شناسایی و ارزیابی پیش‌آیندها و پیامدهای خودکارآمدی مدیران با نقش رهبری همنوا در سازمان‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

خودکارآمدی به عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های نفوذ بر خود و یکی از سازه‌ها‌ی مهم رفتار سازمانی مثبت‌گرا، علی‌رغم قدمت و گستردگی پژوهشی در روانشناسی، در حوزه‎ی مسایل سازمانی و خصوصاً برای رکن مدیران در سازمان کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. هدف از این پژوهشِ ترکیبی در مرحله‌ی نخست، که با راهبرد پژوهش کیفی انجام شد، شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد خودکارآمدی مدیرانِ سازمان‌های دانش‌بنیان و عوامل مؤثر بر آن، و نیز پیامدهای سازمانی و تأثیر آن بر خودکارآمدی جمعی کارکنان، است. این امر با استفاده از سه مرحله‌ی کد گذاری و با کمک نرم‌افزار تحیل کیفی اطلس، صورت پذیرفت. همچنین مقوله‌ای مهم و مؤثر بر خودکارآمدی افراد در سازمان با عنوان رهبری همنوا، که ایجاد خوش‌بینی کرده و با افراد همدلی و شفقت دارد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله‌ی دوّم، که کمّی است، روابط عناصر الگوی اکتشافی در قالب دو مدل اندازه‌گیری و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون،قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‌ای محقق ساخته میان 204 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به عنوان نمونه توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج آزمون کمّی بیانگر تأیید تمام فرضیات و نیز اعتبار کافی مدل مفهومی پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and assessment of Effective Factors and consequences of managers' self-efficacy with resonant leadership role in knowledge-based organizations

نویسندگان [English]

 • saeed abesy 1
 • mohammad taghi ghandehari 2
 • hasan alvedari 1
 • mohammad javad hozoori 1
1 Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Management, Human Resources, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Self-efficacy as one of the most important mechanisms of influence on one's own and one of the most important constructs of positive organizational behavior has been studied less in the field of organizational issues. The aim of this combined research in the first stage, with qualitative research strategy, identifies the components and dimensions of self-efficacy of the managers of knowledge-based organizations and its influential factors, as well as the implications and its impact on collective self-efficacy of employees. This has been done using three coding steps and with the help of the Atlas Quality Assurance Software. Also, the role of important and effective categories on the self-efficacy as the resonant leadership is considered. In the second stage, the relationships of exploration pattern elements in the form of two models of measurement and structural equations have been quantitatively tested using SPSS and AMOS software. For this purpose, a researcher-made questionnaire was distributed among 204 managers of research companies of Isfahan science and technology town. The results of the test represent the confirmation of all the hypotheses as well as the adequacy of the conceptual model of the research.

 1. استیسی، ر. (1395). تفکر استراتژیک و مدیریت تغییر. ترجمه مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد، (ویراست 5)، تهران. موسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1993)
 2. خشوعی، م. عریضی، ح.ر. نوری، ا و جهان‌بازی ا. (1392). طراحی الگوی شایستگی مدیریتی. مجله مطالعات مدیریت راهبردی. 14. 165-145
 3. رعدی افسوران، ن. (1397). طراحی، اجرا و ارزشیابی کانون ارزیابی توسعه شایستگی‌های رهبری و مقایسه اثربخشی آن با یک برنامه آموزشی ساختارمند. پایان نامه دکتری. رشته علوم تربیتی – مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان
 4. Allio, R. J. (2006). Strategic thinking: the ten big ideas. Strategy & Leadership, 34(4), 4-13.
 5. Abraham, S. (2005). Stretching strategic thinking. Strategy & leadership, 33(5), 5-12.
 6. Brodersen, D.A., & Thornton, G.C. III. (2011). an investigation of alpha, beta, and gamma change in developmental assessment center participants. Performance Improvement Quarterly, 24, 25-48.
 7. Baldwin, T.T., Bommer, W., & Rubin, R.S. (2008). Developing management skills: What great managers know and do. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
 8. Bass, B. M, & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership (4th ed). New York: NY: Free Press.
 9. Becker, B. E., & Huselid, M. A. (1998). High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial implications. Research in personnel and human resource management. 16, pp. 53–101.
 10. Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: A multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26 (5), 336-354.
 11. Bolden, R., Gosling, J., Adarves-Yorno, I., & Burgoyne, J. (2008). High performance leadership: narratives of identity and control in corporate leadership development and performance management. Business Leadership Review, V, 1. 1-13
 12. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ERIC Digest.
 13. Carter, L., Ulrich, D., & Goldsmith, M. (Eds.) (2005). Best practices in leadership development and organization change. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 14. Cardno, C., & Youngs, H. (2013). Leadership development for experienced New Zealand principals: Perceptions of effectiveness. Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 256-271.
 15. Collins, D. B., Lowe, J. S., & Arnett, C. R. (2000). High-performance leadership at the organization level. Advances in Developing Human Resources, 2(2), 18-46.
 16. Carr, R., Palmer, S., & Hagel, P. (2015). Active learning: The importance of developing a comprehensive measure. Active Learning in Higher Education, 16(3), 173-186.
 17. DeRue, D. S., & Myers, C. G. (2014). Leadership development: A review and agenda for future research. Oxford handbook of leadership and organizations, 832-855. Oxford University press.
 18. Day, D. V., Harrison, M. M., & Halpin, S. M. (2009). An integrative approach to leader development: Connecting adult development, identity, and expertise. New York, NY: Psychology Press.
 19. Dalakoura, A. (2010). Examining the effects of leadership development on firm performance. Journal of Leadership Studies, 4(1), 59-70.
 20. Day, D.V. (2001). Leadership development: a review in context. Leadership Quarterly, 11, 581-613.
 21. Drach-Zahavy, A., & Somech, A. (2001). Understanding team innovation: The role of team processes and structures. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 5(2), 111.
 22. Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An introduction to the bootstrap. CRC press.
 23. Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
 24. Groves, K. S. (2007). Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of management development, 26(3), 239-260.
 25. Giber, D., Lam, S. M., Goldsmith, M., & Bourke, J. (Eds.). (2009). Linkage Inc's Best Practices in Leadership Development Handbook: Case Studies, Instruments, Training. (Vol. 319). John Wiley & Sons
 26. Gibler, D., Carter, L., & Goldsmith, M. (2000). Best practices in leadership development handbook. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 27. Handelsman, J., Miller, S., & Pfund, C. (2007). Scientific teaching: The Wisconsin program for scientific teaching. Roberts & Co and WH Freeman, New York.
 28. Ho, M. (2016). Investment in learning increases for fourth straight year. Retrieved from https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TDArchive/2016/11/Investment-in-Learning-Increases-for-Fourth-Straight-Year
 29. Javidan, M., Dorfman, P. W., Sully de Luque, M., & House, R. J. (2006). In the eye of the beholder: Cross cultural lessons in leadership from project GLOBE. Academy of Management Perspectives, 20, 67–90.
 30. Kraiger, K. (2002). Creating, implementing, and managing effective training and development: State-of-the-art lessons for practice. San Francisco, CA:Jossey-Bass.
 31. La Russo, A. C. (1982). Developing Tomorrow's Managers. Leadership & Organization Development Journal, 3(2), 21-23.
 32. McCall, M. W., Lombardo, M. M., & Morrison, A. M. (1988). The lessons of experience: How successful executives develop on the job. Lexington, MA: Lexington Books.
 33. MacPhee, M., Dahinten, V. S., Hejazi, S., Laschinger, H., Kazanjian, A., McCutcheon, A., ... & O'Brien‐Pallas, L. (2014). Testing the effects of an empowerment‐based leadership development programme: part 1–leader outcomes. Journal of nursing management, 22(1), 4-15.
 34. Mabey, C. (2013). Leadership development in organizations: Multiple discourses and diverse practice. International Journal of Management Reviews, 15(4), 359-380.
 35. Mc Gill, R. L. (2014). Navigating the Hazardous Terrain and the Tranquil Waters: A Grounded Theory Study of the Leadership Development of Nurse Managers. For the degree of Doctor of Education. University of ST. Thomas. ST. Paul, Minnesota
 36. McClelland, S. (1994), Gaining competitive advantage through strategic management development, Journal of Management Development, 13, 4-13.
 37. Noe, R. A. (2010). Employee Training and Development. New York. McGraw-Hill/Irwin
 38. O’Leonard, K. (2010). The corporate learning factbook 2009: Benchmarks, trends and analysis of the U.S. Training Market. Oakland, CA: Bersin & Associates.
 39. O’Leonard, K. (2014). The corporate learning factbook: Benchmarks, trends and analysis of the U.S. training market. Oakland, CA: Bersin & Associates.
 40. O’Toole, J. (2001), When leadership is an organizational trait. In W. Bennis, G.M. Spreitzer, & Cummings, T.G. (Eds), The future of leadership (pp. 158-74). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 41. Rodgers. V. C. (2010). Identifying Leadership Competencies to Create a Leadership Succession Planning at a Ground Handling Company. (Doctoral Dissertation). University of Phoenix. Canada.
 42. Radi Afsouran, N., Charkhabi, M., Siadat, S. A., Hoveida, R., Oreyzi, H. R., & Thornton III, G. C. (2018). Case-method teaching: advantages and disadvantages in organizational training. Journal of Management Development, 37(9/10), 711-720.
 43. Rosen, R. H. (2000). Global literacies: Lessons on business leadership and national cultures. Simon and Schuster.
 44. Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993). Competence at work. New York: NY: John Wiley & Sons.
 45. Thorn, I. M. (2012). Leadership in international organizations: Global leadership competencies. The Psychologist-Manager Journal, 15, 158-163.
 46. Tian, J. Q., Miao, D., Xu, Y., & Yang, Y. (2009). The leadership competency modeling of military academy cadets. Social Behavior and Personality: An international journal, 3, 525-537.
 47. Thach, E., & Thompson, K. J. (2007). Trading places: Examining leadership competencies between for-profit vs. public and non-profit leaders. Leadership & Organization Development Journal, 28, 356-375.
 48. Van Velsor, E., McCauley, C. D., & Ruderman, M. N. (Eds.). (2010). the center for creative leadership handbook of leadership development (Vol. 122). New York, NY: John Wiley & Sons.
 49. Vargas, R., Mosavi, A., & Ruiz, L. (2017). Deep Learning: A Review. Advances in Intelligent Systems and Computing.
 50. Vicere, A. A., & Fulmer, R. M. (1998). Leadership by design. Boston, MA: Harvard Business School.