اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی - مقطع: دکترا - رشته: مشاوره شغلی

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 استاد تمام دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش در چالش‌های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری زنان در صنعت ایران اجرا شد. در  این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن شاغل در ذوب آهن اصفهان بوده که بر اساس نمونه گیری تصادفی (30 ) نفر انتخاب و در دو گروه (15) نفر آزمایش و (15) نفر گواه گمارده شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته چالش‌های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری زنان است. اطلاعات تحقیق توسط نرم افزار(spss21 ) و با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش در چالش های اشتغال زنان تاثیر معنی دار اما بر کیفیت زندگی کاری تاثیر معنی داری ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of career counseling on Challenges for Women’s Occupation and the Quality of Their Occupational Life in Industry

نویسندگان [English]

  • Sara Mohammadi 1
  • Sara Mohammadi 2
  • Parisa Nilforoshan 3
  • Hamidreza Oreyzi 4
1 دانشجو
چکیده [English]

The present study with the aim of career counseling based on acceptance and commitment therapy in challenges for woman’s occupation and their career life quality in Iranian industry is performed. Semi-experimental, pretest, posttest, and control group was held in the study. All women working in Zob Ahan in Isfahan city formed the ovulation of the study and by random sampling 30 women were chosen, put into two groups of 15as control and experimental. Researcher made questionnaire was used as the data collecting tool. SPS21 and covariance were used as data analysis techniques. Results showed that job consultation based on acceptance and commitment therapy (ACT) has significant effect on challenges in women’s job, but not on the quality of their occupational life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational challenges
  • Industry
  • occupational women
  • Career counseling
  • quality of occupational life