such as scientific orientation intensify the role of these causal factors. Eventually, people are attracted to the academic entrepreneurship pathway and work in it using appropriate strategies. What people experience at the end of the pathway is post-entrepreneurial growth in both personal and professional dimensis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nascent Academic Entrepreneurship Path
  • Grounded Theory
  • Knowledge-Based Companies
استراوس، الف؛ کربین، ج. (1916). مبانی پژوهش کیفی: فنون ومراحل تولید نظریه­ی زمینه­ای. ترجمه ابراهیم افشار، (1393)، چاپ سوم. تهران: نشر نی.
دلاور، ع. (1389). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
فراستخواه، م. (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، با تاکید بر نظریۀ برپایه(گراندد تئوریGTM). تهران: انتشارات آگاه.
فرهنگ، ص؛ آقامحمدی، ع. (1388). بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه فنی بابل(نوشیروانی بابل). پیک نور-علوم انسانی، 7(3)، 126-116.
گال، م؛  بورگ، و؛ گال، ج. (1384). روش­های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. جلد دوم. ترجمه احمدرضا نصر وهمکاران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
هومن، ح. ع. (1391). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سمت.