تعداد مقالات: 246
176. الگوی چند سطحی پیشامدها و پیامدهای تاب‌آوری شغلی در محیط کار

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 44-63

فرج اله رحیمی؛ جیران محمدی؛ احسان کیانی


177. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی (NEO-FFI) با تعارض و تسهیل شغلی ـ خانواد گی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 108-127

نسرین جوشقانی؛ حسن اسدزاده؛ جمشید جراره؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ علیرضا محمدی آریا


180. بررسی رابطه بین حالت‌های مثبت روان‌شناختی با رضایتمندی شغلی در مدرسان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 123-138

رحمان عزیزی؛ لقمان احمدی پور؛ سید بهاالدین کریمی


181. رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 124-138

شهریار کاردان؛ خدامراد مومنی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ محمد جعفر مهدیان؛ مصطفی علیخانی


182. ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 126-141

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ ژیلا نورانی کوتنایی


184. بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 129-160

10.29252/jcoc.12.3.129

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


185. نقش میانجی گری خوددلسوزی در رابطه ی بین علائم وسواس فکری عملی با احساس گناه پرستاران

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 133-150

10.29252/jcoc.12.2.133

نورا شهمیری؛ لیلاسادات عزیزی؛ مونا ابوالقاسم زاده؛ علیرضا سنگانی


186. نقش میانجیگرانه خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 137-164

10.29252/jcoc.11.3.137

امیر قربان پور لفمجانی؛ مسعود ابراهیمی بردر؛ سجاد رضائی؛ علیرضا غلامی


187. تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 139-160

10.29252/jcoc.12.1.139

علی دولتشاه؛ مسعود قربان حسینی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


188. بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 145-163

حاجیه نظیری استانه؛ نصرت ریاحی نیا؛ ّبیژن عبدالهی


189. ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه شفافیت سازمانی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 147-164

مژگان درخشان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی


190. ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 152-179

تهمینه شاوردی؛ حسین حیدری


192. طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 159-194

10.29252/jcoc.11.4.159

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی


194. بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر


197. رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396

محبوبه عارفی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ محمد قهرمانی


199. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 137-160

10.29252/jcoc.11.1.137

مریم فرشاد؛ کاترین فکری