اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد گروه روانشناسی صنعتی - سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش در چالش‌های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری زنان در صنعت ایران اجرا شد. در  این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن شاغل در ذوب آهن اصفهان بوده که بر اساس نمونه گیری تصادفی (30 ) نفر انتخاب و در دو گروه (15) نفر آزمایش و (15) نفر گواه گمارده شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته چالش‌های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری زنان است. اطلاعات تحقیق توسط نرم افزار(spss21 ) و با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش در چالش های اشتغال زنان تاثیر معنی دار اما بر کیفیت زندگی کاری تاثیر معنی داری ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of career counseling on Challenges for Women’s Occupation and the Quality of Their Occupational Life in Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Abedi 1
  • Sara Mohammadi 2
  • Parisa Nilforoshan 3
  • Hamidreza Oreyzi 4
1 Ph.D. University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D student university of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph.D. University of Isfahan, Isfahan, iran
4 Profesor university of esfahan, esfahan, iran
چکیده [English]

The present study with the aim of career counseling based on acceptance and commitment therapy in challenges for woman’s occupation and their career life quality in Iranian industry is performed. Semi-experimental, pretest, posttest, and control group was held in the study. All women working in Zob Ahan in Isfahan city formed the ovulation of the study and by random sampling 30 women were chosen, put into two groups of 15as control and experimental. Researcher made questionnaire was used as the data collecting tool. SPS21 and covariance were used as data analysis techniques. Results showed that job consultation based on acceptance and commitment therapy (ACT) has significant effect on challenges in women’s job, but not on the quality of their occupational life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational challenges
  • Industry
  • occupational women
  • career counseling
  • quality of occupational life
ابطحی، ح. کاظمی، ب. (1380). بهرهوری. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
جزنی، ن. (1375). مدیریتمنابعانسانی. تهران: نشر نی.
دلاور، ع. (1387). مبانینظریوعملیپژوهشدرعلومانسانیواجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دنیس، ت. ساندروف، ب. سیلبر استین، ل. (1395). درمانمتمرکزبرشفقتبرایدرمانگراناکت. ترجمه دانشمندی، س. ایزدی، ر. عابدی، م. تهران: انتشارات کاوشیار.
زونکر، و. (1388). مشاورهمسیرشغلیبارویکردکلنگر. ترجمه یوسفی، ز. عابدی، م. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سیاحی، ع. ( 1378). کیفیتزندگیکاری. نشریه کار و جامعه. 29، 37- 42.
شریفی، و. میکاییلی، ن. (1395). درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افسردگی، اضطراب و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان مطلقه. فصلنامهروان‌شناسی، علومتربیتیوعلوماجتماعی. شماره 20، جلد 1، 13-1.
علوی زاده، ف. شاکریان، ع. (1395). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرا زناشویی. نشریهروانپرستاری. دوره 4، شماره 6، 14-8.
عریضی، ح. (1385). بررسی تجربی شکاف دستمزدی مبتنی بر جنسیت در صنعت ایران. فصلنامهرفاهاجتماعی. سال پنجم. 21، 93- 73.
غضنفری، ف. هاشمی، ش. (1396). بررسی کیفیت زندگی کاری و انگیزه پیشرفت در کادر درمانی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد. مجلهبالینیپرستاریومامایی. دوره 6، شماره 1.
فلکس من، پ. بوند، ف. لیویم، ف. (1395). اکتدرمحیطکار. ترجمه معین، س. ایزدی، ر. عابدی، م. تهران: انتشارات کاوشیار.
قاسمی، م. (1379). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری نیروی انسانی. پایاننامهکارشناسیارشدمدیریت. مجتمع آموزش عالی قم.
قاسم زاده، ع. احمدی، الف. عابدی، م. (1384). تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کا رکنان شهرداری اصفهان. پایاننامهکارشناسیارشدمشاورهشغلی. دانشگاه اصفهان.
مدرس، م. (1378). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی خاص ذوب آهن اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت. دانشگاه آزاد خوراسگان.
محمدی، الف. کشاورزی ارشدی، ف. فرزاد، و. صالحی، م. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. سال هفدهم، شماره 2، 35-26.