رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای در پرستاران: نقش واسطه‏ای مکانیسم‏های دفاعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه ‏روان‎شناختی و اخلاق حرفه‌ای با نقش واسطه‏ای مکانیزم‏های دفاعی در پرستاران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری 1237 پرستار در بیمارستان‌های شهر همدان بودند که 234 پرستار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002)، سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) و مکانیسم‌های دفاعی اندروز و همکاران (1993) جمع‌آوری و بوسیله آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافتهها: بین ابعاد سرمایه ‏روان‌شناختی (امیدواری، خوش‌بینی، خودکارآمدی و تاب‌آوری) با اخلاق حرفه‌ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده در رابطه بین سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای نقش میانجی معنادار دارند (01/0P<). نتیجهگیری: مکانیسم‌های دفاعی بر رابطه سرمایه‌های ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای تاثیر غیرمستقیم دارد. به منظور ارتقاء اخلاق حرفه‌ای پرستاران باید به مقوله‌های خودکارآمدی، تاب‌آوری، امیدواری و خوش‌بینی آنان توجه کرد و از طریق مشاوره و آموزش، زمینه بکارگیری مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته در پرستاران فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between Psychological Capital and Professional Ethics among Nurses: mediating role of Defense Mechanisms

نویسندگان [English]

  • Asghar Jafari 1
  • Atefeh Hanifi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
2 Master of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the relationship between psychological capital and professional ethics with the mediating role of defense mechanisms in nurses. Methods: The methodology was descriptive-correlational. The population was 1237 nurses in Hamedan hospitals. Two hundred thirty-four nurses were randomly selected and responded to Cadozier's questionnaire (2002) about Professional Ethics, Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al., 2007), and Defense Style Questionnaire (Andrews. Singh, & Bond, 1993). Data were analyzed using Pearson correlation and hierarchical regression. Results: There is a positive and significant relationship between psychological capital (hopeful, optimistic, self-efficacy, license) and professional ethics (P<0.01). The hierarchy regression results also show that mature, immature, and neurotic defense mechanisms significantly affect the relationship between psychological capital and professional ethics (P 0.01). Conclusion: The defense mechanisms indirectly affect the relationship between psychological capital and professional ethics. The categories of hope, optimism, resilience, and self-efficacy should be considered to promote nurses' professional ethics, and nurses should be encouraged to use the defense mechanism of maturity through counseling and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Professional Ethics
  • Defense Mechanisms
  • Nurse
اسماعیلی، منیژه؛ حسین‌زادگان، فریبا؛ جاسمی، مدینه؛ دباغی‌قلعه، اسماعیل؛ سواری، غلامرضا؛ محبوبی، محمدرضا؛ مظلوم پرست، زهرا؛ احمدی زاده، آمنه؛ جمشیدی، الهام؛ و خشنود، مریم. (1394). ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر در سال 1393.  آموزش و اخلاق در پرستاری، 4(2): 25-32.
باباخانی، نرگس؛ و رحیمی‌منجزی، ناهید. (1397). پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی در کارمندان اداره بهزیستی استان تهران. مشاوره شغلی و سازمانی، 10 (پیاپی34): 98-80. 
بابایی‌امیری، ناهید؛ حقیقت‌دوست، سارا؛ و عاشوری، جمال. (1395). ارتباط فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روان‌شناختی با سلامت‌روان پرستاران. مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 24(2): 128-120.
بروکی‌میلان، شعبان؛ قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ و یارمحمدیان، پیمان. (1395). تعامل سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایه روان شناختی در پیش بینی اخلاق حرفه‌ای. فصلنامه اخلاق و فناوری، 11(3): 9-20.
جعفری، اصغر؛ امیری‌مجد، مجتبی؛ و اسفندیاری، زهرا. (1391). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با استرس شغلی در پرستاران. مدیریت پرستاری، 1(4): 36-44.
جعفری، اصغر؛ و سیدخراسانی، مرضیه سادات. (1397). پیش ‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(2): 47-40.
حیدری‌نسب، لیلا؛ منصور، محمود؛ آزادفلاح، پرویز؛ و شعیری، محمدرضا. (1386). روایی و اعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی. دانشور رفتار، 14(22): 26-11.
خاکی، سوره؛ اسمعیل‌پور‌زنجانی، سیمین؛ و مشعوف، سهیلا. (1395). بررسی میزان رابطه رعایت آیین اخلاق حرفه ای پرستاران با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه بیماران. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(1): 1-11.
دادگر، هادی؛ غلامعلی‌نژاد، فاطمه؛ عاشوری، جمال؛ و عرب‌سالاری، زهرا. (1394). ارتباط سبک‌های رهبری، تعهد سازمانی و شادکامی با رضایت شغلی پرستاران. پرستاری و مامایی همدان، 23(2): 5-14.
رنجبری، توحید؛ بشارت، محمدعلی؛ و پورحسین، رضا. (1396). نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و نشانه ‌های اضطراب و افسردگی. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 53 (پیاپی14): 15-27.
سپیده‌دم، فاطمه‌السادات؛ و کریمی، یوسف. (1391). فرسودگی شغلی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. مشاوره شغلی و سازمانی، 4 (پیاپی13): 82-62. 
صغیرزاده، مرجان؛ صادقی، نرگس؛ و آذربرزین، مهرداد. (1398). بررسی ارتباط مکانیسم‌های دفاعی و خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان فیض شهر اصفهان در سال 1396. مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(3): 177-170.
طاهری، لیلا؛ دهقانی، علی؛ و اسلامی‌اکبر، رسول. (1394). عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی. آموزش و اخلاق در پرستاری، 4(1): 51-57.
فاضلی، زینب؛ فاضلی باوندپور، فاطمه السادات؛ رضایی‌طاویرانی، مصطفی؛ مظفری، مصیب؛ حیدری مقدم، رشید. (1391). اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 20(4): 13-18.
قربانی، رعنا. (1395). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. علوم رفتاری، 6(2): 39-23.
قربانی، محمود؛ و عبدالهی، محمدعلی. (1396). بررسی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23(64): 98-117.
مقیمی، سیدمحمد. (1395). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: نرمه.
هاشم مطوری، حمید. (1396). بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی پرستاران. روان‌پرستاری، 5(2): 51-45.
یزدی، خدیجه. (1390). نگاهی به مسئولیت اخلاقی و مدنی پرستار در حقوق ایران. اخلاق و تاریخ پزشکی، 4(4): 1-10.