تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 Isfahan

3 nدانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر سازه گرایی مسیر شغلی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان دختر و پسر (دامنه سنی بین 14 تا 18 سال) شاغل به تحصیل در سال 96-1395 شهرستان سنندج بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری، چندمرحله‌ای تصادفی 60 نفر انتخاب گردید. ابزارهای سنجش، شامل پرسشنامه‌های انطباق‌پذیری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مسیر شغلی بود. گروه‌های آزمایش (یک گروه از دختران و یک گروه از پسران) در 8 جلسۀ 90 دقیقه­ای‌، مشاوره‌ گروهی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی شغلی شرکت کردند در حالی که گروه‌های کنترل، هیچ مشاوره­ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که به‌کارگیری مشاوره گروهی مبتنی بر سازه گرایی شغلی، برنامه‌ریزی و انطباق‌پذیری و تصمیم‌گیری مسیر شغلی نوجوانان دختر و پسر را بهبود بخشید و ماندگاری این تأثیر نیز در آزمون پی گیری حفظ شده است. (05/0>P). با توجه به یافته‌های این پژوهش مشاوره شغلی مبتنی بر سازه گرایی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسیر شغلی نوجوانان و همچنین انطباق پذیر بودن آن‌ها در این مسیر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of “Career Constructivism” group counseling on Adolescent’s Career Planning, Decision-Making, and Adaptability

نویسندگان [English]

  • Anvar Dastbaz 1
  • parisa nilfroshan 2
1 University of Isfahan
2 Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was investigating the effect of “career constructivism approach” group counseling on the career Planning, decision-making, and adaptability of adolescents (female and male gender). The research method was experimental research pre-test, post-test and follow- up with control group. The statistical population was included both female and male adolescents (ranged from 14 - 18 years old) in 2016-2017education year in Sanandaj City. By using a multisampling method, 60 participants were selected randomly. The measurements were including the Adapt-ability scale (Savickas & Porfeli, 2012), Decision -making questionnaires (Taylor & Betz, 1983) and Career planning questionnaires (Spurk et al., 2011). The experimental groups (a female group, a male group) participated in 8-sessions in 90 minute, “career constructivism" counseling group program, while the control groups didn’t receive any consoling. By using of multivariate covariance test, data were analyzed. The results indicated that career constructivism group counseling enhanced the career planning, adaptability and decision-making ability of participants (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • career constructivism
  • career planning
  • decision
  • making
  • adaptability