تأملی بر پیشایندها و پسایندهای بیرونی سکوت سازمانی معلمان: یافته های یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 خوارزمی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

10.29252/jcoc.2021.224229.1078

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و نشانگرهای پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان انجام شده است.
روش: پژوهش با استفاده از راهبرد پدیدار شناسی توصیفی انجام شد. مشارکت‌کنندگان 21 نفر از خبرگان آموزشی بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و به روش گلوله برفی به اشباع رسیدند. داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و منتخب تحلیل شد. برای اعتباریابی یافته ها از روش بررسی توسط اعضا و بازبینی توسط همکاران استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که پیشایندهای سکوت سازمانی معلمان، 41 نشانگر هستند که در چهار بعد: عوامل مربوط به سطح مدیریت ارشد، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به زمینه اجتماعی مدرسه طبقه بندی می شوند. همچنین پسایندهای سکوت سازمانی معلمان، 15 نشانگر هستند که در دو بعد عملکرد معلم و تاثیر آموزشی ـ تربیتی بر دانش آموزان طبقه بندی می شوند. در نهایت اعتباریابی یافته ها نشان داد که الگوی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان از اعتبار لازم برخوردار است.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش ضمن اینکه نوآوری پژوهشی دارد، می تواند برای تصمیم سازان و دست اندرکاران آموزشی در مدیریت سکوت معلم در مدرسه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the external Antecedents and Consequences of Teachers' Organizational Silence: Findings of a Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • fahimeh kord firouzjaie 1
  • Hasanreza zeinabadi 2
1 kharazmi university
2 associate professor of Kharazmi university
چکیده [English]

Abstract
Aim :This study is designed to describe the dimensions and indicators of antecedents and consequences relating to teachers` organizational silence.
Method:The reaserch is applied with descriptive phenomenology . Participants in this study included 21 educational experts, who were interviewed using purposive sampling method and were saturated with Snowball method. data was collected using semi-structured interview. The collected data was analyzed using inductive content analysis via encoding in three levels: open, axial and selected. To verify the findings, methods such as members` investigation and review by coworkers were used.
findings findings showed that antecedents of teachers` organizational silence includes 41 indicators Are categorized in four main dimensions, including factors related to the senior management level, organizational elements, administrative factors, and social context of schools. Moreover, consequences of teacher’s silence were identified to be 15 indicators in two main dimensions of teachers` practice and educational effect on students. Finally, the validation of the findings showed that the model of The antecedents and consequences of teachers' organizational silence are valid.
Results: Findings of this research while having research innovation, can be useful for educational decision makers and those involved in education to manage of teacher silence in school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Antecedents؛"Consequences "
  • "Teachers "؛ Organizational Silence"