ارائه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت‌گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت‌گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش: روش این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه­ای و کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده­ها، به روش آمیخته (کمی-کیفی) از نوع طرح اکتشافی متوالی بود که در سه مرحله اصلی انجام گرفت. روش نمونه­گیری در این مرحله هدفمند و حجم نمونه 12 نفر بود. مرحله سوم پژوهش مشتمل بر اجرای342 پرسشنامه محقق ساخته دربرگیرنده ابعاد شایستگی‌های مدیریتی برمبنای یافته‌های مرحله کیفی و اجرای پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای ومدل معادلات ساختاری استفاده شد مراحل یک و دو با استفاده از نسخه 11 نرم‌افزار ­MaxQDA تحلیل گردیدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت شایستگی شامل دو بعد شایستگی­های پیش­برنده شغلی (با 5 زیرمؤلفه­ی: شایستگی اجرایی، شایستگی ارتباطی، شایستگی توسعه­ای، شایستگی تیمی و شایستگی دانشی) و شایستگی­های تعادلی (با 5 زیرمؤلفه­ی: شایستگی نگرشی، شایستگی شخصیتی، شایستگی کنترلی و شایستگی عمومی) رابطه معنی داری با رفتار سازمانی مثبت گرا دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج تحلیل مسیر، مدیریت شایستگی، شایستگی­های پیش­برنده و شایستگی­های تعادلی بر رفتار سازمانی مثبت­گرا و ابعاد آن شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب­آوری و خوش‌بینی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Relationship Pattern Based on Competency Management and Positive Organizational Behavior at Therapeutic and Teaching Centers in Kermanshah Organizational Behavior, Competency Management

نویسندگان [English]

  • faramarz malekian 1
  • zeynab faraji golyaneh 2
  • maryam eslam panah 1
  • elham kaviyani 1
1 Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study aims to offer a structural relationship pattern based on competence management and positive organizational behavior in therapy and teaching centers in Kermanshah city. Methods: The method of this study is developmental and practical in terms of objectives. The data collection method is mixed (quantitative-qualitative) in a sequential exploratory study conducted in three main phases. In addition, purposive sampling was used in this phase, and the sample size was 12. The third phase of the study involves implementing 342 researcher-made questionnaires containing the dimensions of management competencies based on the qualitative phase and the enforcement of the positive organizational behavior questionnaire. Pearson's correlation coefficient, one-sample T-test, and structural equation modeling were used to analyze the data. Levels one and two were analyzed using the 11th version of MaxQDA software. Results: The results of the study showed that competency management, consisting of job-enhancing competencies (including five sub-elements: Leadership competencies, Communication competencies, Development competencies, Teamwork competencies, and Knowledge competencies) and Balance competencies (including five sub-elements: Attitudinal competencies, Personal competencies, Control competencies, and General competencies), has a significant relationship with positive organizational behavior. Conclusion: The results of the path analysis show that competence management, promoter competencies, and balance competencies influence positive organizational behavior and its dimensions, including self-efficacy, hope, resilience, and optimism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Relationship
  • Positive Organizational Behavior
  • Competency Management
احمدی، علی اکبر؛ فاضلی کبریا، حامد؛ فقیه، محمد باقر . (1391). طراحی مدل مفهومی عمومی شاخصها و مولفه‌های برنامه ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی ها؛ مجله راهبرد، شماره 66، سال 22، صص 147-177.
خلیفه، محسن . (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا بر بروز رفتارهای کارآفرینانه کارکنان مورد مطالعه کارکنان شرکت نفت استان گیلان، پایان ناکه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
خراسانی، اباصلت؛قهرمانی، محمد؛میراحمدی، خالد. (1393). چالش‌های برون سپاری آموزش به موسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره 1, شماره 1.    
درگاهی، حسین؛ علی پور فلاح پسند، محمدحسن وحیدری قره بلاغ، هادی. (1389). ارائه الگو شایستگی در توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسرای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راهبرد توسعه، شماره 23، صص 91-113.
دعایی، حبیب‌الله و فرزانه، ژاله. (1391). نقش تعدیل‌کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و جامعه‌پذیری افراد. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی؛ 9: 72-55.
راوند، مصطفی؛ سرلک، محمدعلی و سیدتقوی، میرعلی. (1396). طراحی و تبیین مدل مدیریت حرفه­ای­گرایی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مططالعه: صنعت برق). پژوهش نامه مدیریت تحول، سال نهم، شماره 17 .
رحیمی، سحر؛ برجعلی، احمدو سهرابی، فرامرز. (1394). اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت گرا بر تاب آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، پژوهشنامه روانشناسی مثبت، دوره 1، شماره 3، صص 1-10.
سپهوند، رضا. شریعت‌نژاد، علی. (1393). بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی عضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌های خرم‌آباد. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی؛ 12 (3): 528-505.
طبیبی، جمال‌الدین؛فتحی، محمد؛ ریاحی، لیلاو یوسفی‌نژادی، ترانه. (1389). ارتباط شایستگی مدیران و کارایی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه طب و تزکیه؛ 77: 24-17.
عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ صفری، حسین و غلامی، مهرداد. (1394). الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی؛ 4 (1): 38-23.
فرزانه حسن زاده، ژاله وناصحی فر، وحید. (1397). تاثیرگرایش. کارآفرینی سازمانی وقابلیت یادگیری برصادرات کارآفرینانه. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 27، شماره 89، صص 145-. 169.
کرمانی، بهناز؛ درویش، حسن؛ سرلک، محمدعلی وکولیوند، پیرحسین. (1395). رابطه شایستگی‌های رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان ها، فصلنامه بیمارستان، سال پانزدهم، شماره 4، مسلسل 59، صص 109-120.
کعب­عمیر، نوری؛ نعامی، عبدالزهراو هاشمی، اسماعیل. (1395). اثر رهبری تحول­آفرین و قابل اعتماد بر توانمندسازی تیمی: تبیین نقش میانجی سرمایه روانشناختی تیمی. پژوهش­نامه مدیریت تحول. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره 61 .
محمدی، مرتضی؛ اسمعیلی، محمدرضا وسجادی، سیدحمید. (1395). شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز مدیران ورزشی ناجا و ارائه الگو. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی؛ 4 (3): 28-1.
محمودی، سیدمحمد؛زارعی‌متین، حسن وبحیرایی، صدیقه. (1391). شناسایی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاه. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی؛ 1 (1): 143-114.
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم وحیدری، یونس. (1391). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه . دوره25، شماره1. صص69-92.
مشهودی، مجید. (1389). رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی، تدبیر، شماره 2015، صص 14-19.
موسوی، سید نجم الدین؛ امیری، زینب و فرخی، مجتبی. (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر رفتار انجرافی کاری، نقش میانجی جو اخاقی سازمان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره 4، صص 147-172.
هوشیار، وجیهه ورحیم‌نیا، فریبرز. (1392). ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول؛ 13: 68-55.
هویدا، رضا؛ مختاری، حجت‌الهو فروهر، محمد. (1391). رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری؛ 2 (2): 56-43.