بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌ عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) برای هدایت تحصیلی شغلی دانش‌آموزان پایه نهم  استان کردستان و آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.روش: روش تحقیق کاربردی از نوع  همبستگی بود. در اجرای این پژوهش گروهی با حجم 381  نفر از دانش‌آموزان پایه دهم و پازدهم شهرستان سقز و بوکان به روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه ای انتخاب  و پرسشنامه استعداد بارت بر روی آن‌ها اجرا شد. ابزار پژوهش مجموعه 434 سؤالی استعداد بارت بود  که آزمودنی می‌بایست در 135 دقیقه به سؤالات آزمون پاسخ میداد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش همبستگی و روش عملی و تجربی استفاده شد و نتایج با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که در روش اول آزمون استعداد بارت در برخی حیطه ها و رشته هابا نتایج کارنامه هدایت تحصیلی همبستگی مثبت و معنا داری دارد و در روش دوم برای هر رشته تحصیلی شغلی  یک فرمول مشخص شد که از طریق جمع امتیازات هر فرمول در هر رشته میتوان اولویت رشته هر فرد را در هدایت تحصیلی شغلی مشخص کرد.نتیجه گیری: به‌طورکلی یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که آزمون استعداد بارتوانایی کابرد در هدایت تحصیلی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the practicality of Bart's aptitude test (2015) to academic-career for 9th grade students

نویسندگان [English]

  • edalat karimyan 1
  • simin hosseinian 2
  • noorali farrokhi 3
  • Seyedeh monavar yazdi 4
1 Counseling Ph.D Student - Science and Research Branch, islamic Azad University, tehran, iran
2 profosor of counseling Department, Faculty of Educational Sciences and psycology, Alzahra University, tehran, iran
3 Associate proffsor, Department of measurment, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Professor of Psychology,The Faculty of Education Sciences and Psychology Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate Purpose: The purpose of this study was to investigate the practicality of Bart's aptitude test (2015) to academic-career for 9th grade students in Kurdistan and West Azerbaijan provinces.
Method: Research method was application and correlation type . A sample of 381 students from the 10th and 12th grade in Saqez and Bochan were selected by by random sampling and Bart's aptitude questionnaire was implemented. The research tool was a set of 434 Bart aptitudes questions that were set in 5 scales and 16 subtest tests, and the respondent would have to answer the test questions in 135 minutes. For data analysis, two methods of correlation and practical methods were used and the results were analyzed by SPSS software
Findings: The findings showed that in the first method of Bart's aptitude test in some areas and fields, have a positive and significant correlation whit the results of academic performance guideline. In the second method, for each occupation, a formula was found to be obtained by adding the rates of each The formula in each discipline can be used to determine the priority of each discipline in conducting a career education.
Conclusion: In general, the findings of this study showed that the Barwana talent test has a good effect on academic guidance and can be used to guide the employment of people in research, guidance and counseling.
.
Method: Research method was application and correlation type . A sample of 381 students from the 10th and 12th grade in Saqez and Bochan were selected by by random sampling and Bart's aptitude questionnaire was implemented. The research tool was a set of 434 Bart aptitudes questions that were set in 5 scales and 16 subtest tests, and the respondent would have to answer the test questions in 135 minutes. For data analysis, two methods of correlation and practical methods were used and the results were analyzed by SPSS software
Findings: The findings showed that in the first method of Bart's aptitude test in some areas and fields, have a positive and significant correlation whit the results of academic performance guideline. In the second method, for each occupation, a formula was found to be obtained by adding the rates of each The formula in each discipline can be used to determine the priority of each discipline in conducting a career education.
Conclusion: In general, the findings of this study showed that the Barwana talent test has a good effect on academic guidance and can be used to guide the employment of people in research, guidance and counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aptitude
  • career -academic guidance
  • field selection
  • Bart aptitude test