آموزش و بهبود شایستگی های رهبری: تعیین اثربخشی شایستگی های تحول گرایی، تیم سازی و تفکر استراتژیک با روش بوت استرپ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه ایالتی کلرادو، کلرادو، فورت کالینز، امریکا

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آموزش و بهبود شایستگی ­های رهبری تحول­ گرایی، تیم ­سازی و تفکر استراتژیک با استفاده از اصول یادگیری فعال و تعیین اثربخشی آن بر مبنای مدل ارزشیابی مبتنی بر تصمیم بود. روش پژوهش، روش تجربی شبه آزمایشی با گروه پیش آزمون – پس آزمون بود. به منظور اجرای مداخله آموزشی، تعداد 10 نفر از مدیران یک شرکت دولتی در مجموعه وزارت نفت با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا آنها به مقیاس­ های خودکارآمدی رهبری، دانش رهبری و سناریوهای موقعیتی رهبری در قالب تست­ های پیش ­آزمون پاسخ دادند. بعد از آن، برنامه آموزشی ساختارمند به مدت یک روز برگزار و شایستگی ­های رهبری هدف به مشارکت­ کنندگان آموزش داده شد. نهایتاً یک ماه بعد، تست­های پس ­آزمون توسط مشارکت­ کنندگان تکمیل گردید. با توجه به محدودیت تعداد نمونه پژوهش، داده­ های حاصله با روش آماری ناپارامتریک بوت استرپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: آموزش و بهبود شایستگی­ رهبری تحول­ گرایی در هر سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری مدل ارزشیابی مبتنی بر تصمیم اثربخش بوده است. با این وجود، آموزش و بهبود شایستگی رهبری تیم­ سازی در هر سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری مدل ارزشیابی تاثیر معناداری نداشته است. در خصوص شایستگی رهبری تفکر استراتژیک هم برنامه آموزش و بهبود فقط در بعد عاطفی مشارکت­ کنندگان موثر بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: این آموزش ساختاری مبنایی را برای توسعه صلاحیت‌های رهبری فراهم می‌کند. با توجه به این یافته‌ها و طراحی یک مداخله آموزشی، توصیه می‌شود با توجه به این یافته‌ها، در حالی که ما یک مداخله آموزشی را طراحی می‌کنیم، توصیه می‌شود قابلیت ارتقا در صلاحیت‌های رهبری در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training and Developing Leadership Competencies: Determining the Effectiveness of Competencies of Transformation, Team-building and Strategic thinking using Bootstrap Method

نویسندگان [English]

 • naghi Radi Afsouran 1
 • George. C Thornton III 2
 • hamidreza oreyzy 3
1 Department of Educational Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of Psychology, Colorado State University, Colorado, Fort Collins, USA
3 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The first aim of this study is to train and to improve the leadership competencies of transformational, team-building, and strategic thinking using the principals of deep learning. The second aim is to evaluate the effectiveness of this intervention according to the decision-based evaluation model. Method: A semi-experimental design with pre-test and post-test was used. We got 10 of managers using a simple random method. Then, participants responded scales on self-efficacy, knowledge and situational judgment tests in the pretest and posttest. We used a workshop as our main intervention in which all participants were trained with a structured training program. The time interval between the pretest and posttest was one month. Result: The results showed this training program enhanced the transformational leadership competency in all three dimensions of affective, cognitive and behavior in the decision-based evaluation model. However, it was found that the intervention did not similarly enhance the team-building competency. The same intervention program only enhanced the strategic thinking competency in the affective dimension. Conclusion: This structured training program provided a foundation to develop the leadership competencies in the component level. Upon these findings, it is recommended to consider the capability of the enhancement in leadership competencies while we design a training intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership Competencies
 • Deep Learning
 • Evaluating the Effectiveness
 • Bootstrapping
 1. رعدی افسوران، ن. (1397). طراحی، اجرا و ارزشیابی کانون ارزیابی توسعه شایستگی‌های رهبری و مقایسه اثربخشی آن با یک برنامه آموزشی ساختارمند. پایان نامه دکتری. رشته علوم تربیتی – مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان
 2. Ho, M. (2016). Investment in learning increases for fourth straight year. Retrieved from https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TDArchive/2016/11/Investment-in-Learning-Increases-for-Fourth-Straight-Year
 3. O’Leonard, K. (2014). The corporate learning factbook: Benchmarks, trends and analysis of the U.S. training market. Oakland, CA: Bersin & Associates.
 4. MacPhee, M., Dahinten, V. S., Hejazi, S., Laschinger, H., Kazanjian, A., McCutcheon, A., ... & O'Brien‐Pallas, L. (2014). Testing the effects of an empowerment‐based leadership development programme: part 1–leader outcomes. Journal of nursing management, 22(1), 4-15.
 5. Cardno, C., & Youngs, H. (2013). Leadership development for experienced New Zealand principals: Perceptions of effectiveness. Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 256-271.
 6. Vargas, R., Mosavi, A., & Ruiz, L. (2017). Deep Learning: A Review. Advances in Intelligent Systems and Computing.