کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام‌بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار گره مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول ، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهرقدس، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاظر ،طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام­انکی ایران با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری-تفسیری است.روش: روش تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکرد کیفی است. جهت گردآوری داده­ها و شناسایی عوامل از روش تحلیلِ­محتوا و مرور متون مربوطه و همچنین مصاحبه با خبرگان منتخب به روش غیرتصادفی و تکنیک گلوله برفی تاحصول به اشباع نظری استفاده گردید.یافته ها: پرسشنامه ماتریسی ساخت­یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی شاخص­ها تدوین گردید. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل­سازی ساختاری-تفسیری، تحلیل و در3 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه عامل "مشتری مداری" و در بالاترین سطح قرارگرفت. همچنین، قدرتِ­نفوذ و میزان وابستگی این عوامل نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ­-وابستگی، مورد بررسی قرارگرفت.نتیجه گیری: شاخص "مشتری مداری" و "تفویض­اختیار"در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی درناحیه وابسته یعنی بیشترین میزان وابستگی و کمترین نفوذ، و عوامل "ارتباطات­اثربخش" ،"برنامه ریزی"،"سیستمِ­پاداش"، ،"ریسک پذیری" در ناحیه متصل یعنی بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین میزان وابستگی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pragmatics of Interpretive-Structural Modeling Methodology and Presentation of Patterns of Managers' Immortality in Iranian Banking System (Case Study: Sina Bank)

نویسندگان [English]

  • nasrin kouroshzadeh 1
  • roohalla samiei 2
  • mahmudreza mostaghimi 3
  • tahmures aghajani hashtjin 4
1 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Ph.d . Islamic Azad University of Ali Abadekatol . Ali Abadekatol. Iran
3 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Psychology, Qods Branch, Islamic Azad University, ShahreQods, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to design a model of managers' immortality in Iranian military system using structural-interpretive modeling method.
Methods: The research method is exploratory in nature with a qualitative approach. Content analysis and review of relevant texts as well as interviews with selected experts through non-random method and snowball technique to theoretical saturation were used for data collection and identification.
Results: A structured matrix questionnaire was developed to determine the relationships between indicators. The data obtained from the questionnaire was analyzed using structural-interpretive modeling and mapped in three levels into an interactive network, which resulted in the "customer-oriented" factor at the highest level. Also, the influence and the degree of dependence of these factors on each other in the power-dependency matrix were investigated.
Conclusion: "Customer Orientation" and "Delegation" indices in the Affinity-Dependency Power Matrix of the dependent region mean the highest dependency and least influence, and the factors of "effective communication", "planning", "systems", "Risk taking" lies in the connected area, which has the highest penetration power and the highest amount of dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immortality
  • immortality of managers
  • structural-interpretation modeling
  • banking system
آذر، عادل؛ بیات،کریم. 1387. طراحی مدل فرآیندی محوری کسب و کار بارویکرد مدل­سازی ساختاری-تفسیری. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره1، شماره1.
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا. 1392. تحقیق درعملیات نرم افزار(رویکردهای ساختار­دهی مساله). تهران. سازمان مدیریت صنعتی،چاپ اول.
تصدیقی،محمدعلی. 1385. موانع توسعه شایسته­سالاری در اندیشه دینی ونحوه استفاده ازمنابع قدرت دربین مدیران شایسته و نالایق. مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته سالاری در سازمان­ها، تهران.
چراغ بیرجندی، کاظم؛ پیمانی­زاد، حسین؛ کشتی­دار، محمد؛ فهیم­دوین، حسن. 1397. مدل­یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه­ها منطبق بر فرهنگ اسلامی. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره6 . شماره 21. تابستان، صص 81-93.
حسینی، یعقوب؛ اسکندری، آتوسا. 1382. بررسی وضعیت دوره ماندگاری مدیران و عوامل موثر بر آن در استان بوشهر، مجله برنامه ریزی و بودجه، دوره7، شماره7، صص 79-103.
خورشیدی،عباس؛ اکرامی،محمود.1390. شناسایی عوامل سازنده شایستگی­های مدیران. مجله مطالعات مدیریت انتظامی.سال ششم. شماره4، 580-592.
درگاهی، حسین؛ علیپور فلاح پسند، محمدحسن؛ حیدری قره بلاغ، هادی. 1389. ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی. مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسراهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فصلنامه راهبرد یاس. شماره 23، ص 91-113.
طبرسا، غلامعلی؛ آهنگر،نرگس(1387). توانمندسازی کارکنان: محتوا، ماهیت، روش ها و کارکردها. مجله چشم انداز مدیریت. شماره 29، صص 51-68.
عسگری، محمدرضا؛ معززی شیرآباد، سیده مریم.1396. طراحی مدل شایستگی مدیران مالی. فصلنامه مدیریت و حسابداری. دوره 3. شماره1، بهار.
فردی آذر، علیرضا.1380. بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل TOPSIS در اندازه گیری مهارت­های(فنی، ادراکی،انسانی)مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: دکتر عادل آذر. دانشگاه تهران، آذرماه.
قبادی،حسینعلی.1388. آیینه‌های کیهانی.تهران. انتشارات ری را، ص 32-32.
موسی­زاده، زهره؛ عدلی، مریم(1388). معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه؛ اندیشه مدیریت. شماره اول، صص 103-132.
میرسپاسی، ناصر؛ غلام زاده، داریوش.1388. طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران(مطالع موردی: مدیران میانی بخش صنعت). مجله پژوهش­های مدیریت. دوره 20. شماره4، صص 16-1.
ولایتی شکوهی؛ کریمی، آصف؛ رضوان؛ شعبانی نژاد، اسماعیل .1395.تأثیر بازاریابی روابط بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان مازندران). مجله مدیریت بازاریابی .دوره. 10 . شماره 30، صص 59-71.
هوشیار،وجیهه؛ رحیم نیا،فریبرز. 1392. ارائه مدل شایستگی‌های مدیران در سیستم بانکی. مدیریت توسعه و تحول. شماره 13،صص 55-88.