ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشجو دکترا گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری) بود. روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 20 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری، شامل کلیه اعضای هیات‌علمی تمام‌وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای مرحله ای، 576 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند. در این پژوهش به منظور  تحلیل داده­ها از دو بخش کیفی و کمی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که مولفه های ارزش، رضایت شغلی، انگیزش، شخصیت، خلاقیت، جزء مولفه های فردی و ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک های تصمیم گیری، نقش ها و انتظارات، هدف ها و استراتژی، به عنوان مولفه های هنجاری بودند. بر این اساس مدلی ارائه شد که علاوه بر این مولفه های، ساز و کارها، بسترها و موانع رهبری اخلاقی را نیز مورد توجه قرار می داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Ethical Leadership Prediction Based on Normative and Individual (Behavioral) Variables

نویسندگان [English]

  • Mohammadnaghi Imani 1
  • Zohreh Yousefi 2
  • اصغر شریفی 1
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Education and Counseling, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran (Corresponding author)
2 Ph.D student, Department of Educational. university of Roudehen. Roudehen. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of predicting ethical leadership based on normative and individual variables. Method: The research method was applied in terms of purpose; It is exploratory in terms of mixed data type and descriptive-correlation in data collection time. The qualitative part of the study's statistical population consisted of academic experts and senior managers of Islamic Azad University who were selected by purposeful sampling and the saturation principle of 20 individuals as sample size. The second group consisted of all full-time faculty members of Islamic Azad University of Tehran province. Five hundred seventy-six individuals were selected by a random cluster sampling method. In this study, data collection was done by library method, semi-structured interview, and researcher-made questionnaire, which confirmed the validity of the interview. In this study, qualitative and quantitative parts were used for data analysis. Result: The findings showed that the components of value, job satisfaction, motivation, personality, creativity, individual components and organizational communication, organizational culture, organizational structure, decision-making styles, roles and expectations, goals, and strategies, As normative components. Conclusion: A model was developed that also addressed the components, mechanisms, contexts, and barriers of ethical leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual variables
  • Normative Variables
  • Ethical leadership
احمدی، علی اکبر و اشرف جهانی، آزیتا. (1392). تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و منشور اخلاقی سازمان بر برداشت‌ها و نگرش‌های اخلاقی مدیران. اخلاق در علوم و فناوری، 7(2)، 54-43.
پیران نژاد، علی. (1392). رهبری اصیل، سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه‌ها (مطالعه موردی دانشگاه‌های پیام نور استان‌های تهران و البرز). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(6) ،350-322.
رضاییان، علی. (1391). مبـانی مـدیریت رفتـار سـازمانی. چـاپ سیزدهم. تهران: انتشارات سمت؛102-109 .
فانی، علی اصغر، حمدان، محمود و خائف الهی، احمد علی. (1389). طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان‌های لبنان (مدیریت بیمارستان)، 14(2)، 122-99.
فضلی زنجانی، مهران. (1394). نقش رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی ادراک شده در اشتیاق شغلی کارکنان. دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی.
کاملی، علیرضا، یزدانی، حمیدرضا، نیک خواه، روح الله و هژبرافکن، حسن. (1395). تاثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی گری سرمایه روانشناختی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، 201-177.
یزدانی، حمیدرضا، حمیدی زاده، علی و کاملی، علیرضا. (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت). مدیریت فناوری اطلاعات، 7(1)، 216-199.