شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فردی مدیران شرکت‌های با فناوری برتر (مورد: شرکت مخابرات ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فردی مدیران شرکت‌های با فناوری برتر در شرکت مخابرات ایران انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان شرکت مخابرات بوده است که با تعداد 20 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند و تا اشباع نظری، مصاحبه انجام شد. جامعه در بخش کمی شامل کلیه مدیران شرکت مخابرات ایران به تعداد 220 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و با کمک جدول مورگان، 140 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه‌ محقق ساخته با پایایی(95/0=α) استفاده شد. یافته ها: به منظور تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه فردی شامل عوامل فردی (دموگرافیک، شناختی، انگیزه درونی، توسعه طلبی و خودیادگیری)، عوامل سازمانی (جو، فناوری، ساختار، حمایت، منابع و فرهنگ سازمانی و عوامل راهبردی)، عوامل شغلی(پیچیدگی و ترغیب)، عوامل مدیریتی(باور، حمایت، مشارکت و شایستگی مدیران) و عوامل محیطی (محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) می‌باشند. برازش مدل با کمک مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد مدل از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار است. بر این اساس، عوامل مؤثر فردی با ضریب رگرسیون (76/0=γ)، عوامل مؤثر شغلی با ضریب رگرسیون (93/0=γ)، عوامل مؤثر مدیریتی با ضریب رگرسیون (94/0=γ)، عوامل مؤثر سازمانی با ضریب رگرسیون (93/0=γ) و عوامل مؤثر محیطی با با ضریب رگرسیون (78/0=γ)، عوامل مؤثر بر توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the affecting factors on personal development of managers at companies with high technology

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadoughi 1
  • Mahmoud Abolghasemi 2
  • Seifollah Fazlollahi ghomeshi 3
1 Department of Ph. D. Student in Educational Administration grope.Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Associate Professor Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Assistant Professor, Educational Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim:The present study aimed to identify affecting factors on personal development of managers of companies with high technology in Iran Telecommunication Company. Method:The method was an exploratory mix method. The research population was in the qualitative section, academic and Telecommunication Company experts. Twenty of them were interviewed by purposive sampling method until theoretical saturation. The population in a small part included all the managers of Iran Telecommunication Company to 220 people, which was determined using random sampling method with Morgan table, 140 people. Semi-structured interview and researcher-made questionnaire with reliability (α = 0.95) were used to collect data.Result: For analyzing data, content analysis was used in qualitative part and structural equations were used in quantitative part. Conclusion: The results showed that the affecting factors include individual factors (demographic, cognitive, intrinsic motivation, development and self-learning), organizational factors (atmosphere, technology, structure, support, organizational resources and culture, and strategic factors), occupational factors (complexity), managerial factors (belief, support, participation and competence of managers) and environmental factors (political, economic, social and cultural environment). Model fitting with the structural equation modeling showed that the model has a good fit with the data. Accordingly, individual effective factors with regression coefficient (γ = 0.76), occupational effective factors with regression coefficient (γ = 0.93), managerial effective factors with regression coefficient (γ = 0.94), organizational effective factors with Regression coefficient (γ = 0.93) and environmental factors with regression coefficient (γ = 0.78) have explained the factors affecting the personal development of Telecommunication Company managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual development
  • individual factors
  • job factors
  • managerial factors
  • organizational factors
  • environmental factors
ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم؛ زمانی، مهسا (1398). برنامه‌ریزی توسعه فردی (راهنمای عمل خودتوسعه‌ای مدیران و کارکنان). تهران. ابجد.
ایمانی، محمدتقی؛ رضایی سیروس، سکینه؛ شریفی، اصغر (1399). ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(42)، 198-179.
تذکری، نعیمه؛ فیضی، محمد؛ رسولی، اسحاق (1399). تدوین الگوی توسعه فردی منابع انسانی و بررسی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی ایران). فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی، 7(24)، 106-84.
حسن زاده، محمد صادق، شهرانی، عباس (1384). برنامه‌ریزی توسعه فردی. مجله تدبیر، 163 : 26 – 21
صبرکش، علیرضا؛ مزینانی، حبیب الله، نورمحمدی، هادی (1392). آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 6(24)، 134-107.
عابسی، سعید؛ قندهاری، محمدتقی؛ الوداری، حسن؛ حضوری، محمدجواد (1399). شناسایی و ارزیابی پیش‌آیندها و پیامدهای خودکارآمدی مدیران با نقش رهبری همنوا در سازمان‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(44)، 186-161.
عسکری، آزاده؛ حاجی‌فر، سهند (1398). طراحی مدل شایستگی مدیران عمومی با رویکرد رگرسیون بهترین زیرمجموعه‌ها. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(4)، 23-9.
فتحی واجارگاه، کورش؛ نوری کلخوران، فیروز (1398). مدل LRTCI؛ رهیافتی در استقرار نظام برنامه توسعه فردی در سازمان‌ها. آموزش و توسعه منابع انسانی، 23، 74-55.
فروهر، محمد؛ هویدا، رضا؛ جمشیدیان، عبدالرسول؛ قانع نیا، مریم (1399). نقش سرمایه روانشناختی در توسعه فردی کارکنان با میانجی گری چابکی یادگیری. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 12(1)، 222-200.
قلی‌پور، آرین، فقیهی، ابوالحسن، شاه‌حسینی، محمد علی و سفیدگران، بهارک (1397). تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5(18) 24 - 1
کمیزی، اکبر (1398). طراحی مدل اجرا و پیاده سازی برنامه‌ریزی توسعه فردی(IDP) در بانک انصار. پایان نامه دکتری، گروه DBA. سازمان مدیریت صنعتی.