مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین سبک های مدیریت کلاس معلمان با ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم تربیتی، مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان, اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف :پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین الگوی روابط سبک‌های مدیریت کلاس معلمان با ابعاد مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام‌شده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی استفاده‌شده است و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان نواحی 1، 2 و 3 شهر کرمانشاه به تعداد 11777 نفر و معلمان نواحی 1، 2 و 3 شهر کرمانشاه به تعداد 403 نفر بوده است. حجم نمونه در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 394 نفر دانش‌آموز و تعداد 197 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های سبک‌های مدیریت کلاس درس، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استفاده‌شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 928/.904/؛ و 94/. محاسبه گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS24، AMOS23 استفاده‌شده است. یافته‌ها: پژوهش نشان داد، همبستگی بین سبک‌های مدیریت کلاس معلمان و مهارت‌های اجتماعی (37/0= r) و همبستگی بین مهارت‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (55/0=r) و همبستگی میان سبک‌های مدیریت کلاس معلمان با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان برابر (45/0=r) و از لحاظ آماری در سطح (001/0=p) معنی‌دار است؛ نتیجه گیری: بنابراین متغیر سبک‌های مدیریت کلاس معلمان بر عملکرد تحصیلی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار بوده است. لذا، سبک‌های مدیریت کلاس معلمان با تأکید بر مهارت‌های اجتماعی؛ مهارت مکالمه؛ فعالیت‌های گروهی؛ مهارت دوست‌یابی؛ خود تنظیمی و مدیریت بحران و تعارض می‌تواند بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Relationship between Teacher's Classroom Management Styles and the Social Skills Dimensions and Students' Academic Performance

نویسندگان [English]

  • sirus shiravand 1
  • Reza Hoveida 2
  • Saeed Rajaee pour 3
1 esfahan university
2 esfahan university
3 esfahan university
چکیده [English]

This study aimed to determine the structural equation modeling of the relationship between teachers' classroom management styles with the social skill dimensions and academic performance of elementary school students in Kermanshah. Methods: The research method was descriptive-correlational. According to the Cochran formula, 394 students and 197 teachers were selected as samples. We used researchermade Classroom Management Styles (Shiravand, 2016), Social Skills (2004), and Pham and Taylor's Academic Performance Of Students (1998). The correlation between variables was performed to analyze the data using SPSS24, AMOS23 software. Results: The results showed that there was a positive correlation between the teachers' management styles and social skills (r = 0.37) and the positive correlation between social skills and students' academic performance (r = 0.55) and a positive correlation between teachers' Students' education (r = 0.45) at the level (p = 0.001) was statistically significant. Conclusion: According to the obtained results, the teachers' classroom management styles have been influential on the students' academic performance, social skills, and the students' academic performance. The teachers' classroom management styles were also influential on the students' academic performance by emphasizing social skills, conversational skills, group activities, familiarity skills, self-regulation, crisis management, and conflict. An interactive and participatory management style has the most significant impact on social skills. The professional-oriented style has had the most significant impact on performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class Management Style
  • Academic Performance
  • Social Skills
  • Students
  • Primary Schools
آریاپوران، س؛ عزیزی، ف؛ دیناروند، ح.(1392). رابطه ی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی. مجله روانشناسی مدرسه،2(1): صص 23-41.
آژ، صلاح الدین؛ صالحی، محمد نبی؛ کاظمی، نسا؛ محمدزاده، مرضیه. (1395). رابطه بین عوامل همیاری، شیوه های تدریس و امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های چند پایه از دیدگاه معلمان ابتدایی استان ایلام. فصلنامه تحققیقات روان سنجی کودک و نوجوان، شماره 3، صص 86-106.
اصغری، عیسی؛ ناستی زایی، ناصر؛ پورقاز، عبدالوهاب. (1395). رابطه سبک های مدیریت کلاس با انگیزش پیشرفت و یادگیری خودراهبر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان. دو ماهنامه گامهای توسعه در آموزش پزشکی، شماره 35، صص 268-280.
برادران، ف.(1390). تاثیر آموزش مهارت اجتماعی بر پایگاه اجتماعی و سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزانابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی.
بواسحاقی، م.(1393). رابطه‌ی علّی باور خود کارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌‌‌گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس در معلمان مقطع متوسطه‌ی شهر ازنا. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. کارشناسی ارشد
حسین­چاری، م؛ فداکار، م.م.(1384) بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت­های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش­آموزان و دانشجویان، مجله دانشور رفتار، 12(15): صص 32-21
دیکسی، ج. (1390). اداره­ی کلاس درس (ترجمه مجتبی فرداد). تهران: رشد. ص 8.
راگ، ادوارد کنرا د.(1382). مدیریتکلاسدردبستان. ترجمة علیرضا کیامنش و کامران گنجی. تهران: انتشارات رشد.
ساکی، ر.(1372). نگرش معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آنبا میزان موفقیت آنان در تدریس. فصلنامهتعلیمتربیت، 10(3): صص 140-129.
سرمدی، محمدرضا، صیف، محمد حسن، (1388). مدیریت کلاس درس. تهران: دانشگاه پیام نور.
سیف، س و دیگران. (1386). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات سمت.
فروتن، خ. (1382). بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی    دانش‌آموزان  مدارس راهنمایی شهرستان لامرد مهر، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
متسون، ج؛ اولندیک، ت.(1990). بهبودبخشیمهارت‌هایاجتماعیکودکان:ارزیابیوآموزش، ترجمه احمد به پژوه (1384). تهران: انتشارات اطلاعات.
محمدی، ر. (1384). سنجش مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان  مدارس راهنمایی منطقه کندوان.مجله علوم اجتماعیو انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره 5، صص 20-32.
موسی پور، ع.م. (1386). بررسی راهکارهای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان در مقابله با آسیب­های اجتماعی. کمیته پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز.
هارجی، اون؛ س، کریستین و دیکسون، د (1382). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهردادفیروزبخت. تهران: انتشارات رشد.
هاشمی، س.ا.(1391)، برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.
یزدی، ا؛ عالی، س.ا.(1387) بررسی تاثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش آموزان.مطالعات تربیتی و روان شناسی  ،9(1):صص73-90.
یوسفی، ف؛ خیر، م.(1381) بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت­های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، (36): صص 158-147.
Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and academic achievement. European Journal of Educational Studies, 4(3), 367-381.
Amour, D Ferrada-Vldela, M San Martin- Rodriguez, L Beaulleu, M D (2005) The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks. Jornal lnterprof Care, 19: 116-31.
Arends, T. (1998). Understanding Shyness Available online in internet: http// membersaolcom/cybernettr/shnesshtml
Arvola,M. M. Samuelsson, M. Nordvall, and E. L. Ragnemalm, (2018). “Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management,” Simulation & Gaming, vol. 49, no. 2, pp. 98–114, Mar.
Asher, S., & Taylor, A. (2001). The social outcomes of mainstreaming: Psychometric assessment and beyond. Exceptional children quarterly. 12, 12-39.
Bar_on, j.d.a (2000). The handbook of intelligence. Sanferancisco: Jossy_Bass,92-117.
Bernardo,I. B. A(2004). Approaches to learning and academic achievement of Filipino students. The Journal of Genetic Psychology,161(1),101 – 114.
Chamundeswari,S. (2013). Teacher Management Styles and their Influence on Performance and Leadership Development among Students at the Secondary Level. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol. 2, No. 1,pp367-418.
Erdogan, M. Kursun, E. Sisman‌, G. T. Saltan‌, F. Gok‌, A. &‌; Yildiz‌, I. (2010). A qualitative study‌ on‌ classroom management and classroom discipline problems, reasons, and solutions: A case of information technologies class. Educational Sciences‌: Theory‌ and‌ Practice, 10(2), 881-891
Evrim, E.A. Gökçe, K. & Enisa, M. (2009). Exploring the relationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching practices: a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 612–617.
Franklin FA. (2006). Study habits of undergraduate education students. Dissertation. Houston: University of Houston; pp 2-8.
Farmer, T. W. Dawes, M. Hamm, J. V. Lee, D. Mehtaji, M. Hoffman, A. S. & Brooks, D. S. (2017). Classroom Social Dynamics Management: Why the Invisible Hand of the Teacher Matters for Special Education. Remedial and Special Education, 39(3), 177–192.
Greshman.F.Elliott,S. (1999). The social skills rating system.Criclepines MN:American Guidance serices
Gong, M. Z. & Subramaniam, N. (2018). Principal leadership style and school performance: mediating roles of risk management culture and management control systems use in Australian schools. Accounting & Finance. doi:10.1111/acfi.12416
Johnson,L. (2016). A Complexity Context to North Carolina Charter School Classroom Interactions and Climate: Achievement Gap Impacts.Thesis, The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University
Martin, N.K.& Baldwin, B. (1998).Classroom management teaching.Class size and graduate study, EREC Identifier: ED 420671.
Martin, N.K; Yin, Z.& Baldwin, B. (1998).Constract validation of the attitude and beliefs on classroom management control inventory.Journal of classroom interaction, 33(2): 6-15.
Norman G. (2009). When will learning style go out of style? Adv Health Sci Educe Theory Pract. Mar;14(1):1-4.
Rushk. B. (2016).  A Case Study of Classroom Management Practices and the Influence on Classroom Disruptions. The Theses in education. School of Education,University of Baltimore.
Scott, sally, Shaw, stant. (2001). Using development research to study one's teaching of and instruction design course. Journal of effective managementin classroom.vol.3, no.2, pp 42-54.
Solomon JL, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency And cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 1984; 31(4): 503-509.
Wening J.carl (2004).Classroom management. ISU physics teacher Education program plty 311.
Wolfgang,C.H(2004)solving discipline and classroom management problems (6nd ed.) New York: