جایگاه مهارت‌های شغلی مورد نیاز دانش‌آموزان درس کار و فناوری در اسناد بالادستی آموزش و پرورش: روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین جایگاه مهارت‌های شغلی مورد نیاز دانش‌آموزان درس کار و فناوری در اسناد بالادستی آموزش و پرورش است. روش: روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه پژوهش شامل محتوای اسناد بالادستی بوده است. در این پژوهش از روش سرشماری بهره گرفته شد و کلیه اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل سازه تحلیل محتوای مهارت‌های شغلی کار و فناوری محقق ساخته است. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که؛ مهارت‌های شغلی مورد نیاز دانش‌آموزان درس کار و فناوری را می‌توان در3 مقوله اصلی (فردی، شغلی و فناوری) و 21 مقوله فرعی تدوین نمود. همچنین مشخص شد که در مجموع در محتوای اسناد بالادستی؛ به مهارت‌های فردی (45%)، مهارت‌های شغلی (32%) و مهارت‌های فناوری (23%) پرداخته شده است. که در این بین بیشترین ضریب اهیت مربوط به نقشه جامع علمی کشور (41/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به سیاست‌های کلی اشتغال (12/0) بوده است. نتیجه گیری:  بر این اساس ضروری است که با توجه به رسالت اصلی درس کار و فناوری که مبتنی بر کسب مهارت‌های عملی در زندگی است به مهارت‌های فردی، شغلی و فناوری به صورت یکپارچه و درهم تنیده توجه بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of job skills needed by work and technology students in upstream education system documents: Shannon Entropy Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maleki 1
  • Mohammad javad Liaghatdar 2
  • Mohammad Reza Nili 3
1 PhD in Curriculum Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Professor of Curriculum Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Curriculum Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted to determine the importance of vocational skills required by students of labor and technology in the documents of the upstream educational system. Methods: The study population in the present content analysis included the content of upstream documents. The census method was used, and all upstream documents were assessed using a researcher-created construct for the content analysis of occupational skills in labor and technology. Results: Professional skills students need in work and technology can be divided into three main categories (personal, professional, and technical) and 21 subcategories. Overall, personal skills (45%), professional skills (32%), and technological skills (23%) were addressed in the content of the upstream documents, with the highest coefficient of importance related to the National Comprehensive Scientific Plan (0.41) and the lowest related to general employment policies (0.12). Conclusion: Considering the primary mission of the work and technology course, the acquisition of practical life skills, personal, professional, and technological competencies must be addressed in an integrated way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skill
  • Work
  • Technology
  • Upstream Documents
  • Content Analysis
آذر، عادل(1380). بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوا. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س). شماره 37 و 38. ص 11-1.
ادیب، یوسف؛ محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر؛ عزتی، محمد رضا(1395). طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی «آموزش فناوری» برای دوره آموزش عمومی (پایه‌های ۹-۱)». پایان نامه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر؛ عزتی، محمد رضا .(1393). تجارب معلمان پایه ششم از اجرای برنامه‌ی درسی کار و فناوری (پژوهشی پدیدارشناسانه). مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 21(2): 206-182.
اسمعیلی، مهدی؛ دوراندیش، احمدرضا .(1392). کار و فناوری. مجله رشد آموزش متوسطه. شماره 107.
حج فروش، احمد؛ اورنگی، عبدالمجید(1383). بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستانهای شهر تهران. فصلنامه نوآوری های آموزشی.3(9): 31-11.
دیبایی صابر محسن، عباسی عفت، فتحی واچارگاه کوروش، صفایی موحد سعید(1395). تبیین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. پژوهش‌های آموزش و یادگیری. ۱۳ (۲) :۱۰۹-۱۲۳.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سند برنامه درسی ملی آموزش و پرورش(1391). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سیاست‌های کلی اشتغال(1392). ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری.
عزتی، محمد رضا؛ امام جمعه، سید محمد رضا؛ احمدی، غلامعلی(1390). مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی تحصیلی در ایران با دروس مشابه در چهار کشور دیگر (آمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش). نوآوری‌های آموزشی. 10(38): 92-67.
عطاران، محمد .(1381). جهانی شدن؛ فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران؛ موسسه فرهنگی پژوهشی آفتاب مهر.
ملکی, مهدی؛ لیاقتدار, محمد جواد و نیلی, محمدرضا (1399). کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری. فناوری آموزش. 14(2): 369-381.
نقشه جامع علمی کشور (1390). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ویلیامز، فیلیپ (1375). فرهنگ کودکان استثنایی، ترجمه احمد به پژوه و دیگران. چاپ اول. موسسه انتشارات بعثت.