تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان غرب کشور دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)  می‌باشد. پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی در قالب تحلیل عاملی می‌باشد. نمونه پژوهش را تعداد 1080 نفر از جامعه آماری 1500 نفری از میان دانشجو معلمان منطقه غرب کشور تشکیل دادند که در کلیه رشته‌های موجود دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل بودند و دروس کارورزی را پشت سر گذاشته‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه  توسعه حرفه‌ای است که بر مبنای استاندارد توسعه معلمان نیوجرسی آمریکا(2014) تدوین شد. در این پژوهش مدل اندازه‌گیری متغیرهای استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای قابل مشاهده را به متغیرهای پنهان مرتبط می‌کند و از طریق تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم‌افزار  با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS2 ارزیابی می‌شود. ارزیابی مدل اندازه‌گیری انعکاسی توسعه حرفه‌ای نشان داد که پایایی مرکب همه سازه‌های خرد و کلان بزرگتر از میزان پیشنهاد شده 0.6 می‌باشد که نشان می‌دهد مدل از پایایی برخوردار است و دارای همسانی درونی است. میزان AVE سازه‌های خرد و کلان نیز بیانگر آن است که از مقدار قابل قبول 0.5 بیشتر هستند. همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی هر گویه از میزان پیشنهاد شده 0.7 بیشتر است که نشان از روایی همگرایی مدل دارد. آزمون فورنل-لارکر نیز حاکی از آن است که مدل از روایی واگرا برخوردار است. بنابراین می‌توان گفت مدل دارای روایی و پایایی است.بنابراین این نتیجه به دست آمد که مدل ساختاری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای از برازش مناسبی برخوردار است و با توجه به مقایسه نتایج پیشینه ها با مدل تایید شده، پیشینه‌های پژوهش‌ در شش بعد تمرکز بر محتوا؛ محتوای دانش؛ یادگیرنده و یادگیری؛ رهبری مدارس ؛ تمرین آموزشی ؛ و مسئولیت حرفه‌ای بخشی از مدل را بررسی کردند. در نتیجه می‌توان گفت مدل ارائه شده با چهار مولفه کلان و یازده مولفه خرد توسعه حرفه‌ای، مدلی جامع‌تر و کامل‌تری نسبت به پژوهش‌های پیشین ارائه کرد. بنابراین ارتقای دانش، مهارت و نگرش حرفه‌ای معلمان در مدل ارائه شده به صورت جامع‌تری نسبت به پژوهش‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت. ضمناً، از دیگر دست‌آوردهای این پژوهش پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه‌ای برای دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Measurement Model of Micro- and Macro-Standards of Farhangian University Teacher-Students’ Professional Development

نویسندگان [English]

 • vahideh Kashi-Nahanji 1
 • alireza isfandyari-moghaddam 2
 • nasrollah Erfani 3
1 PhD student in Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, Hamadan Branch
2 Department of Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

The study aimed to develop a measurement model of micro- and macro-standards of teacher-students’ professional development in Farhangian University, previously termed as Teacher Training College, in the west of Iran. The statistical sample of this correlational factor analysis consisted of 1080 subjects chosen from 1500 teacher-students of all courses studying in the west of Iran’s branches of Farhangian University and having passed mentoring courses. The instrument was a professional development questionnaire developed on the basis of New Jersey Teacher Professional Development Questionnaire (2014). The research measurement model relates the variables of professional development mico- and macro-standards to the latent variables and is confirmed by Smart PLS2 software. The study of the model revealed that the reliability measures of all micro- and macro-constructs were above the proposed value (.6), indicating the reliability and internal consistency of the model. The AVE values of all constructs were measured to be more than the accepted value of .5. In addition, the results showed that the factor loading of all items were above the proposed value of .7, suggesting the convergent validity of the model. Fornell and Larker test indicated that the model has divergent validity. Consequently, it can be claimed that the model enjoys validity and reliability. It is worthy of note that the model showed appropriate goodness-of-fit. The comparison of the results with those of the literature focusing on the six components of content, knowledge content, learner and learning, school leadership, teaching practice and professional responsibility revealed that the proposed model with four macro components and 11 micro components is more comprehensive than the previously-developed models. More specifically, the promotion of professional knowledge, skill and attitude among teachers is better treated in the current model. Finally, one of the benefits of the present study is the development of a standard professional development for teacher-students in Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Farhangian University
 • Professional Development
 • Professional Development Model
 • Teacher-Students
 1. آخوندی، فاطمه، و صفایی موحد، سعید. (1394). بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه‌ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. پاییز و زمستان، 15.
 2. احمد یوسفی، مریم، مطهری نژاد، حسین، و آذری، همایون. (1397). مشارکت معلمان در فعالیت‌های یادگیری حرفه‌ای: نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی. 34 (2): 53-72.
 3. ارفع، فاطمه، کارشکی، حسین، آهنچیان، محمدرضا، ناصریان، جمید، افشاری زاده، احسان. (1395). ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد بر اساس نظریه خود تعیین گری، رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان، 2 (پیاپی 24):44-27.
 4. زجاجی، ندا، خنیفر، حسین، آقاحسینی، نقی، یزدانی، حمیدرضا. (1396). طراحی چارچوب توسعه حرفه‌ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان. تدریس پژوهی. زمستان، 5(4): 164-143.
 5. سبحانی نژاد، مهدی، زمانی منش، حامد. (1391). شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبارسنجی مولفه‌های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. تابستان، 5، (پیاپی 32) 81-68.
 6. طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمدحسن، و قهرمانی، محمد. (1392). الگو ادارک و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه ای در مراکز تربیت معلم: مطالعه ترکیبی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5(پیاپی15): 56-26.
 7. طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمدحسن، و قهرمانی، محمد. (1392). کاوش فرآیند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، بهار، 45(پیاپی 12): 176-149.
 8. مهرمحمدی و دیگران. (1394). راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور (1)، به کوشش جمعی از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان؛ سر ویراستار آمنه احمدی، تهران: دانشگاه فرهنگیان.
 9. نادری، عزت اله، حاجی زاد، محمد، شریعتمداری، علی، و سیف نراقی، مریم. (1389). بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روش های ارتقای کیفی این مهارت‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(پیاپی2): 96-75.
 10. نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، عبدالملکی، شوبو(1393). تحلیل صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در تبیین خودراهبری در یادگیری دانش آموزان. نشریه علمی پژوهش در آموزش. تابستان، (1) ، :75-67.
 11. هومن.حیدر علی. (1384). مدلیابی معادلات ساختاری با کابرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ اول.
 12. Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years, Teaching and Teacher aeducation, 27(1): 10-20.
 13. Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development. 78: 246–263.
 14. Campbell, C., Leiberman, A., & Yashika, A. (2016). Developing professional capital in policy and practice: Ontario’s Teacher Learning and Leadership Program, Journal of Professional Capital and Community, 1(3): 219 – 236.
 15. Dubinsky, J., Roehrig, G. , Varma, S.(2013). Infusing Neuroscience Into Teacher Professional Development. Educational Researcher. 42(6), 317-329 Online available at: http:///er.aera.net
 16. Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher. 38(3): 181-199.
 17. Edwards, F. (2012). Learning communities for curriculum change: key factors in aneducational change process in New Zeland, Professional Development in Education, 38(1): 25-48.
 18. http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2011.592077
 19. Fullan, M., & Steigelbauer, S. (1991). The new meaning of educational change (2nd ed.), New York: Teachers College Press.
 20. Gusky, T.R. (2000). Evaluating professional development: Thiusand Oaks. CA: Corwin Press.
 21. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Saratedt, M. (2017). Aprimer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
 22. Hair Jr, J.F.; Sarstedt, M.; Hopkins, L. & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research. European Business Review, 26(2), pp. 106-121.
 23. Huberman, M. (2001). Networks that alter teaching: conceptualisations, exchanges, and experiments. Solar, J., craft, A., Burgess, H. (Eds). teacher development: exploring our own practice, London: Paul Chapman publishing and The Open University.
 24. Huntly, H. (2008). Teachers` Work: Beginning Teachers` Conceptions Of Competence. Thesis. Central Queensland University.
 25. Johnson, Carla C., Fargo, Jamison D. (2010). Urban School Reform Enabled by Transformative Professional Development: Impact on Teacher Change and Student Learning of Science. Urban Education. 45(1): 4-29. Online available at: http://uex.sagepub.com
 26. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel Psychology, 4(28): 563-575. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
 27. Lei, Pui-Wa, Wu, Qiong. (2007). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations. Educational Measurement: Issues and Practice, 3(26): 33–43.
 28. Li, L., Hallinger, Ph., & Walker, A.(2015). Exploring the mediating effects of trust on principal leadership and teacher professional learning in Hong Kong primary schools. Educational Management administration & Leadership, 1-23.
 29. Minor, M., Losike-Sedimo, N., Reglin, G., & Royster, O. (2013). Teacher Technology Integration Professional Development Model (SMART Board). Pre-Algebra Achievement, and Smart Board Proficiency Scores. SAGE Open, 1-10.
 30. New Jersy Professional Standards for Teachers Alignment with InTASC NJAC 6A:9C-3.3 (effective May 5, 2014).
 31. Nijveldt, M., Brekelmans, M., Beijaard, D., Verloop, N., & Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgment process. International Journal of Educational Research. 43(1-2): 89-102.
 32. Patton, K., Parker, M., & Tannehill, D.(2015). Helping Teachers Help Themselves: Professional Development That Makes a Difference. journalsPermissions. 99(1): 26–42.
 33. Ravhuhali, F., Mashau, T.S., Kutame, A.P., Mutshaeni, H.N., (2017). Teachers’ Professional Development Model for Effective Teaching and Learning in Schools: What Works Best for Teachers?. International Journal of Educational Sciences. 25 sep. published online, 57-68. DOI: http://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890375
 34. Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., O., & Baumert, J.(2011). Professional development across the teaching career: Teachers` uptake of formal and informal learning opportunities, Teaching and Teacher Education, 27(1): 116-126.
 35. Saki Saka, A. Arzu.saka. (2009). Student teachers, Views about effects of school practice on development of their professional skills. Procedia School and Behavioral sciences.
 36. Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. Unesco: International institute for educational planning, chapter4, 67-118. IIEP web site: http://www.unesco.org/iiep
 37. Walker, A. Haiyan, Q., & Shuangye, Ch. (2007). Leadership and moral literacy in intercultural schools. Journal of Educational Administration. 45(4): 279-397.